یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۷
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان ۲۰۱۶ - ۲۰۱۷ این جدول و نتایج تا پایان مسابقات بروزرسانی می شود.

جدول بوندسلیگای آلمان

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ بایرن مونیخ ۳۴ ۲۵ ۷ ۲ ۸۹ ۲۲ ۶۷ ۸۲
۲ لایپزیش ۳۴ ۲۰ ۷ ۷ ۶۶ ۳۹ ۲۷ ۶۷
۳ دورتموند ۳۴ ۱۸ ۱۰ ۶ ۷۲ ۴۰ ۳۲ ۶۴
۴ هافن هایم ۳۴ ۱۶ ۱۴ ۴ ۶۴ ۳۷ ۲۷ ۶۲
۵ کلن ۳۴ ۱۲ ۱۳ ۹ ۵۱ ۴۲ ۹ ۴۹
۶ هرتابرلین ۳۴ ۱۵ ۴ ۱۵ ۴۳ ۴۷ ۴۹
۷ فرایبورگ ۳۴ ۱۴ ۶ ۱۴ ۴۲ ۶۰ -۱۸ ۴۸
۸ وردربرمن ۳۴ ۱۳ ۶ ۱۵ ۶۱ ۶۴ ۴۵
۹ مونشن گلادباخ ۳۴ ۱۲ ۹ ۱۳ ۴۵ ۴۹ ۴۵
۱۰ شالکه ۳۴ ۱۱ ۱۰ ۱۳ ۴۵ ۴۰ ۵ ۴۳
۱۱ فرانکفورت ۳۴ ۱۱ ۹ ۱۴ ۳۶ ۴۳ ۴۲
۱۲ بایرلورکوزن ۳۴ ۱۱ ۸ ۱۵ ۵۳ ۵۵ ۴۱
۱۳ آگزبورگ ۳۴ ۹ ۱۱ ۱۴ ۳۵ ۵۱ -۱۶ ۳۸
۱۴ هامبورگ ۳۴ ۱۰ ۸ ۱۶ ۳۳ ۶۱ -۲۸ ۳۸
۱۵ ماینتس ۳۴ ۱۰ ۷ ۱۷ ۴۴ ۵۵ -۱۱ ۳۷
۱۶ وولفسبورگ ۳۴ ۱۰ ۷ ۱۷ ۳۴ ۵۲ -۱۸ ۳۷
۱۷ اینگول اشتات ۳۴ ۸ ۸ ۱۸ ۳۶ ۵۷ -۲۱ ۳۲
۱۸ دارمشتات ۳۴ ۷ ۴ ۲۳ ۲۸ ۶۳ -۳۵ ۲۵
برنامه و نتایج هفته اول
جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵
بایرن مونیخ ۶ - ۰ وردربرمن پایان
شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵
کلن ۲ - ۰ دارمشتات پایان
فرانکفورت ۱ - ۰ شالکه پایان
هامبورگ ۱ - ۱ اینگول اشتات پایان
آگزبورگ ۰ - ۲ وولفسبورگ پایان
دورتموند ۲ - ۱ ماینتس پایان
مونشن گلادباخ ۲ - ۱ بایرلورکوزن پایان
یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵
هرتابرلین ۲ - ۱ فرایبورگ پایان
هافن هایم ۲ - ۲ لایپزیش پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
شالکه ۰ - ۲ بایرن مونیخ پایان
شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
فرایبورگ ۳ - ۱ مونشن گلادباخ پایان
وولفسبورگ ۰ - ۰ کلن پایان
دارمشتات ۱ - ۰ فرانکفورت پایان
بایرلورکوزن ۳ - ۱ هامبورگ پایان
اینگول اشتات ۰ - ۲ هرتابرلین پایان
لایپزیش ۱ - ۰ دورتموند پایان
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
وردربرمن ۱ - ۲ آگزبورگ پایان
ماینتس ۴ - ۴ هافن هایم پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵
کلن ۳ - ۰ فرایبورگ پایان
شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
هافن هایم ۰ - ۰ وولفسبورگ پایان
بایرن مونیخ ۳ - ۱ اینگول اشتات پایان
دورتموند ۶ - ۰ دارمشتات پایان
هامبورگ ۰ - ۴ لایپزیش پایان
فرانکفورت ۲ - ۱ بایرلورکوزن پایان
مونشن گلادباخ ۴ - ۱ وردربرمن پایان
یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
آگزبورگ ۱ - ۳ ماینتس پایان
هرتابرلین ۲ - ۰ شالکه پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
ﺳﻪشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵
اینگول اشتات ۰ - ۲ فرانکفورت پایان
فرایبورگ ۱ - ۰ هامبورگ پایان
دارمشتات ۱ - ۱ هافن هایم پایان
وولفسبورگ ۱ - ۵ دورتموند پایان
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
شالکه ۱ - ۳ کلن پایان
لایپزیش ۱ - ۱ مونشن گلادباخ پایان
بایرلورکوزن ۰ - ۰ آگزبورگ پایان
بایرن مونیخ ۳ - ۰ هرتابرلین پایان
وردربرمن ۱ - ۲ ماینتس پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵
دورتموند ۳ - ۱ فرایبورگ پایان
شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵
فرانکفورت ۳ - ۳ هرتابرلین پایان
آگزبورگ ۱ - ۰ دارمشتات پایان
هامبورگ ۰ - ۱ بایرن مونیخ پایان
ماینتس ۲ - ۳ بایرلورکوزن پایان
مونشن گلادباخ ۲ - ۰ اینگول اشتات پایان
وردربرمن ۲ - ۱ وولفسبورگ پایان
یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵
هافن هایم ۲ - ۱ شالکه پایان
کلن ۱ - ۱ لایپزیش پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
جمعه ۹ مهر ۱۳۹۵
لایپزیش ۲ - ۱ آگزبورگ پایان
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵
فرایبورگ ۱ - ۰ فرانکفورت پایان
دارمشتات ۲ - ۲ وردربرمن پایان
اینگول اشتات ۱ - ۲ هافن هایم پایان
هرتابرلین ۲ - ۰ هامبورگ پایان
بایرن مونیخ ۱ - ۱ کلن پایان
بایرلورکوزن ۲ - ۰ دورتموند پایان
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵
وولفسبورگ ۰ - ۰ ماینتس پایان
شالکه ۴ - ۰ مونشن گلادباخ پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
جمعه ۲۳ مهر ۱۳۹۵
دورتموند ۱ - ۱ هرتابرلین پایان
شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵
فرانکفورت ۲ - ۲ بایرن مونیخ پایان
هافن هایم ۲ - ۱ فرایبورگ پایان
آگزبورگ ۱ - ۱ شالکه پایان
کلن ۲ - ۱ اینگول اشتات پایان
مونشن گلادباخ ۰ - ۰ هامبورگ پایان
وردربرمن ۲ - ۱ بایرلورکوزن پایان
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵
ماینتس ۲ - ۱ دارمشتات پایان
وولفسبورگ ۰ - ۱ لایپزیش پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
هامبورگ ۰ - ۳ فرانکفورت پایان
شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
فرایبورگ ۲ - ۱ آگزبورگ پایان
دارمشتات ۳ - ۱ وولفسبورگ پایان
اینگول اشتات ۳ - ۳ دورتموند پایان
هرتابرلین ۲ - ۱ کلن پایان
بایرلورکوزن ۰ - ۳ هافن هایم پایان
بایرن مونیخ ۲ - ۰ مونشن گلادباخ پایان
یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
لایپزیش ۳ - ۱ وردربرمن پایان
شالکه ۳ - ۰ ماینتس پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵
مونشن گلادباخ ۰ - ۰ فرانکفورت پایان
شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵
دارمشتات ۰ - ۲ لایپزیش پایان
وردربرمن ۱ - ۳ فرایبورگ پایان
آگزبورگ ۱ - ۳ بایرن مونیخ پایان
وولفسبورگ ۱ - ۲ بایرلورکوزن پایان
ماینتس ۲ - ۰ اینگول اشتات پایان
دورتموند ۰ - ۰ شالکه پایان
یکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵
هافن هایم ۱ - ۰ هرتابرلین پایان
کلن ۳ - ۰ هامبورگ پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵
هرتابرلین ۳ - ۰ مونشن گلادباخ پایان
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵
فرایبورگ ۰ - ۳ وولفسبورگ پایان
اینگول اشتات ۰ - ۲ آگزبورگ پایان
هامبورگ ۲ - ۵ دورتموند پایان
بایرلورکوزن ۳ - ۲ دارمشتات پایان
بایرن مونیخ ۱ - ۱ هافن هایم پایان
فرانکفورت ۱ - ۰ کلن پایان
یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵
لایپزیش ۳ - ۱ ماینتس پایان
شالکه ۳ - ۱ وردربرمن پایان
برنامه و نتایج هفته یازدهم
جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵
بایرلورکوزن ۲ - ۳ لایپزیش پایان
شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵
دارمشتات ۰ - ۱ اینگول اشتات پایان
آگزبورگ ۰ - ۰ هرتابرلین پایان
وولفسبورگ ۰ - ۱ شالکه پایان
ماینتس ۴ - ۲ فرایبورگ پایان
مونشن گلادباخ ۱ - ۲ کلن پایان
دورتموند ۱ - ۰ بایرن مونیخ پایان
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵
هافن هایم ۲ - ۲ هامبورگ پایان
وردربرمن ۱ - ۲ فرانکفورت پایان
برنامه و نتایج هفته دوازدهم
جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵
فرایبورگ ۱ - ۴ لایپزیش پایان
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵
فرانکفورت ۲ - ۱ دورتموند پایان
اینگول اشتات ۱ - ۱ وولفسبورگ پایان
هامبورگ ۲ - ۲ وردربرمن پایان
کلن ۰ - ۰ آگزبورگ پایان
مونشن گلادباخ ۱ - ۱ هافن هایم پایان
بایرن مونیخ ۲ - ۱ بایرلورکوزن پایان
یکشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵
شالکه ۳ - ۱ دارمشتات پایان
هرتابرلین ۲ - ۱ ماینتس پایان
برنامه و نتایج هفته سیزدهم
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵
ماینتس ۱ - ۳ بایرن مونیخ پایان
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵
وولفسبورگ ۲ - ۳ هرتابرلین پایان
دورتموند ۴ - ۱ مونشن گلادباخ پایان
بایرلورکوزن ۱ - ۱ فرایبورگ پایان
هافن هایم ۴ - ۰ کلن پایان
وردربرمن ۲ - ۱ اینگول اشتات پایان
لایپزیش ۲ - ۱ شالکه پایان
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵
دارمشتات ۰ - ۲ هامبورگ پایان
آگزبورگ ۱ - ۱ فرانکفورت پایان
برنامه و نتایج هفته چهاردهم
جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵
فرانکفورت ۰ - ۰ هافن هایم پایان
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
فرایبورگ ۱ - ۰ دارمشتات پایان
کلن ۱ - ۱ دورتموند پایان
بایرن مونیخ ۵ - ۰ وولفسبورگ پایان
هامبورگ ۱ - ۰ آگزبورگ پایان
اینگول اشتات ۱ - ۰ لایپزیش پایان
هرتابرلین ۰ - ۱ وردربرمن پایان
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵
مونشن گلادباخ ۱ - ۰ ماینتس پایان
شالکه ۰ - ۱ بایرلورکوزن پایان
برنامه و نتایج هفته پانزدهم
جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵
هافن هایم ۲ - ۲ دورتموند پایان
شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵
لایپزیش ۲ - ۰ هرتابرلین پایان
آگزبورگ ۱ - ۰ مونشن گلادباخ پایان
وردربرمن ۱ - ۱ کلن پایان
شالکه ۱ - ۱ فرایبورگ پایان
ماینتس ۳ - ۱ هامبورگ پایان
وولفسبورگ ۱ - ۰ فرانکفورت پایان
یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵
دارمشتات ۰ - ۱ بایرن مونیخ پایان
بایرلورکوزن ۱ - ۲ اینگول اشتات پایان
برنامه و نتایج هفته شانزدهم
ﺳﻪشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵
هامبورگ ۲ - ۱ شالکه پایان
فرانکفورت ۳ - ۰ ماینتس پایان
دورتموند ۱ - ۱ آگزبورگ پایان
مونشن گلادباخ ۱ - ۲ وولفسبورگ پایان
چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵
هرتابرلین ۲ - ۰ دارمشتات پایان
کلن ۱ - ۱ بایرلورکوزن پایان
بایرن مونیخ ۳ - ۰ لایپزیش پایان
اینگول اشتات ۱ - ۲ فرایبورگ پایان
هافن هایم ۱ - ۱ وردربرمن پایان
برنامه و نتایج هفته هفدهم
جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
فرایبورگ ۱ - ۲ بایرن مونیخ پایان
شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
وردربرمن ۱ - ۲ دورتموند پایان
دارمشتات ۰ - ۰ مونشن گلادباخ پایان
آگزبورگ ۰ - ۲ هافن هایم پایان
شالکه ۱ - ۰ اینگول اشتات پایان
وولفسبورگ ۱ - ۰ هامبورگ پایان
لایپزیش ۳ - ۰ فرانکفورت پایان
یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
بایرلورکوزن ۳ - ۱ هرتابرلین پایان
ماینتس ۰ - ۰ کلن پایان
برنامه و نتایج هفته هجدهم
جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵
شالکه ۰ - ۱ فرانکفورت پایان
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
وولفسبورگ ۱ - ۲ آگزبورگ پایان
وردربرمن ۱ - ۲ بایرن مونیخ پایان
دارمشتات ۱ - ۶ کلن پایان
لایپزیش ۲ - ۱ هافن هایم پایان
اینگول اشتات ۳ - ۱ هامبورگ پایان
بایرلورکوزن ۲ - ۳ مونشن گلادباخ پایان
یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
فرایبورگ ۲ - ۱ هرتابرلین پایان
ماینتس ۱ - ۱ دورتموند پایان
برنامه و نتایج هفته نوزدهم
جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
هامبورگ ۱ - ۰ بایرلورکوزن پایان
شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
هافن هایم ۴ - ۰ ماینتس پایان
کلن ۱ - ۰ وولفسبورگ پایان
بایرن مونیخ ۱ - ۱ شالکه پایان
مونشن گلادباخ ۳ - ۰ فرایبورگ پایان
هرتابرلین ۱ - ۰ اینگول اشتات پایان
دورتموند ۱ - ۰ لایپزیش پایان
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
آگزبورگ ۳ - ۲ وردربرمن پایان
فرانکفورت ۲ - ۰ دارمشتات پایان
برنامه و نتایج هفته بیستم
جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
ماینتس ۲ - ۰ آگزبورگ پایان
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
وردربرمن ۰ - ۱ مونشن گلادباخ پایان
دارمشتات ۲ - ۱ دورتموند پایان
لایپزیش ۰ - ۳ هامبورگ پایان
اینگول اشتات ۰ - ۲ بایرن مونیخ پایان
بایرلورکوزن ۳ - ۰ فرانکفورت پایان
شالکه ۲ - ۰ هرتابرلین پایان
یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
وولفسبورگ ۲ - ۱ هافن هایم پایان
فرایبورگ ۲ - ۱ کلن پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و یکم
جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
آگزبورگ ۱ - ۳ بایرلورکوزن پایان
شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
هافن هایم ۲ - ۰ دارمشتات پایان
فرانکفورت ۰ - ۲ اینگول اشتات پایان
دورتموند ۳ - ۰ وولفسبورگ پایان
ماینتس ۰ - ۲ وردربرمن پایان
هرتابرلین ۱ - ۱ بایرن مونیخ پایان
هامبورگ ۲ - ۲ فرایبورگ پایان
یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵
مونشن گلادباخ ۱ - ۲ لایپزیش پایان
کلن ۱ - ۱ شالکه پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و دوم
جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵
وولفسبورگ ۱ - ۲ وردربرمن پایان
شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
بایرن مونیخ ۸ - ۰ هامبورگ پایان
بایرلورکوزن ۰ - ۲ ماینتس پایان
دارمشتات ۱ - ۲ آگزبورگ پایان
فرایبورگ ۰ - ۳ دورتموند پایان
لایپزیش ۳ - ۱ کلن پایان
هرتابرلین ۲ - ۰ فرانکفورت پایان
یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵
اینگول اشتات ۰ - ۲ مونشن گلادباخ پایان
شالکه ۱ - ۱ هافن هایم پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و سوم
جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
آگزبورگ ۲ - ۲ لایپزیش پایان
شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵
وردربرمن ۲ - ۰ دارمشتات پایان
هافن هایم ۵ - ۲ اینگول اشتات پایان
دورتموند ۶ - ۲ بایرلورکوزن پایان
ماینتس ۱ - ۱ وولفسبورگ پایان
کلن ۰ - ۳ بایرن مونیخ پایان
مونشن گلادباخ ۴ - ۲ شالکه پایان
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
فرانکفورت ۱ - ۲ فرایبورگ پایان
هامبورگ ۱ - ۰ هرتابرلین پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و چهارم
جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
بایرلورکوزن ۱ - ۱ وردربرمن پایان
شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
بایرن مونیخ ۳ - ۰ فرانکفورت پایان
دارمشتات ۲ - ۱ ماینتس پایان
فرایبورگ ۱ - ۱ هافن هایم پایان
لایپزیش ۰ - ۱ وولفسبورگ پایان
هرتابرلین ۲ - ۱ دورتموند پایان
اینگول اشتات ۲ - ۲ کلن پایان
یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
شالکه ۳ - ۰ آگزبورگ پایان
هامبورگ ۲ - ۱ مونشن گلادباخ پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و پنجم
جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵
دورتموند ۱ - ۰ اینگول اشتات پایان
شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
کلن ۴ - ۲ هرتابرلین پایان
آگزبورگ ۱ - ۱ فرایبورگ پایان
وردربرمن ۳ - ۰ لایپزیش پایان
هافن هایم ۱ - ۰ بایرلورکوزن پایان
وولفسبورگ ۱ - ۰ دارمشتات پایان
فرانکفورت ۰ - ۰ هامبورگ پایان
یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵
ماینتس ۰ - ۱ شالکه پایان
مونشن گلادباخ ۰ - ۱ بایرن مونیخ پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و ششم
جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۹۶
هرتابرلین ۱ - ۳ هافن هایم پایان
شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
شالکه ۱ - ۱ دورتموند پایان
فرایبورگ ۲ - ۵ وردربرمن پایان
لایپزیش ۴ - ۰ دارمشتات پایان
هامبورگ ۲ - ۱ کلن پایان
بایرن مونیخ ۶ - ۰ آگزبورگ پایان
فرانکفورت ۰ - ۰ مونشن گلادباخ پایان
یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۶
اینگول اشتات ۲ - ۱ ماینتس پایان
بایرلورکوزن ۳ - ۳ وولفسبورگ پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هفتم
ﺳﻪشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶
هافن هایم ۱ - ۰ بایرن مونیخ پایان
کلن ۱ - ۰ فرانکفورت پایان
دورتموند ۳ - ۰ هامبورگ پایان
وردربرمن ۳ - ۰ شالکه پایان
چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
دارمشتات ۰ - ۲ بایرلورکوزن پایان
آگزبورگ ۲ - ۳ اینگول اشتات پایان
مونشن گلادباخ ۱ - ۰ هرتابرلین پایان
ماینتس ۲ - ۳ لایپزیش پایان
وولفسبورگ ۰ - ۱ فرایبورگ پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هشتم
جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶
فرانکفورت ۲ - ۲ وردربرمن پایان
شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
فرایبورگ ۱ - ۰ ماینتس پایان
لایپزیش ۱ - ۰ بایرلورکوزن پایان
هامبورگ ۲ - ۱ هافن هایم پایان
شالکه ۴ - ۱ وولفسبورگ پایان
کلن ۲ - ۳ مونشن گلادباخ پایان
بایرن مونیخ ۴ - ۱ دورتموند پایان
یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
هرتابرلین ۲ - ۰ آگزبورگ پایان
اینگول اشتات ۳ - ۲ دارمشتات پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و نهم
شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
هافن هایم ۵ - ۳ مونشن گلادباخ پایان
لایپزیش ۴ - ۰ فرایبورگ پایان
آگزبورگ ۲ - ۱ کلن پایان
دورتموند ۳ - ۱ فرانکفورت پایان
ماینتس ۱ - ۰ هرتابرلین پایان
وولفسبورگ ۳ - ۰ اینگول اشتات پایان
بایرلورکوزن ۰ - ۰ بایرن مونیخ پایان
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
وردربرمن ۲ - ۱ هامبورگ پایان
دارمشتات ۲ - ۱ شالکه پایان
برنامه و نتایج هفته سی ام
جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
کلن ۱ - ۱ هافن هایم پایان
شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بایرن مونیخ ۲ - ۲ ماینتس پایان
هامبورگ ۱ - ۲ دارمشتات پایان
اینگول اشتات ۲ - ۴ وردربرمن پایان
فرانکفورت ۳ - ۱ آگزبورگ پایان
هرتابرلین ۱ - ۰ وولفسبورگ پایان
مونشن گلادباخ ۲ - ۳ دورتموند پایان
یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
فرایبورگ ۲ - ۱ بایرلورکوزن پایان
شالکه ۱ - ۱ لایپزیش پایان
برنامه و نتایج هفته سی و یکم
جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بایرلورکوزن ۱ - ۴ شالکه پایان
شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
ماینتس ۱ - ۲ مونشن گلادباخ پایان
دورتموند ۰ - ۰ کلن پایان
وردربرمن ۲ - ۰ هرتابرلین پایان
دارمشتات ۳ - ۰ فرایبورگ پایان
لایپزیش ۰ - ۰ اینگول اشتات پایان
وولفسبورگ ۰ - ۶ بایرن مونیخ پایان
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
آگزبورگ ۴ - ۰ هامبورگ پایان
هافن هایم ۱ - ۰ فرانکفورت پایان
برنامه و نتایج هفته سی و دوم
جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
کلن ۴ - ۳ وردربرمن پایان
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بایرن مونیخ ۱ - ۰ دارمشتات پایان
دورتموند ۲ - ۱ هافن هایم پایان
مونشن گلادباخ ۱ - ۱ آگزبورگ پایان
اینگول اشتات ۱ - ۱ بایرلورکوزن پایان
فرانکفورت ۰ - ۲ وولفسبورگ پایان
هرتابرلین ۱ - ۴ لایپزیش پایان
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
هامبورگ ۰ - ۰ ماینتس پایان
فرایبورگ ۲ - ۰ شالکه پایان
برنامه و نتایج هفته سی و سوم
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
وردربرمن ۳ - ۵ هافن هایم پایان
دارمشتات ۰ - ۲ هرتابرلین پایان
فرایبورگ ۱ - ۱ اینگول اشتات پایان
لایپزیش ۴ - ۵ بایرن مونیخ پایان
آگزبورگ ۱ - ۱ دورتموند پایان
بایرلورکوزن ۲ - ۲ کلن پایان
شالکه ۱ - ۱ هامبورگ پایان
ماینتس ۴ - ۲ فرانکفورت پایان
وولفسبورگ ۱ - ۱ مونشن گلادباخ پایان
برنامه و نتایج هفته سی و چهارم
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
هافن هایم ۰ - ۰ آگزبورگ پایان
اینگول اشتات ۱ - ۱ شالکه پایان
هامبورگ ۲ - ۱ وولفسبورگ پایان
کلن ۲ - ۰ ماینتس پایان
هرتابرلین ۲ - ۶ بایرلورکوزن پایان
مونشن گلادباخ ۲ - ۲ دارمشتات پایان
دورتموند ۴ - ۳ وردربرمن پایان
بایرن مونیخ ۴ - ۱ فرایبورگ پایان
فرانکفورت ۲ - ۲ لایپزیش پایان

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..