شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ۲۳ مارس ۲۰۱۹
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان ۲۰۱۶ - ۲۰۱۷ این جدول و نتایج تا پایان مسابقات بروزرسانی می شود.

جدول بوندسلیگای آلمان

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ بایرن مونیخ ۲۹ ۲۳ ۳ ۳ ۷۶ ۲۱ ۵۵ ۷۲
۲ شالکه ۲۹ ۱۵ ۷ ۷ ۴۵ ۳۳ ۱۲ ۵۲
۳ دورتموند ۲۹ ۱۴ ۹ ۶ ۵۷ ۳۹ ۱۸ ۵۱
۴ بایرلورکوزن ۲۹ ۱۳ ۹ ۷ ۵۱ ۳۶ ۱۵ ۴۸
۵ فرانکفورت ۲۹ ۱۳ ۷ ۹ ۴۰ ۳۳ ۷ ۴۶
۶ لایپزیش ۲۹ ۱۳ ۷ ۹ ۴۴ ۴۱ ۳ ۴۶
۷ هافن هایم ۲۹ ۱۱ ۱۰ ۸ ۵۳ ۴۲ ۱۱ ۴۳
۸ مونشن گلادباخ ۲۹ ۱۱ ۷ ۱۱ ۳۸ ۴۳ ۴۰
۹ اشتوتگارت ۲۹ ۱۱ ۵ ۱۳ ۲۶ ۳۴ ۳۸
۱۰ هرتابرلین ۲۹ ۸ ۱۲ ۹ ۳۳ ۳۴ ۳۶
۱۱ آگزبورگ ۲۹ ۹ ۹ ۱۱ ۳۸ ۴۰ ۳۶
۱۲ وردربرمن ۲۹ ۹ ۹ ۱۱ ۳۳ ۳۵ ۳۶
۱۳ هانوفر ۲۹ ۹ ۸ ۱۲ ۳۷ ۴۳ ۳۵
۱۴ فرایبورگ ۲۹ ۶ ۱۲ ۱۱ ۲۶ ۴۸ -۲۲ ۳۰
۱۵ وولفسبورگ ۲۹ ۵ ۱۴ ۱۰ ۳۰ ۳۷ ۲۹
۱۶ ماینتس ۲۹ ۶ ۹ ۱۴ ۳۰ ۴۷ -۱۷ ۲۷
۱۷ هامبورگ ۲۹ ۵ ۷ ۱۷ ۲۳ ۴۶ -۲۳ ۲۲
۱۸ کلن ۲۹ ۵ ۶ ۱۸ ۲۸ ۵۶ -۲۸ ۲۱
برنامه و نتایج هفته اول
جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
بایرن مونیخ ۳ - ۱ بایرلورکوزن پایان
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
هافن هایم ۱ - ۰ وردربرمن پایان
هرتابرلین ۲ - ۰ اشتوتگارت پایان
هامبورگ ۱ - ۰ آگزبورگ پایان
ماینتس ۰ - ۱ هانوفر پایان
وولفسبورگ ۰ - ۳ دورتموند پایان
شالکه ۲ - ۰ لایپزیش پایان
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
فرایبورگ ۰ - ۰ فرانکفورت پایان
مونشن گلادباخ ۱ - ۰ کلن پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶
کلن ۱ - ۳ هامبورگ پایان
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶
وردربرمن ۰ - ۲ بایرن مونیخ پایان
فرانکفورت ۰ - ۱ وولفسبورگ پایان
بایرلورکوزن ۲ - ۲ هافن هایم پایان
آگزبورگ ۲ - ۲ مونشن گلادباخ پایان
اشتوتگارت ۱ - ۰ ماینتس پایان
دورتموند ۲ - ۰ هرتابرلین پایان
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶
لایپزیش ۴ - ۱ فرایبورگ پایان
هانوفر ۱ - ۰ شالکه پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶
هامبورگ ۰ - ۲ لایپزیش پایان
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
ماینتس ۳ - ۱ بایرلورکوزن پایان
وولفسبورگ ۱ - ۱ هانوفر پایان
آگزبورگ ۳ - ۰ کلن پایان
فرایبورگ ۰ - ۰ دورتموند پایان
مونشن گلادباخ ۰ - ۱ فرانکفورت پایان
هافن هایم ۲ - ۰ بایرن مونیخ پایان
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
هرتابرلین ۱ - ۱ وردربرمن پایان
شالکه ۳ - ۱ اشتوتگارت پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
هانوفر ۲ - ۰ هامبورگ پایان
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
اشتوتگارت ۱ - ۰ وولفسبورگ پایان
وردربرمن ۱ - ۲ شالکه پایان
فرانکفورت ۱ - ۲ آگزبورگ پایان
بایرن مونیخ ۴ - ۰ ماینتس پایان
لایپزیش ۲ - ۲ مونشن گلادباخ پایان
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
هافن هایم ۱ - ۱ هرتابرلین پایان
بایرلورکوزن ۴ - ۰ فرایبورگ پایان
دورتموند ۵ - ۰ کلن پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
مونشن گلادباخ ۲ - ۰ اشتوتگارت پایان
شالکه ۰ - ۳ بایرن مونیخ پایان
آگزبورگ ۱ - ۰ لایپزیش پایان
وولفسبورگ ۱ - ۱ وردربرمن پایان
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
کلن ۰ - ۱ فرانکفورت پایان
هرتابرلین ۲ - ۱ بایرلورکوزن پایان
فرایبورگ ۱ - ۱ هانوفر پایان
هامبورگ ۰ - ۳ دورتموند پایان
ماینتس ۲ - ۳ هافن هایم پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
بایرن مونیخ ۲ - ۲ وولفسبورگ پایان
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
ماینتس ۱ - ۰ هرتابرلین پایان
لایپزیش ۲ - ۱ فرانکفورت پایان
هافن هایم ۲ - ۰ شالکه پایان
وردربرمن ۰ - ۰ فرایبورگ پایان
اشتوتگارت ۰ - ۰ آگزبورگ پایان
دورتموند ۶ - ۱ مونشن گلادباخ پایان
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
هانوفر ۰ - ۰ کلن پایان
بایرلورکوزن ۳ - ۰ هامبورگ پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
جمعه ۷ مهر ۱۳۹۶
شالکه ۱ - ۱ بایرلورکوزن پایان
شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶
فرانکفورت ۲ - ۱ اشتوتگارت پایان
آگزبورگ ۱ - ۲ دورتموند پایان
مونشن گلادباخ ۲ - ۱ هانوفر پایان
وولفسبورگ ۱ - ۱ ماینتس پایان
هامبورگ ۰ - ۰ وردربرمن پایان
یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶
فرایبورگ ۳ - ۲ هافن هایم پایان
هرتابرلین ۲ - ۲ بایرن مونیخ پایان
کلن ۱ - ۲ لایپزیش پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶
اشتوتگارت ۲ - ۱ کلن پایان
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
ماینتس ۳ - ۲ هامبورگ پایان
هانوفر ۱ - ۲ فرانکفورت پایان
بایرن مونیخ ۵ - ۰ فرایبورگ پایان
هافن هایم ۲ - ۲ آگزبورگ پایان
هرتابرلین ۰ - ۲ شالکه پایان
دورتموند ۲ - ۳ لایپزیش پایان
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
بایرلورکوزن ۲ - ۲ وولفسبورگ پایان
وردربرمن ۰ - ۲ مونشن گلادباخ پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
شالکه ۲ - ۰ ماینتس پایان
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
فرانکفورت ۲ - ۲ دورتموند پایان
آگزبورگ ۱ - ۲ هانوفر پایان
لایپزیش ۱ - ۰ اشتوتگارت پایان
مونشن گلادباخ ۱ - ۵ بایرلورکوزن پایان
هامبورگ ۰ - ۱ بایرن مونیخ پایان
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
کلن ۰ - ۰ وردربرمن پایان
فرایبورگ ۱ - ۱ هرتابرلین پایان
وولفسبورگ ۱ - ۱ هافن هایم پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶
ماینتس ۱ - ۱ فرانکفورت پایان
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
هانوفر ۴ - ۲ دورتموند پایان
هافن هایم ۱ - ۳ مونشن گلادباخ پایان
هرتابرلین ۲ - ۱ هامبورگ پایان
شالکه ۱ - ۱ وولفسبورگ پایان
بایرلورکوزن ۲ - ۱ کلن پایان
بایرن مونیخ ۲ - ۰ لایپزیش پایان
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶
وردربرمن ۰ - ۳ آگزبورگ پایان
اشتوتگارت ۳ - ۰ فرایبورگ پایان
برنامه و نتایج هفته یازدهم
جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶
فرانکفورت ۲ - ۱ وردربرمن پایان
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
آگزبورگ ۱ - ۱ بایرلورکوزن پایان
هامبورگ ۳ - ۱ اشتوتگارت پایان
لایپزیش ۲ - ۱ هانوفر پایان
فرایبورگ ۰ - ۱ شالکه پایان
مونشن گلادباخ ۱ - ۱ ماینتس پایان
دورتموند ۱ - ۳ بایرن مونیخ پایان
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
کلن ۰ - ۳ هافن هایم پایان
وولفسبورگ ۳ - ۳ هرتابرلین پایان
برنامه و نتایج هفته دوازدهم
جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶
اشتوتگارت ۲ - ۱ دورتموند پایان
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
بایرلورکوزن ۲ - ۲ لایپزیش پایان
ماینتس ۱ - ۰ کلن پایان
وولفسبورگ ۳ - ۱ فرایبورگ پایان
بایرن مونیخ ۳ - ۰ آگزبورگ پایان
هافن هایم ۱ - ۱ فرانکفورت پایان
هرتابرلین ۲ - ۴ مونشن گلادباخ پایان
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
شالکه ۲ - ۰ هامبورگ پایان
وردربرمن ۴ - ۰ هانوفر پایان
برنامه و نتایج هفته سیزدهم
جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶
هانوفر ۱ - ۱ اشتوتگارت پایان
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
فرانکفورت ۰ - ۱ بایرلورکوزن پایان
آگزبورگ ۲ - ۱ وولفسبورگ پایان
دورتموند ۴ - ۴ شالکه پایان
لایپزیش ۲ - ۰ وردربرمن پایان
فرایبورگ ۲ - ۱ ماینتس پایان
مونشن گلادباخ ۲ - ۱ بایرن مونیخ پایان
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
هامبورگ ۳ - ۰ هافن هایم پایان
کلن ۰ - ۲ هرتابرلین پایان
برنامه و نتایج هفته چهاردهم
جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶
فرایبورگ ۰ - ۰ هامبورگ پایان
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
وردربرمن ۱ - ۰ اشتوتگارت پایان
بایرن مونیخ ۳ - ۱ هانوفر پایان
هافن هایم ۴ - ۰ لایپزیش پایان
بایرلورکوزن ۱ - ۱ دورتموند پایان
ماینتس ۱ - ۳ آگزبورگ پایان
شالکه ۲ - ۲ کلن پایان
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
هرتابرلین ۱ - ۲ فرانکفورت پایان
وولفسبورگ ۳ - ۰ مونشن گلادباخ پایان
برنامه و نتایج هفته پانزدهم
جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶
اشتوتگارت ۰ - ۲ بایرلورکوزن پایان
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
هامبورگ ۰ - ۰ وولفسبورگ پایان
دورتموند ۱ - ۲ وردربرمن پایان
لایپزیش ۲ - ۲ ماینتس پایان
فرانکفورت ۰ - ۱ بایرن مونیخ پایان
مونشن گلادباخ ۱ - ۱ شالکه پایان
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
کلن ۳ - ۴ فرایبورگ پایان
هانوفر ۲ - ۰ هافن هایم پایان
آگزبورگ ۱ - ۱ هرتابرلین پایان
برنامه و نتایج هفته شانزدهم
ﺳﻪشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
وولفسبورگ ۱ - ۱ لایپزیش پایان
هامبورگ ۱ - ۲ فرانکفورت پایان
ماینتس ۰ - ۲ دورتموند پایان
فرایبورگ ۱ - ۰ مونشن گلادباخ پایان
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
هافن هایم ۱ - ۰ اشتوتگارت پایان
هرتابرلین ۳ - ۱ هانوفر پایان
شالکه ۳ - ۲ آگزبورگ پایان
بایرلورکوزن ۱ - ۰ وردربرمن پایان
بایرن مونیخ ۱ - ۰ کلن پایان
برنامه و نتایج هفته هفدهم
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶
مونشن گلادباخ ۳ - ۱ هامبورگ پایان
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
فرانکفورت ۲ - ۲ شالکه پایان
آگزبورگ ۳ - ۳ فرایبورگ پایان
کلن ۱ - ۰ وولفسبورگ پایان
وردربرمن ۲ - ۲ ماینتس پایان
اشتوتگارت ۰ - ۱ بایرن مونیخ پایان
دورتموند ۲ - ۱ هافن هایم پایان
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
هانوفر ۴ - ۴ بایرلورکوزن پایان
لایپزیش ۲ - ۳ هرتابرلین پایان
برنامه و نتایج هفته هجدهم
جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶
بایرلورکوزن ۱ - ۳ بایرن مونیخ پایان
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
آگزبورگ ۱ - ۰ هامبورگ پایان
هانوفر ۳ - ۲ ماینتس پایان
اشتوتگارت ۱ - ۰ هرتابرلین پایان
وردربرمن ۱ - ۱ هافن هایم پایان
فرانکفورت ۱ - ۱ فرایبورگ پایان
لایپزیش ۳ - ۱ شالکه پایان
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
کلن ۲ - ۱ مونشن گلادباخ پایان
دورتموند ۰ - ۰ وولفسبورگ پایان
برنامه و نتایج هفته نوزدهم
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶
هرتابرلین ۱ - ۱ دورتموند پایان
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
فرایبورگ ۲ - ۱ لایپزیش پایان
مونشن گلادباخ ۲ - ۰ آگزبورگ پایان
هافن هایم ۱ - ۴ بایرلورکوزن پایان
ماینتس ۳ - ۲ اشتوتگارت پایان
وولفسبورگ ۱ - ۳ فرانکفورت پایان
هامبورگ ۰ - ۲ کلن پایان
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
بایرن مونیخ ۴ - ۲ وردربرمن پایان
شالکه ۱ - ۱ هانوفر پایان
برنامه و نتایج هفته بیستم
جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶
فرانکفورت ۲ - ۰ مونشن گلادباخ پایان
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶
اشتوتگارت ۰ - ۲ شالکه پایان
دورتموند ۲ - ۲ فرایبورگ پایان
لایپزیش ۱ - ۱ هامبورگ پایان
کلن ۱ - ۱ آگزبورگ پایان
بایرن مونیخ ۵ - ۲ هافن هایم پایان
وردربرمن ۰ - ۰ هرتابرلین پایان
یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶
بایرلورکوزن ۲ - ۰ ماینتس پایان
هانوفر ۰ - ۱ وولفسبورگ پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و یکم
جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
کلن ۲ - ۳ دورتموند پایان
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
هرتابرلین ۱ - ۱ هافن هایم پایان
فرایبورگ ۰ - ۰ بایرلورکوزن پایان
شالکه ۱ - ۲ وردربرمن پایان
وولفسبورگ ۱ - ۱ اشتوتگارت پایان
ماینتس ۰ - ۲ بایرن مونیخ پایان
مونشن گلادباخ ۰ - ۱ لایپزیش پایان
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
آگزبورگ ۳ - ۰ فرانکفورت پایان
هامبورگ ۱ - ۱ هانوفر پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و دوم
جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
لایپزیش ۲ - ۰ آگزبورگ پایان
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
هافن هایم ۴ - ۲ ماینتس پایان
فرانکفورت ۴ - ۲ کلن پایان
بایرلورکوزن ۰ - ۲ هرتابرلین پایان
هانوفر ۲ - ۱ فرایبورگ پایان
دورتموند ۲ - ۰ هامبورگ پایان
بایرن مونیخ ۲ - ۱ شالکه پایان
یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
اشتوتگارت ۱ - ۰ مونشن گلادباخ پایان
وردربرمن ۳ - ۱ وولفسبورگ پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و سوم
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶
هرتابرلین ۰ - ۲ ماینتس پایان
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
کلن ۱ - ۱ هانوفر پایان
وولفسبورگ ۱ - ۲ بایرن مونیخ پایان
هامبورگ ۱ - ۲ بایرلورکوزن پایان
فرایبورگ ۱ - ۰ وردربرمن پایان
شالکه ۲ - ۱ هافن هایم پایان
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
آگزبورگ ۰ - ۱ اشتوتگارت پایان
مونشن گلادباخ ۰ - ۱ دورتموند پایان
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
فرانکفورت ۲ - ۱ لایپزیش پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و چهارم
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶
ماینتس ۱ - ۱ وولفسبورگ پایان
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
هانوفر ۰ - ۱ مونشن گلادباخ پایان
اشتوتگارت ۱ - ۰ فرانکفورت پایان
بایرن مونیخ ۰ - ۰ هرتابرلین پایان
هافن هایم ۱ - ۱ فرایبورگ پایان
وردربرمن ۱ - ۰ هامبورگ پایان
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
بایرلورکوزن ۰ - ۲ شالکه پایان
لایپزیش ۱ - ۲ کلن پایان
دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶
دورتموند ۱ - ۱ آگزبورگ پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و پنجم
جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
مونشن گلادباخ ۲ - ۲ وردربرمن پایان
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
شالکه ۱ - ۰ هرتابرلین پایان
فرانکفورت ۱ - ۰ هانوفر پایان
آگزبورگ ۰ - ۲ هافن هایم پایان
هامبورگ ۰ - ۰ ماینتس پایان
وولفسبورگ ۱ - ۲ بایرلورکوزن پایان
لایپزیش ۱ - ۱ دورتموند پایان
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
کلن ۲ - ۳ اشتوتگارت پایان
فرایبورگ ۰ - ۴ بایرن مونیخ پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و ششم
جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
ماینتس ۰ - ۱ شالکه پایان
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
هانوفر ۱ - ۳ آگزبورگ پایان
بایرن مونیخ ۶ - ۰ هامبورگ پایان
هافن هایم ۳ - ۰ وولفسبورگ پایان
هرتابرلین ۰ - ۰ فرایبورگ پایان
بایرلورکوزن ۲ - ۰ مونشن گلادباخ پایان
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
اشتوتگارت ۰ - ۰ لایپزیش پایان
دورتموند ۳ - ۲ فرانکفورت پایان
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
وردربرمن ۳ - ۱ کلن پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هفتم
جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶
فرایبورگ ۱ - ۲ اشتوتگارت پایان
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
مونشن گلادباخ ۳ - ۳ هافن هایم پایان
فرانکفورت ۳ - ۰ ماینتس پایان
آگزبورگ ۱ - ۳ وردربرمن پایان
هامبورگ ۱ - ۲ هرتابرلین پایان
وولفسبورگ ۰ - ۱ شالکه پایان
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
دورتموند ۱ - ۰ هانوفر پایان
کلن ۲ - ۰ بایرلورکوزن پایان
لایپزیش ۲ - ۱ بایرن مونیخ پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هشتم
شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷
هافن هایم ۶ - ۰ کلن پایان
شالکه ۲ - ۰ فرایبورگ پایان
بایرلورکوزن ۰ - ۰ آگزبورگ پایان
هانوفر ۲ - ۳ لایپزیش پایان
اشتوتگارت ۱ - ۱ هامبورگ پایان
بایرن مونیخ ۶ - ۰ دورتموند پایان
هرتابرلین ۰ - ۰ وولفسبورگ پایان
یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷
وردربرمن ۲ - ۱ فرانکفورت پایان
ماینتس ۰ - ۰ مونشن گلادباخ پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و نهم
جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷
هانوفر ۲ - ۱ وردربرمن پایان
شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
کلن ۱ - ۱ ماینتس پایان
فرایبورگ ۰ - ۲ وولفسبورگ پایان
مونشن گلادباخ ۲ - ۱ هرتابرلین پایان
آگزبورگ ۱ - ۴ بایرن مونیخ پایان
هامبورگ ۳ - ۲ شالکه پایان
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
دورتموند ۳ - ۰ اشتوتگارت پایان
فرانکفورت ۱ - ۱ هافن هایم پایان
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
لایپزیش ۱ - ۴ بایرلورکوزن پایان
برنامه و نتایج هفته سی ام
جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
وولفسبورگ - آگزبورگ ۲۳:۰۰
شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
اشتوتگارت - هانوفر ۱۸:۰۰
بایرلورکوزن - فرانکفورت ۱۸:۰۰
هافن هایم - هامبورگ ۱۸:۰۰
هرتابرلین - کلن ۱۸:۰۰
بایرن مونیخ - مونشن گلادباخ ۲۱:۰۰
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
شالکه - دورتموند ۱۸:۰۰
وردربرمن - لایپزیش ۲۰:۳۰
دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
ماینتس - فرایبورگ ۲۳:۰۰
برنامه و نتایج هفته سی و یکم
جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
مونشن گلادباخ - وولفسبورگ ۲۳:۰۰
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
فرانکفورت - هرتابرلین ۱۸:۰۰
لایپزیش - هافن هایم ۱۸:۰۰
هامبورگ - فرایبورگ ۱۸:۰۰
هانوفر - بایرن مونیخ ۱۸:۰۰
اشتوتگارت - وردربرمن ۱۸:۰۰
دورتموند - بایرلورکوزن ۲۱:۰۰
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
آگزبورگ - ماینتس ۱۸:۰۰
کلن - شالکه ۲۰:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و دوم
جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
هافن هایم - هانوفر ۲۳:۰۰
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
هرتابرلین - آگزبورگ ۱۸:۰۰
فرایبورگ - کلن ۱۸:۰۰
شالکه - مونشن گلادباخ ۱۸:۰۰
بایرن مونیخ - فرانکفورت ۱۸:۰۰
وولفسبورگ - هامبورگ ۱۸:۰۰
بایرلورکوزن - اشتوتگارت ۲۱:۰۰
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
ماینتس - لایپزیش ۱۸:۰۰
وردربرمن - دورتموند ۲۰:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و سوم
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
دورتموند - ماینتس ۱۸:۰۰
لایپزیش - وولفسبورگ ۱۸:۰۰
کلن - بایرن مونیخ ۱۸:۰۰
وردربرمن - بایرلورکوزن ۱۸:۰۰
مونشن گلادباخ - فرایبورگ ۱۸:۰۰
فرانکفورت - هامبورگ ۱۸:۰۰
آگزبورگ - شالکه ۱۸:۰۰
هانوفر - هرتابرلین ۱۸:۰۰
اشتوتگارت - هافن هایم ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته سی و چهارم
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
بایرن مونیخ - اشتوتگارت ۱۸:۰۰
هافن هایم - دورتموند ۱۸:۰۰
هرتابرلین - لایپزیش ۱۸:۰۰
فرایبورگ - آگزبورگ ۱۸:۰۰
شالکه - فرانکفورت ۱۸:۰۰
بایرلورکوزن - هانوفر ۱۸:۰۰
هامبورگ - مونشن گلادباخ ۱۸:۰۰
ماینتس - وردربرمن ۱۸:۰۰
وولفسبورگ - کلن ۱۸:۰۰

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..