یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۷
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ این جدول و نتایج تا پایان مسابقات بروزرسانی می شود.

جدول سری آ ایتالیا

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ یوونتوس ۳۷ ۲۸ ۴ ۵ ۷۵ ۲۶ ۴۹ ۸۸
۲ آاس رم ۳۷ ۲۷ ۳ ۷ ۸۷ ۳۶ ۵۱ ۸۴
۳ ناپولی ۳۷ ۲۵ ۸ ۴ ۹۰ ۳۷ ۵۳ ۸۳
۴ لاتزیو ۳۷ ۲۱ ۷ ۹ ۷۳ ۴۸ ۲۵ ۷۰
۵ آتالانتا ۳۷ ۲۰ ۹ ۸ ۶۱ ۴۱ ۲۰ ۶۹
۶ آث میلان ۳۷ ۱۸ ۹ ۱۰ ۵۶ ۴۳ ۱۳ ۶۳
۷ اینترمیلان ۳۷ ۱۸ ۵ ۱۴ ۶۷ ۴۷ ۲۰ ۵۹
۸ فیورنتینا ۳۷ ۱۶ ۱۱ ۱۰ ۶۱ ۵۵ ۶ ۵۹
۹ تورینو ۳۷ ۱۲ ۱۴ ۱۱ ۶۶ ۶۳ ۳ ۵۰
۱۰ سامپدوریا ۳۷ ۱۲ ۱۲ ۱۳ ۴۷ ۵۱ ۴۸
۱۱ ساسولو ۳۷ ۱۳ ۷ ۱۷ ۵۵ ۵۸ ۴۶
۱۲ اودینزه ۳۷ ۱۲ ۹ ۱۶ ۴۵ ۵۱ ۴۵
۱۳ کالیاری ۳۷ ۱۳ ۵ ۱۹ ۵۳ ۷۵ -۲۲ ۴۴
۱۴ کیه وو ۳۷ ۱۲ ۷ ۱۸ ۴۳ ۶۰ -۱۷ ۴۳
۱۵ بلونیا ۳۷ ۱۱ ۸ ۱۸ ۳۹ ۵۶ -۱۷ ۴۱
۱۶ جنوا ۳۷ ۹ ۹ ۱۹ ۳۶ ۶۱ -۲۵ ۳۶
۱۷ امپولی ۳۷ ۸ ۸ ۲۱ ۲۸ ۵۹ -۳۱ ۳۲
۱۸ کروتونه ۳۷ ۸ ۷ ۲۲ ۳۱ ۵۷ -۲۶ ۳۱
۱۹ پالرمو ۳۶ ۵ ۸ ۲۳ ۳۱ ۷۴ -۴۳ ۲۳
۲۰ پسکارا ۳۶ ۲ ۸ ۲۶ ۳۳ ۷۹ -۴۶ ۱۴
برنامه و نتایج هفته اول
شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
آاس رم ۴ - ۰ اودینزه پایان
یوونتوس ۲ - ۱ فیورنتینا پایان
یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
آث میلان ۳ - ۲ تورینو پایان
پالرمو ۰ - ۱ ساسولو پایان
جنوا ۳ - ۱ کالیاری پایان
پسکارا ۲ - ۲ ناپولی پایان
کیه وو ۲ - ۰ اینترمیلان پایان
بلونیا ۱ - ۰ کروتونه پایان
آتالانتا ۳ - ۴ لاتزیو پایان
امپولی ۰ - ۱ سامپدوریا پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵
لاتزیو ۰ - ۱ یوونتوس پایان
ناپولی ۴ - ۲ آث میلان پایان
یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵
اینترمیلان ۱ - ۱ پالرمو پایان
ساسولو ۰ - ۳ پسکارا پایان
تورینو ۵ - ۱ بلونیا پایان
کالیاری ۲ - ۲ آاس رم پایان
سامپدوریا ۲ - ۱ آتالانتا پایان
اودینزه ۲ - ۰ امپولی پایان
فیورنتینا ۱ - ۰ کیه وو پایان
کروتونه ۱ - ۳ جنوا پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
یوونتوس ۳ - ۱ ساسولو پایان
پالرمو ۰ - ۳ ناپولی پایان
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
بلونیا ۲ - ۱ کالیاری پایان
آتالانتا ۲ - ۱ تورینو پایان
آاس رم ۳ - ۲ سامپدوریا پایان
کیه وو ۱ - ۱ لاتزیو پایان
آث میلان ۰ - ۱ اودینزه پایان
پسکارا ۱ - ۲ اینترمیلان پایان
دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۵
امپولی ۲ - ۱ کروتونه پایان
پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
جنوا ۱ - ۰ فیورنتینا پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵
سامپدوریا ۰ - ۱ آث میلان پایان
شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
لاتزیو ۳ - ۰ پسکارا پایان
ناپولی ۳ - ۱ بلونیا پایان
یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
اودینزه ۱ - ۲ کیه وو پایان
کالیاری ۳ - ۰ آتالانتا پایان
ساسولو ۲ - ۰ جنوا پایان
کروتونه ۱ - ۱ پالرمو پایان
تورینو ۰ - ۰ امپولی پایان
اینترمیلان ۲ - ۱ یوونتوس پایان
فیورنتینا ۱ - ۰ آاس رم پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵
آث میلان ۲ - ۰ لاتزیو پایان
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
بلونیا ۲ - ۰ سامپدوریا پایان
امپولی ۰ - ۲ اینترمیلان پایان
آتالانتا ۰ - ۱ پالرمو پایان
پسکارا ۰ - ۰ تورینو پایان
جنوا ۰ - ۰ ناپولی پایان
آاس رم ۴ - ۰ کروتونه پایان
اودینزه ۲ - ۲ فیورنتینا پایان
یوونتوس ۴ - ۰ کالیاری پایان
کیه وو ۲ - ۱ ساسولو پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵
پالرمو ۰ - ۱ یوونتوس پایان
ناپولی ۲ - ۰ کیه وو پایان
یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵
تورینو ۳ - ۱ آاس رم پایان
ساسولو ۱ - ۰ اودینزه پایان
لاتزیو ۲ - ۰ امپولی پایان
اینترمیلان ۱ - ۱ بلونیا پایان
جنوا ۱ - ۱ پسکارا پایان
فیورنتینا ۰ - ۰ آث میلان پایان
دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵
کروتونه ۱ - ۳ آتالانتا پایان
کالیاری ۲ - ۱ سامپدوریا پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵
پسکارا ۰ - ۲ کیه وو پایان
اودینزه ۰ - ۳ لاتزیو پایان
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵
امپولی ۰ - ۳ یوونتوس پایان
سامپدوریا ۱ - ۱ پالرمو پایان
کالیاری ۲ - ۱ کروتونه پایان
بلونیا ۰ - ۱ جنوا پایان
آتالانتا ۱ - ۰ ناپولی پایان
آث میلان ۴ - ۳ ساسولو پایان
تورینو ۲ - ۱ فیورنتینا پایان
آاس رم ۲ - ۱ اینترمیلان پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵
ناپولی ۱ - ۳ آاس رم پایان
پسکارا ۱ - ۱ سامپدوریا پایان
یوونتوس ۲ - ۱ اودینزه پایان
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵
فیورنتینا ۰ - ۰ آتالانتا پایان
ساسولو ۲ - ۱ کروتونه پایان
لاتزیو ۱ - ۱ بلونیا پایان
اینترمیلان ۱ - ۲ کالیاری پایان
جنوا ۰ - ۰ امپولی پایان
کیه وو ۱ - ۳ آث میلان پایان
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵
پالرمو ۱ - ۴ تورینو پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
سامپدوریا ۲ - ۱ جنوا پایان
آث میلان ۱ - ۰ یوونتوس پایان
یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
اودینزه ۳ - ۱ پسکارا پایان
تورینو ۲ - ۲ لاتزیو پایان
امپولی ۰ - ۰ کیه وو پایان
کروتونه ۱ - ۲ ناپولی پایان
کالیاری ۳ - ۵ فیورنتینا پایان
آتالانتا ۲ - ۱ اینترمیلان پایان
بلونیا ۱ - ۱ ساسولو پایان
آاس رم ۴ - ۱ پالرمو پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
ﺳﻪشنبه ۴ آبان ۱۳۹۵
جنوا ۳ - ۰ آث میلان پایان
چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵
ساسولو ۱ - ۳ آاس رم پایان
پسکارا ۰ - ۱ آتالانتا پایان
ناپولی ۲ - ۰ امپولی پایان
لاتزیو ۴ - ۱ کالیاری پایان
یوونتوس ۴ - ۱ سامپدوریا پایان
اینترمیلان ۲ - ۱ تورینو پایان
فیورنتینا ۱ - ۱ کروتونه پایان
کیه وو ۱ - ۱ بلونیا پایان
پنجشنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
پالرمو ۱ - ۳ اودینزه پایان
برنامه و نتایج هفته یازدهم
شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵
بلونیا ۰ - ۱ فیورنتینا پایان
یوونتوس ۲ - ۱ ناپولی پایان
یکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵
آتالانتا ۳ - ۰ جنوا پایان
آث میلان ۱ - ۰ پسکارا پایان
لاتزیو ۲ - ۱ ساسولو پایان
امپولی ۰ - ۰ آاس رم پایان
کروتونه ۲ - ۰ کیه وو پایان
سامپدوریا ۱ - ۰ اینترمیلان پایان
دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵
اودینزه ۲ - ۲ تورینو پایان
کالیاری ۲ - ۱ پالرمو پایان
برنامه و نتایج هفته دوازدهم
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵
تورینو ۵ - ۱ کالیاری پایان
ناپولی ۱ - ۱ لاتزیو پایان
یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵
پسکارا ۰ - ۴ امپولی پایان
ساسولو ۰ - ۳ آتالانتا پایان
پالرمو ۱ - ۲ آث میلان پایان
جنوا ۱ - ۱ اودینزه پایان
کیه وو ۱ - ۲ یوونتوس پایان
فیورنتینا ۱ - ۱ سامپدوریا پایان
اینترمیلان ۳ - ۰ کروتونه پایان
آاس رم ۳ - ۰ بلونیا پایان
برنامه و نتایج هفته سیزدهم
شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵
کیه وو ۱ - ۰ کالیاری پایان
اودینزه ۱ - ۲ ناپولی پایان
یوونتوس ۳ - ۰ پسکارا پایان
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵
سامپدوریا ۳ - ۲ ساسولو پایان
لاتزیو ۳ - ۱ جنوا پایان
امپولی ۰ - ۴ فیورنتینا پایان
کروتونه ۰ - ۲ تورینو پایان
بلونیا ۳ - ۱ پالرمو پایان
آتالانتا ۲ - ۱ آاس رم پایان
آث میلان ۲ - ۲ اینترمیلان پایان
برنامه و نتایج هفته چهاردهم
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵
تورینو ۲ - ۱ کیه وو پایان
امپولی ۱ - ۴ آث میلان پایان
یکشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵
پالرمو ۰ - ۱ لاتزیو پایان
جنوا ۳ - ۱ یوونتوس پایان
کروتونه ۱ - ۱ سامپدوریا پایان
کالیاری ۲ - ۱ اودینزه پایان
بلونیا ۰ - ۲ آتالانتا پایان
آاس رم ۳ - ۲ پسکارا پایان
دوشنبه ۸ آذر ۱۳۹۵
ناپولی ۱ - ۱ ساسولو پایان
اینترمیلان ۴ - ۲ فیورنتینا پایان
برنامه و نتایج هفته پانزدهم
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵
ناپولی ۳ - ۰ اینترمیلان پایان
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵
یوونتوس ۳ - ۱ آتالانتا پایان
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵
آث میلان ۲ - ۱ کروتونه پایان
ساسولو ۳ - ۰ امپولی پایان
سامپدوریا ۲ - ۰ تورینو پایان
پسکارا ۱ - ۱ کالیاری پایان
لاتزیو ۰ - ۲ آاس رم پایان
فیورنتینا ۲ - ۱ پالرمو پایان
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵
کیه وو ۰ - ۰ جنوا پایان
اودینزه ۱ - ۰ بلونیا پایان
برنامه و نتایج هفته شانزدهم
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
کروتونه ۲ - ۱ پسکارا پایان
سامپدوریا ۱ - ۲ لاتزیو پایان
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵
کالیاری ۰ - ۵ ناپولی پایان
تورینو ۱ - ۳ یوونتوس پایان
پالرمو ۰ - ۲ کیه وو پایان
بلونیا ۰ - ۰ امپولی پایان
آتالانتا ۱ - ۳ اودینزه پایان
اینترمیلان ۲ - ۰ جنوا پایان
دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵
فیورنتینا ۲ - ۱ ساسولو پایان
آاس رم ۱ - ۰ آث میلان پایان
برنامه و نتایج هفته هفدهم
شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵
امپولی ۲ - ۰ کالیاری پایان
آث میلان ۰ - ۰ آتالانتا پایان
یوونتوس ۱ - ۰ آاس رم پایان
یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵
ساسولو ۰ - ۱ اینترمیلان پایان
اودینزه ۲ - ۰ کروتونه پایان
پسکارا ۰ - ۳ بلونیا پایان
ناپولی ۵ - ۳ تورینو پایان
کیه وو ۲ - ۱ سامپدوریا پایان
لاتزیو ۳ - ۱ فیورنتینا پایان
جنوا ۳ - ۴ پالرمو پایان
برنامه و نتایج هفته هجدهم
ﺳﻪشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵
آتالانتا ۲ - ۱ امپولی پایان
چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵
اینترمیلان ۳ - ۰ لاتزیو پایان
پنجشنبه ۲ دی ۱۳۹۵
تورینو ۱ - ۰ جنوا پایان
سامپدوریا ۰ - ۰ اودینزه پایان
آاس رم ۳ - ۱ کیه وو پایان
پالرمو ۱ - ۱ پسکارا پایان
کالیاری ۴ - ۳ ساسولو پایان
فیورنتینا ۳ - ۳ ناپولی پایان
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
کروتونه ۰ - ۲ یوونتوس پایان
بلونیا ۰ - ۱ آث میلان پایان
برنامه و نتایج هفته نوزدهم
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
امپولی ۱ - ۰ پالرمو پایان
ناپولی ۲ - ۱ سامپدوریا پایان
یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵
اودینزه ۱ - ۲ اینترمیلان پایان
ساسولو ۰ - ۰ تورینو پایان
جنوا ۰ - ۱ آاس رم پایان
لاتزیو ۱ - ۰ کروتونه پایان
کیه وو ۱ - ۴ آتالانتا پایان
آث میلان ۱ - ۰ کالیاری پایان
پسکارا ۱ - ۲ فیورنتینا پایان
یوونتوس ۳ - ۰ بلونیا پایان
برنامه و نتایج هفته بیستم
شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
کروتونه ۰ - ۱ بلونیا پایان
اینترمیلان ۳ - ۱ کیه وو پایان
یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵
کالیاری ۴ - ۱ جنوا پایان
سامپدوریا ۰ - ۰ امپولی پایان
لاتزیو ۲ - ۱ آتالانتا پایان
ساسولو ۴ - ۱ پالرمو پایان
ناپولی ۳ - ۱ پسکارا پایان
اودینزه ۰ - ۱ آاس رم پایان
فیورنتینا ۲ - ۱ یوونتوس پایان
دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
تورینو ۲ - ۲ آث میلان پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و یکم
شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
کیه وو ۰ - ۳ فیورنتینا پایان
آث میلان ۱ - ۲ ناپولی پایان
یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
یوونتوس ۲ - ۰ لاتزیو پایان
امپولی ۱ - ۰ اودینزه پایان
بلونیا ۲ - ۰ تورینو پایان
پسکارا ۱ - ۳ ساسولو پایان
پالرمو ۰ - ۱ اینترمیلان پایان
جنوا ۲ - ۲ کروتونه پایان
آتالانتا ۱ - ۰ سامپدوریا پایان
آاس رم ۱ - ۰ کالیاری پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و دوم
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
لاتزیو ۰ - ۱ کیه وو پایان
اینترمیلان ۳ - ۰ پسکارا پایان
یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
تورینو ۱ - ۱ آتالانتا پایان
سامپدوریا ۳ - ۲ آاس رم پایان
اودینزه ۲ - ۱ آث میلان پایان
ساسولو ۰ - ۲ یوونتوس پایان
کروتونه ۴ - ۱ امپولی پایان
کالیاری ۱ - ۱ بلونیا پایان
فیورنتینا ۳ - ۳ جنوا پایان
ناپولی ۱ - ۱ پالرمو پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و سوم
شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
بلونیا ۱ - ۷ ناپولی پایان
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
آث میلان ۰ - ۱ سامپدوریا پایان
کیه وو ۰ - ۰ اودینزه پایان
امپولی ۱ - ۱ تورینو پایان
جنوا ۰ - ۱ ساسولو پایان
پسکارا ۲ - ۶ لاتزیو پایان
آتالانتا ۲ - ۰ کالیاری پایان
پالرمو ۱ - ۰ کروتونه پایان
یوونتوس ۱ - ۰ اینترمیلان پایان
ﺳﻪشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
آاس رم ۴ - ۰ فیورنتینا پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و چهارم
جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
ناپولی ۲ - ۰ جنوا پایان
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
فیورنتینا ۳ - ۰ اودینزه پایان
یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
کروتونه ۰ - ۲ آاس رم پایان
تورینو ۵ - ۳ پسکارا پایان
اینترمیلان ۲ - ۰ امپولی پایان
ساسولو ۱ - ۳ کیه وو پایان
پالرمو ۱ - ۳ آتالانتا پایان
سامپدوریا ۳ - ۱ بلونیا پایان
کالیاری ۰ - ۲ یوونتوس پایان
دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
لاتزیو ۱ - ۱ آث میلان پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و پنجم
جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
یوونتوس ۴ - ۱ پالرمو پایان
شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
آتالانتا ۱ - ۰ کروتونه پایان
امپولی ۱ - ۲ لاتزیو پایان
یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵
بلونیا ۰ - ۱ اینترمیلان پایان
کیه وو ۱ - ۳ ناپولی پایان
اودینزه ۱ - ۲ ساسولو پایان
سامپدوریا ۱ - ۱ کالیاری پایان
پسکارا ۵ - ۰ جنوا پایان
آاس رم ۴ - ۱ تورینو پایان
آث میلان ۲ - ۱ فیورنتینا پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و ششم
شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
ناپولی ۰ - ۲ آتالانتا پایان
یوونتوس ۲ - ۰ امپولی پایان
یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵
پالرمو ۱ - ۱ سامپدوریا پایان
لاتزیو ۱ - ۰ اودینزه پایان
کیه وو ۲ - ۰ پسکارا پایان
جنوا ۱ - ۱ بلونیا پایان
کروتونه ۱ - ۲ کالیاری پایان
ساسولو ۰ - ۱ آث میلان پایان
اینترمیلان ۱ - ۳ آاس رم پایان
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
فیورنتینا ۲ - ۲ تورینو پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هفتم
شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵
آاس رم ۱ - ۲ ناپولی پایان
سامپدوریا ۳ - ۱ پسکارا پایان
آث میلان ۳ - ۱ کیه وو پایان
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
آتالانتا ۰ - ۰ فیورنتینا پایان
امپولی ۰ - ۲ جنوا پایان
کالیاری ۱ - ۵ اینترمیلان پایان
اودینزه ۱ - ۱ یوونتوس پایان
کروتونه ۰ - ۰ ساسولو پایان
تورینو ۳ - ۱ پالرمو پایان
بلونیا ۰ - ۲ لاتزیو پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هشتم
جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
یوونتوس ۲ - ۱ آث میلان پایان
شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
جنوا ۰ - ۱ سامپدوریا پایان
یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
ساسولو ۰ - ۱ بلونیا پایان
فیورنتینا ۱ - ۰ کالیاری پایان
ناپولی ۳ - ۰ کروتونه پایان
کیه وو ۴ - ۰ امپولی پایان
پسکارا ۱ - ۳ اودینزه پایان
اینترمیلان ۷ - ۱ آتالانتا پایان
پالرمو ۰ - ۳ آاس رم پایان
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
لاتزیو ۳ - ۱ تورینو پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و نهم
شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
تورینو ۲ - ۲ اینترمیلان پایان
آث میلان ۱ - ۰ جنوا پایان
یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵
امپولی ۲ - ۳ ناپولی پایان
آتالانتا ۳ - ۰ پسکارا پایان
سامپدوریا ۰ - ۱ یوونتوس پایان
کالیاری ۰ - ۰ لاتزیو پایان
بلونیا ۴ - ۱ کیه وو پایان
کروتونه ۰ - ۱ فیورنتینا پایان
اودینزه ۴ - ۱ پالرمو پایان
آاس رم ۳ - ۱ ساسولو پایان
برنامه و نتایج هفته سی ام
شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
ساسولو ۱ - ۲ لاتزیو پایان
آاس رم ۲ - ۰ امپولی پایان
یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۶
تورینو ۲ - ۲ اودینزه پایان
پسکارا ۱ - ۱ آث میلان پایان
جنوا ۰ - ۵ آتالانتا پایان
فیورنتینا ۱ - ۰ بلونیا پایان
پالرمو ۱ - ۳ کالیاری پایان
کیه وو ۱ - ۲ کروتونه پایان
ناپولی ۱ - ۱ یوونتوس پایان
دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶
اینترمیلان ۱ - ۲ سامپدوریا پایان
برنامه و نتایج هفته سی و یکم
شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
امپولی ۱ - ۱ پسکارا پایان
آتالانتا ۱ - ۱ ساسولو پایان
یوونتوس ۲ - ۰ کیه وو پایان
یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
سامپدوریا ۲ - ۲ فیورنتینا پایان
اودینزه ۳ - ۰ جنوا پایان
کروتونه ۲ - ۱ اینترمیلان پایان
کالیاری ۲ - ۳ تورینو پایان
آث میلان ۴ - ۰ پالرمو پایان
بلونیا ۰ - ۳ آاس رم پایان
لاتزیو ۰ - ۳ ناپولی پایان
برنامه و نتایج هفته سی و دوم
شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
اینترمیلان ۲ - ۲ آث میلان پایان
جنوا ۲ - ۲ لاتزیو پایان
پسکارا ۰ - ۲ یوونتوس پایان
آاس رم ۱ - ۱ آتالانتا پایان
پالرمو ۰ - ۰ بلونیا پایان
کالیاری ۴ - ۰ کیه وو پایان
تورینو ۱ - ۱ کروتونه پایان
فیورنتینا ۱ - ۲ امپولی پایان
ساسولو ۲ - ۱ سامپدوریا پایان
ناپولی ۳ - ۰ اودینزه پایان
برنامه و نتایج هفته سی و سوم
شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
آتالانتا ۳ - ۲ بلونیا پایان
فیورنتینا ۵ - ۴ اینترمیلان پایان
یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساسولو ۲ - ۲ ناپولی پایان
لاتزیو ۶ - ۲ پالرمو پایان
کیه وو ۱ - ۳ تورینو پایان
اودینزه ۲ - ۱ کالیاری پایان
سامپدوریا ۱ - ۲ کروتونه پایان
آث میلان ۱ - ۲ امپولی پایان
یوونتوس ۴ - ۰ جنوا پایان
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
پسکارا ۱ - ۴ آاس رم پایان
برنامه و نتایج هفته سی و چهارم
جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
آتالانتا ۲ - ۲ یوونتوس پایان
شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
تورینو ۱ - ۱ سامپدوریا پایان
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
آاس رم ۱ - ۳ لاتزیو پایان
کروتونه ۱ - ۱ آث میلان پایان
جنوا ۱ - ۲ کیه وو پایان
پالرمو ۲ - ۰ فیورنتینا پایان
امپولی ۱ - ۳ ساسولو پایان
بلونیا ۴ - ۰ اودینزه پایان
کالیاری ۱ - ۰ پسکارا پایان
اینترمیلان ۰ - ۱ ناپولی پایان
برنامه و نتایج هفته سی و پنجم
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
ناپولی ۳ - ۱ کالیاری پایان
یوونتوس ۱ - ۱ تورینو پایان
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
اودینزه ۱ - ۱ آتالانتا پایان
امپولی ۳ - ۱ بلونیا پایان
پسکارا ۰ - ۱ کروتونه پایان
ساسولو ۲ - ۲ فیورنتینا پایان
جنوا ۱ - ۰ اینترمیلان پایان
کیه وو ۱ - ۱ پالرمو پایان
لاتزیو ۷ - ۳ سامپدوریا پایان
آث میلان ۱ - ۴ آاس رم پایان
برنامه و نتایج هفته سی و ششم
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
فیورنتینا ۳ - ۲ لاتزیو پایان
آتالانتا ۱ - ۱ آث میلان پایان
یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
اینترمیلان ۱ - ۲ ساسولو پایان
کروتونه ۱ - ۰ اودینزه پایان
تورینو ۰ - ۵ ناپولی پایان
بلونیا ۳ - ۱ پسکارا پایان
سامپدوریا ۱ - ۱ کیه وو پایان
کالیاری ۳ - ۲ امپولی پایان
پالرمو ۱ - ۰ جنوا پایان
آاس رم ۳ - ۱ یوونتوس پایان
برنامه و نتایج هفته سی و هفتم
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
کیه وو ۳ - ۵ آاس رم پایان
ناپولی ۴ - ۱ فیورنتینا پایان
یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
اودینزه ۱ - ۱ سامپدوریا پایان
جنوا ۲ - ۱ تورینو پایان
امپولی ۰ - ۱ آتالانتا پایان
آث میلان ۳ - ۰ بلونیا پایان
ساسولو ۶ - ۲ کالیاری پایان
یوونتوس ۳ - ۰ کروتونه پایان
لاتزیو ۱ - ۳ اینترمیلان پایان
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶
پسکارا - پالرمو ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته سی و هشتم
یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶
کالیاری - آث میلان ۲۳:۱۵
سامپدوریا - ناپولی ۲۳:۱۵
فیورنتینا - پسکارا ۲۳:۱۵
تورینو - ساسولو ۲۳:۱۵
کروتونه - لاتزیو ۲۳:۱۵
بلونیا - یوونتوس ۲۳:۱۵
آاس رم - جنوا ۲۳:۱۵
پالرمو - امپولی ۲۳:۱۵
آتالانتا - کیه وو ۲۳:۱۵
اینترمیلان - اودینزه ۲۳:۱۵

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..