یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ این جدول و نتایج تا پایان مسابقات بروزرسانی می شود.

جدول سری آ ایتالیا

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ ناپولی ۶ ۶ ۰ ۰ ۲۲ ۵ ۱۷ ۱۸
۲ یوونتوس ۶ ۶ ۰ ۰ ۱۸ ۳ ۱۵ ۱۸
۳ اینترمیلان ۵ ۴ ۱ ۰ ۱۱ ۲ ۹ ۱۳
۴ آاس رم ۵ ۴ ۰ ۱ ۱۲ ۴ ۸ ۱۲
۵ آث میلان ۵ ۴ ۰ ۱ ۱۰ ۶ ۴ ۱۲
۶ تورینو ۶ ۳ ۲ ۱ ۱۰ ۹ ۱ ۱۱
۷ لاتزیو ۵ ۳ ۱ ۱ ۱۰ ۸ ۲ ۱۰
۸ سامپدوریا ۴ ۲ ۲ ۰ ۶ ۴ ۲ ۸
۹ آتالانتا ۵ ۲ ۱ ۲ ۹ ۷ ۲ ۷
۱۰ فیورنتینا ۵ ۲ ۰ ۳ ۸ ۷ ۱ ۶
۱۱ کالیاری ۵ ۲ ۰ ۳ ۴ ۶ ۶
۱۲ کیه وو ۵ ۱ ۲ ۲ ۵ ۸ ۵
۱۳ بولونیا ۵ ۱ ۲ ۲ ۴ ۷ ۵
۱۴ ساسولو ۵ ۱ ۱ ۳ ۳ ۸ ۴
۱۵ اسپال ۶ ۱ ۱ ۴ ۵ ۱۱ ۴
۱۶ اودینزه ۶ ۱ ۰ ۵ ۸ ۱۳ ۳
۱۷ جنوا ۵ ۰ ۲ ۳ ۵ ۹ ۲
۱۸ هلاس ورونا ۵ ۰ ۲ ۳ ۱ ۱۱ -۱۰ ۲
۱۹ کروتونه ۵ ۰ ۱ ۴ ۱ ۱۱ -۱۰ ۱
۲۰ بنونتو ۵ ۰ ۰ ۵ ۱ ۱۴ -۱۳ ۰
برنامه و نتایج هفته اول
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
یوونتوس ۳ - ۰ کالیاری پایان
هلاس ورونا ۱ - ۳ ناپولی پایان
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
آتالانتا ۰ - ۱ آاس رم پایان
اودینزه ۱ - ۲ کیه وو پایان
ساسولو ۰ - ۰ جنوا پایان
سامپدوریا ۲ - ۱ بنونتو پایان
لاتزیو ۰ - ۰ اسپال پایان
اینترمیلان ۳ - ۰ فیورنتینا پایان
بولونیا ۱ - ۱ تورینو پایان
کروتونه ۰ - ۳ آث میلان پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶
بنونتو ۰ - ۱ بولونیا پایان
جنوا ۲ - ۴ یوونتوس پایان
آاس رم ۱ - ۳ اینترمیلان پایان
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶
تورینو ۳ - ۰ ساسولو پایان
کیه وو ۱ - ۲ لاتزیو پایان
کروتونه ۰ - ۰ هلاس ورونا پایان
فیورنتینا ۱ - ۲ سامپدوریا پایان
آث میلان ۲ - ۱ کالیاری پایان
ناپولی ۳ - ۱ آتالانتا پایان
اسپال ۳ - ۲ اودینزه پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
یوونتوس ۳ - ۰ کیه وو پایان
سامپدوریا - آاس رم ۲۳:۱۵
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
اینترمیلان ۲ - ۰ اسپال پایان
اودینزه ۱ - ۰ جنوا پایان
آتالانتا ۲ - ۱ ساسولو پایان
کالیاری ۱ - ۰ کروتونه پایان
هلاس ورونا ۰ - ۵ فیورنتینا پایان
لاتزیو ۴ - ۱ آث میلان پایان
بنونتو ۰ - ۱ تورینو پایان
بولونیا ۰ - ۳ ناپولی پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
کروتونه ۰ - ۲ اینترمیلان پایان
فیورنتینا ۲ - ۱ بولونیا پایان
آاس رم ۳ - ۰ هلاس ورونا پایان
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
ساسولو ۱ - ۳ یوونتوس پایان
اسپال ۰ - ۲ کالیاری پایان
تورینو ۲ - ۲ سامپدوریا پایان
آث میلان ۲ - ۱ اودینزه پایان
ناپولی ۶ - ۰ بنونتو پایان
کیه وو ۱ - ۱ آتالانتا پایان
جنوا ۲ - ۳ لاتزیو پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
بولونیا ۱ - ۱ اینترمیلان پایان
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
بنونتو ۰ - ۴ آاس رم پایان
آتالانتا ۵ - ۱ کروتونه پایان
اودینزه ۲ - ۳ تورینو پایان
آث میلان ۲ - ۰ اسپال پایان
لاتزیو ۱ - ۴ ناپولی پایان
یوونتوس ۱ - ۰ فیورنتینا پایان
هلاس ورونا ۰ - ۰ سامپدوریا پایان
جنوا ۱ - ۱ کیه وو پایان
کالیاری ۰ - ۱ ساسولو پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
آاس رم ۳ - ۱ اودینزه پایان
اسپال ۲ - ۳ ناپولی پایان
یوونتوس ۴ - ۰ تورینو پایان
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
سامپدوریا - آث میلان ۱۴:۰۰
کالیاری - کیه وو ۱۶:۳۰
کروتونه - بنونتو ۱۶:۳۰
هلاس ورونا - لاتزیو ۱۶:۳۰
اینترمیلان - جنوا ۱۶:۳۰
ساسولو - بولونیا ۱۹:۳۰
فیورنتینا - آتالانتا ۲۲:۱۵
برنامه و نتایج هفته هفتم
یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶
آتالانتا - یوونتوس ۱۶:۳۰
بنونتو - اینترمیلان ۱۶:۳۰
کیه وو - فیورنتینا ۱۶:۳۰
جنوا - بولونیا ۱۶:۳۰
لاتزیو - ساسولو ۱۶:۳۰
آث میلان - آاس رم ۱۶:۳۰
ناپولی - کالیاری ۱۶:۳۰
اسپال - کروتونه ۱۶:۳۰
تورینو - هلاس ورونا ۱۶:۳۰
اودینزه - سامپدوریا ۱۶:۳۰
برنامه و نتایج هفته هشتم
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
بولونیا - اسپال ۱۶:۳۰
کالیاری - جنوا ۱۶:۳۰
کروتونه - تورینو ۱۶:۳۰
فیورنتینا - اودینزه ۱۶:۳۰
هلاس ورونا - بنونتو ۱۶:۳۰
اینترمیلان - آث میلان ۱۶:۳۰
یوونتوس - لاتزیو ۱۶:۳۰
آاس رم - ناپولی ۱۶:۳۰
سامپدوریا - آتالانتا ۱۶:۳۰
ساسولو - کیه وو ۱۶:۳۰
برنامه و نتایج هفته نهم
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
آتالانتا - بولونیا ۱۶:۳۰
بنونتو - فیورنتینا ۱۶:۳۰
کیه وو - هلاس ورونا ۱۶:۳۰
لاتزیو - کالیاری ۱۶:۳۰
آث میلان - جنوا ۱۶:۳۰
ناپولی - اینترمیلان ۱۶:۳۰
سامپدوریا - کروتونه ۱۶:۳۰
اسپال - ساسولو ۱۶:۳۰
تورینو - آاس رم ۱۶:۳۰
اودینزه - یوونتوس ۱۶:۳۰
برنامه و نتایج هفته دهم
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
آتالانتا - هلاس ورونا ۲۲:۱۵
بولونیا - لاتزیو ۲۲:۱۵
کالیاری - بنونتو ۲۲:۱۵
کیه وو - آث میلان ۲۲:۱۵
فیورنتینا - تورینو ۲۲:۱۵
جنوا - ناپولی ۲۲:۱۵
اینترمیلان - سامپدوریا ۲۲:۱۵
یوونتوس - اسپال ۲۲:۱۵
آاس رم - کروتونه ۲۲:۱۵
ساسولو - اودینزه ۲۲:۱۵
برنامه و نتایج هفته یازدهم
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶
بنونتو - لاتزیو ۱۷:۳۰
کروتونه - فیورنتینا ۱۷:۳۰
هلاس ورونا - اینترمیلان ۱۷:۳۰
آث میلان - یوونتوس ۱۷:۳۰
ناپولی - ساسولو ۱۷:۳۰
آاس رم - بولونیا ۱۷:۳۰
سامپدوریا - کیه وو ۱۷:۳۰
اسپال - جنوا ۱۷:۳۰
تورینو - کالیاری ۱۷:۳۰
اودینزه - آتالانتا ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته دوازدهم
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
آتالانتا - اسپال ۱۷:۳۰
بولونیا - کروتونه ۱۷:۳۰
کالیاری - هلاس ورونا ۱۷:۳۰
کیه وو - ناپولی ۱۷:۳۰
فیورنتینا - آاس رم ۱۷:۳۰
جنوا - سامپدوریا ۱۷:۳۰
اینترمیلان - تورینو ۱۷:۳۰
یوونتوس - بنونتو ۱۷:۳۰
لاتزیو - اودینزه ۱۷:۳۰
ساسولو - آث میلان ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته سیزدهم
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
بنونتو - ساسولو ۱۷:۳۰
کروتونه - جنوا ۱۷:۳۰
هلاس ورونا - بولونیا ۱۷:۳۰
اینترمیلان - آتالانتا ۱۷:۳۰
ناپولی - آث میلان ۱۷:۳۰
آاس رم - لاتزیو ۱۷:۳۰
سامپدوریا - یوونتوس ۱۷:۳۰
اسپال - فیورنتینا ۱۷:۳۰
تورینو - کیه وو ۱۷:۳۰
اودینزه - کالیاری ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته چهاردهم
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
آتالانتا - بنونتو ۱۷:۳۰
بولونیا - سامپدوریا ۱۷:۳۰
کالیاری - اینترمیلان ۱۷:۳۰
کیه وو - اسپال ۱۷:۳۰
جنوا - آاس رم ۱۷:۳۰
یوونتوس - کروتونه ۱۷:۳۰
لاتزیو - فیورنتینا ۱۷:۳۰
آث میلان - تورینو ۱۷:۳۰
ساسولو - هلاس ورونا ۱۷:۳۰
اودینزه - ناپولی ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته پانزدهم
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
بنونتو - آث میلان ۱۷:۳۰
بولونیا - کالیاری ۱۷:۳۰
کروتونه - اودینزه ۱۷:۳۰
فیورنتینا - ساسولو ۱۷:۳۰
هلاس ورونا - جنوا ۱۷:۳۰
اینترمیلان - کیه وو ۱۷:۳۰
ناپولی - یوونتوس ۱۷:۳۰
آاس رم - اسپال ۱۷:۳۰
سامپدوریا - لاتزیو ۱۷:۳۰
تورینو - آتالانتا ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته شانزدهم
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
کالیاری - سامپدوریا ۱۷:۳۰
کیه وو - آاس رم ۱۷:۳۰
جنوا - آتالانتا ۱۷:۳۰
یوونتوس - اینترمیلان ۱۷:۳۰
لاتزیو - تورینو ۱۷:۳۰
آث میلان - بولونیا ۱۷:۳۰
ناپولی - فیورنتینا ۱۷:۳۰
ساسولو - کروتونه ۱۷:۳۰
اسپال - هلاس ورونا ۱۷:۳۰
اودینزه - بنونتو ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته هفدهم
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
آتالانتا - لاتزیو ۱۷:۳۰
بنونتو - اسپال ۱۷:۳۰
بولونیا - یوونتوس ۱۷:۳۰
کروتونه - کیه وو ۱۷:۳۰
فیورنتینا - جنوا ۱۷:۳۰
هلاس ورونا - آث میلان ۱۷:۳۰
اینترمیلان - اودینزه ۱۷:۳۰
آاس رم - کالیاری ۱۷:۳۰
سامپدوریا - ساسولو ۱۷:۳۰
تورینو - ناپولی ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته هجدهم
شنبه ۲ دی ۱۳۹۶
کالیاری - فیورنتینا ۱۷:۳۰
کیه وو - بولونیا ۱۷:۳۰
جنوا - بنونتو ۱۷:۳۰
یوونتوس - آاس رم ۱۷:۳۰
لاتزیو - کروتونه ۱۷:۳۰
آث میلان - آتالانتا ۱۷:۳۰
ناپولی - سامپدوریا ۱۷:۳۰
ساسولو - اینترمیلان ۱۷:۳۰
اسپال - تورینو ۱۷:۳۰
اودینزه - هلاس ورونا ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته نوزدهم
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶
آتالانتا - کالیاری ۱۷:۳۰
بنونتو - کیه وو ۱۷:۳۰
بولونیا - اودینزه ۱۷:۳۰
کروتونه - ناپولی ۱۷:۳۰
فیورنتینا - آث میلان ۱۷:۳۰
هلاس ورونا - یوونتوس ۱۷:۳۰
اینترمیلان - لاتزیو ۱۷:۳۰
آاس رم - ساسولو ۱۷:۳۰
سامپدوریا - اسپال ۱۷:۳۰
تورینو - جنوا ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیستم
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶
آاس رم - آتالانتا ۱۷:۳۰
تورینو - بولونیا ۱۷:۳۰
آث میلان - کروتونه ۱۷:۳۰
ناپولی - هلاس ورونا ۱۷:۳۰
فیورنتینا - اینترمیلان ۱۷:۳۰
کالیاری - یوونتوس ۱۷:۳۰
اسپال - لاتزیو ۱۷:۳۰
بنونتو - سامپدوریا ۱۷:۳۰
جنوا - ساسولو ۱۷:۳۰
کیه وو - اودینزه ۱۷:۳۰
کالیاری - یوونتوس ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و یکم
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
لاتزیو - کیه وو ۱۷:۳۰
هلاس ورونا - کروتونه ۱۷:۳۰
سامپدوریا - فیورنتینا ۱۷:۳۰
یوونتوس - جنوا ۱۷:۳۰
کالیاری - آث میلان ۱۷:۳۰
آتالانتا - ناپولی ۱۷:۳۰
اینترمیلان - آاس رم ۱۷:۳۰
اودینزه - اسپال ۱۷:۳۰
ساسولو - تورینو ۱۷:۳۰
بولونیا - بنونتو ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و دوم
یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶
ساسولو - آتالانتا ۱۷:۳۰
تورینو - بنونتو ۱۷:۳۰
ناپولی - بولونیا ۱۷:۳۰
کروتونه - کالیاری ۱۷:۳۰
فیورنتینا - هلاس ورونا ۱۷:۳۰
اسپال - اینترمیلان ۱۷:۳۰
کیه وو - یوونتوس ۱۷:۳۰
آث میلان - لاتزیو ۱۷:۳۰
آاس رم - سامپدوریا ۱۷:۳۰
جنوا - اودینزه ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و سوم
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
آتالانتا - کیه وو ۱۷:۳۰
اینترمیلان - کروتونه ۱۷:۳۰
بولونیا - فیورنتینا ۱۷:۳۰
لاتزیو - جنوا ۱۷:۳۰
اودینزه - آث میلان ۱۷:۳۰
بنونتو - ناپولی ۱۷:۳۰
هلاس ورونا - آاس رم ۱۷:۳۰
یوونتوس - ساسولو ۱۷:۳۰
کالیاری - اسپال ۱۷:۳۰
سامپدوریا - تورینو ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و چهارم
یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
کروتونه - آتالانتا ۱۷:۳۰
آاس رم - بنونتو ۱۷:۳۰
اینترمیلان - بولونیا ۱۷:۳۰
ساسولو - کالیاری ۱۷:۳۰
کیه وو - جنوا ۱۷:۳۰
سامپدوریا - هلاس ورونا ۱۷:۳۰
فیورنتینا - یوونتوس ۱۷:۳۰
ناپولی - لاتزیو ۱۷:۳۰
اسپال - آث میلان ۱۷:۳۰
تورینو - اودینزه ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و پنجم
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
کیه وو - کالیاری ۱۷:۳۰
بنونتو - کروتونه ۱۷:۳۰
آتالانتا - فیورنتینا ۱۷:۳۰
لاتزیو - هلاس ورونا ۱۷:۳۰
جنوا - اینترمیلان ۱۷:۳۰
تورینو - یوونتوس ۱۷:۳۰
اودینزه - آاس رم ۱۷:۳۰
آث میلان - سامپدوریا ۱۷:۳۰
بولونیا - ساسولو ۱۷:۳۰
ناپولی - اسپال ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و ششم
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
یوونتوس - آتالانتا ۱۷:۳۰
اینترمیلان - بنونتو ۱۷:۳۰
فیورنتینا - کیه وو ۱۷:۳۰
بولونیا - جنوا ۱۷:۳۰
ساسولو - لاتزیو ۱۷:۳۰
آاس رم - آث میلان ۱۷:۳۰
کالیاری - ناپولی ۱۷:۳۰
کروتونه - اسپال ۱۷:۳۰
هلاس ورونا - تورینو ۱۷:۳۰
سامپدوریا - اودینزه ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و هفتم
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
اسپال - بولونیا ۱۷:۳۰
جنوا - کالیاری ۱۷:۳۰
تورینو - کروتونه ۱۷:۳۰
اودینزه - فیورنتینا ۱۷:۳۰
بنونتو - هلاس ورونا ۱۷:۳۰
آث میلان - اینترمیلان ۱۷:۳۰
لاتزیو - یوونتوس ۱۷:۳۰
ناپولی - آاس رم ۱۷:۳۰
آتالانتا - سامپدوریا ۱۷:۳۰
کیه وو - ساسولو ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و هشتم
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
بولونیا - آتالانتا ۱۷:۳۰
فیورنتینا - بنونتو ۱۷:۳۰
هلاس ورونا - کیه وو ۱۷:۳۰
کالیاری - لاتزیو ۱۷:۳۰
جنوا - آث میلان ۱۷:۳۰
اینترمیلان - ناپولی ۱۷:۳۰
کروتونه - سامپدوریا ۱۷:۳۰
ساسولو - اسپال ۱۷:۳۰
آاس رم - تورینو ۱۷:۳۰
یوونتوس - اودینزه ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و نهم
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
هلاس ورونا - آتالانتا ۱۷:۳۰
لاتزیو - بولونیا ۱۷:۳۰
بنونتو - کالیاری ۱۷:۳۰
آث میلان - کیه وو ۱۷:۳۰
تورینو - فیورنتینا ۱۷:۳۰
ناپولی - جنوا ۱۷:۳۰
سامپدوریا - اینترمیلان ۱۷:۳۰
اسپال - یوونتوس ۱۷:۳۰
کروتونه - آاس رم ۱۷:۳۰
اودینزه - ساسولو ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی ام
شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷
لاتزیو - بنونتو ۱۷:۳۰
فیورنتینا - کروتونه ۱۷:۳۰
اینترمیلان - هلاس ورونا ۱۷:۳۰
یوونتوس - آث میلان ۱۷:۳۰
ساسولو - ناپولی ۱۷:۳۰
بولونیا - آاس رم ۱۷:۳۰
کیه وو - سامپدوریا ۱۷:۳۰
جنوا - اسپال ۱۷:۳۰
کالیاری - تورینو ۱۷:۳۰
آتالانتا - اودینزه ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و یکم
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
اسپال - آتالانتا ۱۷:۳۰
کروتونه - بولونیا ۱۷:۳۰
هلاس ورونا - کالیاری ۱۷:۳۰
ناپولی - کیه وو ۱۷:۳۰
آاس رم - فیورنتینا ۱۷:۳۰
سامپدوریا - جنوا ۱۷:۳۰
تورینو - اینترمیلان ۱۷:۳۰
بنونتو - یوونتوس ۱۷:۳۰
اودینزه - لاتزیو ۱۷:۳۰
آث میلان - ساسولو ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و دوم
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
ساسولو - بنونتو ۱۷:۳۰
جنوا - کروتونه ۱۷:۳۰
بولونیا - هلاس ورونا ۱۷:۳۰
آتالانتا - اینترمیلان ۱۷:۳۰
آث میلان - ناپولی ۱۷:۳۰
لاتزیو - آاس رم ۱۷:۳۰
یوونتوس - سامپدوریا ۱۷:۳۰
فیورنتینا - اسپال ۱۷:۳۰
کیه وو - تورینو ۱۷:۳۰
کالیاری - اودینزه ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و سوم
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بنونتو - آتالانتا ۲۳:۱۵
سامپدوریا - بولونیا ۲۳:۱۵
اینترمیلان - کالیاری ۲۳:۱۵
اسپال - کیه وو ۲۳:۱۵
آاس رم - جنوا ۲۳:۱۵
کروتونه - یوونتوس ۲۳:۱۵
فیورنتینا - لاتزیو ۲۳:۱۵
تورینو - آث میلان ۲۳:۱۵
هلاس ورونا - ساسولو ۲۳:۱۵
ناپولی - اودینزه ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته سی و چهارم
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
آث میلان - بنونتو ۱۷:۳۰
کالیاری - بولونیا ۱۷:۳۰
اودینزه - کروتونه ۱۷:۳۰
ساسولو - فیورنتینا ۱۷:۳۰
جنوا - هلاس ورونا ۱۷:۳۰
کیه وو - اینترمیلان ۱۷:۳۰
یوونتوس - ناپولی ۱۷:۳۰
اسپال - آاس رم ۱۷:۳۰
لاتزیو - سامپدوریا ۱۷:۳۰
آتالانتا - تورینو ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و پنجم
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
سامپدوریا - کالیاری ۱۷:۳۰
آاس رم - کیه وو ۱۷:۳۰
آتالانتا - جنوا ۱۷:۳۰
اینترمیلان - یوونتوس ۱۷:۳۰
تورینو - لاتزیو ۱۷:۳۰
بولونیا - آث میلان ۱۷:۳۰
فیورنتینا - ناپولی ۱۷:۳۰
کروتونه - ساسولو ۱۷:۳۰
هلاس ورونا - اسپال ۱۷:۳۰
بنونتو - اودینزه ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و ششم
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
لاتزیو - آتالانتا ۱۷:۳۰
اسپال - بنونتو ۱۷:۳۰
یوونتوس - بولونیا ۱۷:۳۰
کیه وو - کروتونه ۱۷:۳۰
جنوا - فیورنتینا ۱۷:۳۰
آث میلان - هلاس ورونا ۱۷:۳۰
اودینزه - اینترمیلان ۱۷:۳۰
کالیاری - آاس رم ۱۷:۳۰
ساسولو - سامپدوریا ۱۷:۳۰
ناپولی - تورینو ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و هفتم
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
فیورنتینا - کالیاری ۱۷:۳۰
بولونیا - کیه وو ۱۷:۳۰
بنونتو - جنوا ۱۷:۳۰
آاس رم - یوونتوس ۱۷:۳۰
کروتونه - لاتزیو ۱۷:۳۰
آتالانتا - آث میلان ۱۷:۳۰
سامپدوریا - ناپولی ۱۷:۳۰
اینترمیلان - ساسولو ۱۷:۳۰
تورینو - اسپال ۱۷:۳۰
هلاس ورونا - اودینزه ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و هشتم
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
کالیاری - آتالانتا ۲۳:۱۵
کیه وو - بنونتو ۲۳:۱۵
اودینزه - بولونیا ۲۳:۱۵
ناپولی - کروتونه ۲۳:۱۵
یوونتوس - هلاس ورونا ۲۳:۱۵
آث میلان - فیورنتینا ۲۳:۱۵
لاتزیو - اینترمیلان ۲۳:۱۵
ساسولو - آاس رم ۲۳:۱۵
اسپال - سامپدوریا ۲۳:۱۵
جنوا - تورینو ۲۳:۱۵

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..