شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ۲۳ مارس ۲۰۱۹
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ این جدول و نتایج تا پایان مسابقات بروزرسانی می شود.

جدول سری آ ایتالیا

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ یوونتوس ۳۱ ۲۶ ۳ ۲ ۷۴ ۱۸ ۵۶ ۸۱
۲ ناپولی ۳۱ ۲۴ ۵ ۲ ۶۶ ۲۱ ۴۵ ۷۷
۳ لاتزیو ۳۱ ۱۸ ۶ ۷ ۷۵ ۴۰ ۳۵ ۶۰
۴ آاس رم ۳۱ ۱۸ ۶ ۷ ۵۰ ۲۶ ۲۴ ۶۰
۵ اینتر ۳۱ ۱۶ ۱۱ ۴ ۵۰ ۲۲ ۲۸ ۵۹
۶ آث میلان ۳۱ ۱۵ ۷ ۹ ۴۳ ۳۶ ۷ ۵۲
۷ فیورنتینا ۳۱ ۱۴ ۸ ۹ ۴۴ ۳۳ ۱۱ ۵۰
۸ آتالانتا ۳۱ ۱۳ ۹ ۹ ۴۷ ۳۴ ۱۳ ۴۸
۹ سامپدوریا ۳۱ ۱۴ ۶ ۱۱ ۵۰ ۴۶ ۴ ۴۸
۱۰ تورینو ۳۱ ۱۱ ۱۲ ۸ ۴۶ ۳۸ ۸ ۴۵
۱۱ جنوا ۳۱ ۹ ۸ ۱۴ ۲۴ ۳۱ ۳۵
۱۲ بولونیا ۳۱ ۱۰ ۵ ۱۶ ۳۵ ۴۳ ۳۵
۱۳ اودینزه ۳۱ ۱۰ ۳ ۱۸ ۳۹ ۴۸ ۳۳
۱۴ ساسولو ۳۱ ۷ ۹ ۱۵ ۲۱ ۵۱ -۳۰ ۳۰
۱۵ کیه وو ۳۱ ۷ ۸ ۱۶ ۲۹ ۵۱ -۲۲ ۲۹
۱۶ کالیاری ۳۱ ۸ ۵ ۱۸ ۲۸ ۵۱ -۲۳ ۲۹
۱۷ اسپال ۳۱ ۵ ۱۲ ۱۴ ۳۰ ۵۲ -۲۲ ۲۷
۱۸ کروتونه ۳۱ ۷ ۶ ۱۸ ۲۹ ۵۶ -۲۷ ۲۷
۱۹ هلاس ورونا ۳۱ ۷ ۴ ۲۰ ۲۶ ۶۲ -۳۶ ۲۵
۲۰ بنونتو ۳۱ ۴ ۱ ۲۶ ۲۶ ۷۳ -۴۷ ۱۳
برنامه و نتایج هفته اول
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
یوونتوس ۳ - ۰ کالیاری پایان
هلاس ورونا ۱ - ۳ ناپولی پایان
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
آتالانتا ۰ - ۱ آاس رم پایان
اودینزه ۱ - ۲ کیه وو پایان
ساسولو ۰ - ۰ جنوا پایان
سامپدوریا ۲ - ۱ بنونتو پایان
لاتزیو ۰ - ۰ اسپال پایان
اینتر ۳ - ۰ فیورنتینا پایان
بولونیا ۱ - ۱ تورینو پایان
کروتونه ۰ - ۳ آث میلان پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶
بنونتو ۰ - ۱ بولونیا پایان
جنوا ۲ - ۴ یوونتوس پایان
آاس رم ۱ - ۳ اینتر پایان
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶
تورینو ۳ - ۰ ساسولو پایان
کیه وو ۱ - ۲ لاتزیو پایان
کروتونه ۰ - ۰ هلاس ورونا پایان
فیورنتینا ۱ - ۲ سامپدوریا پایان
آث میلان ۲ - ۱ کالیاری پایان
ناپولی ۳ - ۱ آتالانتا پایان
اسپال ۳ - ۲ اودینزه پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
یوونتوس ۳ - ۰ کیه وو پایان
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
اینتر ۲ - ۰ اسپال پایان
اودینزه ۱ - ۰ جنوا پایان
آتالانتا ۲ - ۱ ساسولو پایان
کالیاری ۱ - ۰ کروتونه پایان
هلاس ورونا ۰ - ۵ فیورنتینا پایان
لاتزیو ۴ - ۱ آث میلان پایان
بنونتو ۰ - ۱ تورینو پایان
بولونیا ۰ - ۳ ناپولی پایان
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶
سامپدوریا ۱ - ۱ آاس رم پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
کروتونه ۰ - ۲ اینتر پایان
فیورنتینا ۲ - ۱ بولونیا پایان
آاس رم ۳ - ۰ هلاس ورونا پایان
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
ساسولو ۱ - ۳ یوونتوس پایان
اسپال ۰ - ۲ کالیاری پایان
تورینو ۲ - ۲ سامپدوریا پایان
آث میلان ۲ - ۱ اودینزه پایان
ناپولی ۶ - ۰ بنونتو پایان
کیه وو ۱ - ۱ آتالانتا پایان
جنوا ۲ - ۳ لاتزیو پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
بولونیا ۱ - ۱ اینتر پایان
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
بنونتو ۰ - ۴ آاس رم پایان
آتالانتا ۵ - ۱ کروتونه پایان
اودینزه ۲ - ۳ تورینو پایان
آث میلان ۲ - ۰ اسپال پایان
لاتزیو ۱ - ۴ ناپولی پایان
یوونتوس ۱ - ۰ فیورنتینا پایان
هلاس ورونا ۰ - ۰ سامپدوریا پایان
جنوا ۱ - ۱ کیه وو پایان
کالیاری ۰ - ۱ ساسولو پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
آاس رم ۳ - ۱ اودینزه پایان
اسپال ۲ - ۳ ناپولی پایان
یوونتوس ۴ - ۰ تورینو پایان
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
سامپدوریا ۲ - ۰ آث میلان پایان
کالیاری ۰ - ۲ کیه وو پایان
کروتونه ۲ - ۰ بنونتو پایان
هلاس ورونا ۰ - ۳ لاتزیو پایان
اینتر ۱ - ۰ جنوا پایان
ساسولو ۰ - ۱ بولونیا پایان
فیورنتینا ۱ - ۱ آتالانتا پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶
اودینزه ۴ - ۰ سامپدوریا پایان
جنوا ۰ - ۱ بولونیا پایان
یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶
ناپولی ۳ - ۰ کالیاری پایان
اسپال ۱ - ۱ کروتونه پایان
تورینو ۲ - ۲ هلاس ورونا پایان
لاتزیو ۶ - ۱ ساسولو پایان
بنونتو ۱ - ۲ اینتر پایان
کیه وو ۲ - ۱ فیورنتینا پایان
آث میلان ۰ - ۲ آاس رم پایان
آتالانتا ۲ - ۲ یوونتوس پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
یوونتوس ۱ - ۲ لاتزیو پایان
آاس رم ۰ - ۱ ناپولی پایان
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
فیورنتینا ۲ - ۱ اودینزه پایان
بولونیا ۲ - ۱ اسپال پایان
کالیاری ۲ - ۳ جنوا پایان
کروتونه ۲ - ۲ تورینو پایان
سامپدوریا ۳ - ۱ آتالانتا پایان
ساسولو ۰ - ۰ کیه وو پایان
اینتر ۳ - ۲ آث میلان پایان
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
هلاس ورونا ۱ - ۰ بنونتو پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
سامپدوریا ۵ - ۰ کروتونه پایان
ناپولی ۰ - ۰ اینتر پایان
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
کیه وو ۳ - ۲ هلاس ورونا پایان
آتالانتا ۱ - ۰ بولونیا پایان
بنونتو ۰ - ۳ فیورنتینا پایان
اسپال ۰ - ۱ ساسولو پایان
تورینو ۰ - ۱ آاس رم پایان
آث میلان ۰ - ۰ جنوا پایان
اودینزه ۲ - ۶ یوونتوس پایان
لاتزیو ۳ - ۰ کالیاری پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
ﺳﻪشنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
اینتر ۳ - ۲ سامپدوریا پایان
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
آتالانتا ۳ - ۰ هلاس ورونا پایان
بولونیا ۱ - ۲ لاتزیو پایان
کالیاری ۲ - ۱ بنونتو پایان
کیه وو ۱ - ۴ آث میلان پایان
فیورنتینا ۳ - ۰ تورینو پایان
جنوا ۲ - ۳ ناپولی پایان
یوونتوس ۴ - ۱ اسپال پایان
آاس رم ۱ - ۰ کروتونه پایان
ساسولو ۰ - ۱ اودینزه پایان
برنامه و نتایج هفته یازدهم
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
آث میلان ۰ - ۲ یوونتوس پایان
آاس رم ۱ - ۰ بولونیا پایان
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶
بنونتو ۱ - ۵ لاتزیو پایان
کروتونه ۲ - ۱ فیورنتینا پایان
ناپولی ۳ - ۱ ساسولو پایان
سامپدوریا ۴ - ۱ کیه وو پایان
اسپال ۱ - ۰ جنوا پایان
اودینزه ۲ - ۱ آتالانتا پایان
تورینو ۲ - ۱ کالیاری پایان
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶
هلاس ورونا ۱ - ۲ اینتر پایان
برنامه و نتایج هفته دوازدهم
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
بولونیا ۲ - ۳ کروتونه پایان
جنوا ۰ - ۲ سامپدوریا پایان
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
اینتر ۱ - ۱ تورینو پایان
یوونتوس ۲ - ۱ بنونتو پایان
کالیاری ۲ - ۱ هلاس ورونا پایان
کیه وو ۰ - ۰ ناپولی پایان
فیورنتینا ۲ - ۴ آاس رم پایان
آتالانتا ۱ - ۱ اسپال پایان
ساسولو ۰ - ۲ آث میلان پایان
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶
لاتزیو ۳ - ۰ اودینزه پایان
برنامه و نتایج هفته سیزدهم
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
آاس رم ۲ - ۱ لاتزیو پایان
ناپولی ۲ - ۱ آث میلان پایان
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
کروتونه ۰ - ۱ جنوا پایان
بنونتو ۱ - ۲ ساسولو پایان
سامپدوریا ۳ - ۲ یوونتوس پایان
اسپال ۱ - ۱ فیورنتینا پایان
تورینو ۱ - ۱ کیه وو پایان
اودینزه ۰ - ۱ کالیاری پایان
اینتر ۲ - ۰ آتالانتا پایان
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
هلاس ورونا ۲ - ۳ بولونیا پایان
برنامه و نتایج هفته چهاردهم
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
بولونیا ۳ - ۰ سامپدوریا پایان
کیه وو ۲ - ۱ اسپال پایان
ساسولو ۰ - ۲ هلاس ورونا پایان
کالیاری ۱ - ۳ اینتر پایان
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
جنوا ۱ - ۱ آاس رم پایان
اودینزه ۰ - ۱ ناپولی پایان
آث میلان ۰ - ۰ تورینو پایان
لاتزیو ۱ - ۱ فیورنتینا پایان
یوونتوس ۳ - ۰ کروتونه پایان
دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۶
آتالانتا ۱ - ۰ بنونتو پایان
برنامه و نتایج هفته پانزدهم
جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶
آاس رم ۳ - ۱ اسپال پایان
ناپولی ۰ - ۱ یوونتوس پایان
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
تورینو ۱ - ۱ آتالانتا پایان
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
بنونتو ۲ - ۲ آث میلان پایان
بولونیا ۱ - ۱ کالیاری پایان
فیورنتینا ۳ - ۰ ساسولو پایان
اینتر ۵ - ۰ کیه وو پایان
سامپدوریا ۱ - ۲ لاتزیو پایان
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
کروتونه ۰ - ۳ اودینزه پایان
هلاس ورونا ۰ - ۱ جنوا پایان
برنامه و نتایج هفته شانزدهم
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
کالیاری ۲ - ۲ سامپدوریا پایان
یوونتوس ۰ - ۰ اینتر پایان
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
کیه وو ۰ - ۰ آاس رم پایان
ناپولی ۰ - ۰ فیورنتینا پایان
اسپال ۲ - ۲ هلاس ورونا پایان
اودینزه ۲ - ۰ بنونتو پایان
ساسولو ۲ - ۱ کروتونه پایان
آث میلان ۲ - ۱ بولونیا پایان
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
جنوا - آتالانتا ۲۱:۳۰
لاتزیو ۱ - ۳ تورینو پایان
ﺳﻪشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
جنوا ۱ - ۲ آتالانتا پایان
برنامه و نتایج هفته هفدهم
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
اینتر ۱ - ۳ اودینزه پایان
تورینو ۱ - ۳ ناپولی پایان
آاس رم ۱ - ۰ کالیاری پایان
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
هلاس ورونا ۳ - ۰ آث میلان پایان
سامپدوریا ۰ - ۱ ساسولو پایان
بولونیا ۰ - ۳ یوونتوس پایان
کروتونه ۱ - ۰ کیه وو پایان
فیورنتینا ۰ - ۰ جنوا پایان
بنونتو ۱ - ۲ اسپال پایان
آتالانتا ۳ - ۳ لاتزیو پایان
برنامه و نتایج هفته هجدهم
جمعه ۱ دی ۱۳۹۶
کیه وو ۲ - ۳ بولونیا پایان
کالیاری ۰ - ۱ فیورنتینا پایان
شنبه ۲ دی ۱۳۹۶
لاتزیو ۴ - ۰ کروتونه پایان
جنوا ۱ - ۰ بنونتو پایان
ناپولی ۳ - ۲ سامپدوریا پایان
ساسولو ۱ - ۰ اینتر پایان
اسپال ۲ - ۲ تورینو پایان
اودینزه ۴ - ۰ هلاس ورونا پایان
آث میلان ۰ - ۲ آتالانتا پایان
یوونتوس ۱ - ۰ آاس رم پایان
برنامه و نتایج هفته نوزدهم
جمعه ۸ دی ۱۳۹۶
کروتونه ۰ - ۱ ناپولی پایان
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶
فیورنتینا ۱ - ۱ آث میلان پایان
آتالانتا ۱ - ۲ کالیاری پایان
بنونتو ۱ - ۰ کیه وو پایان
بولونیا ۱ - ۲ اودینزه پایان
آاس رم ۱ - ۱ ساسولو پایان
سامپدوریا ۲ - ۰ اسپال پایان
تورینو ۰ - ۰ جنوا پایان
اینتر ۰ - ۰ لاتزیو پایان
هلاس ورونا ۱ - ۳ یوونتوس پایان
برنامه و نتایج هفته بیستم
جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶
کیه وو ۱ - ۱ اودینزه پایان
فیورنتینا ۱ - ۱ اینتر پایان
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶
تورینو ۳ - ۰ بولونیا پایان
آث میلان ۱ - ۰ کروتونه پایان
ناپولی ۲ - ۰ هلاس ورونا پایان
اسپال ۲ - ۵ لاتزیو پایان
بنونتو ۳ - ۲ سامپدوریا پایان
جنوا ۱ - ۰ ساسولو پایان
آاس رم ۱ - ۲ آتالانتا پایان
کالیاری ۰ - ۱ یوونتوس پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و یکم
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
آتالانتا ۰ - ۱ ناپولی پایان
اودینزه ۱ - ۱ اسپال پایان
ساسولو ۱ - ۱ تورینو پایان
بولونیا ۳ - ۰ بنونتو پایان
لاتزیو ۵ - ۱ کیه وو پایان
هلاس ورونا ۰ - ۳ کروتونه پایان
سامپدوریا ۳ - ۱ فیورنتینا پایان
کالیاری ۱ - ۲ آث میلان پایان
اینتر ۱ - ۱ آاس رم پایان
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
یوونتوس ۱ - ۰ جنوا پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و دوم
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶
ساسولو ۰ - ۳ آتالانتا پایان
کیه وو ۰ - ۲ یوونتوس پایان
یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶
اسپال ۱ - ۱ اینتر پایان
جنوا ۰ - ۱ اودینزه پایان
تورینو ۳ - ۰ بنونتو پایان
ناپولی ۳ - ۱ بولونیا پایان
کروتونه ۱ - ۱ کالیاری پایان
فیورنتینا ۱ - ۴ هلاس ورونا پایان
آث میلان ۲ - ۱ لاتزیو پایان
آاس رم ۰ - ۱ سامپدوریا پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و سوم
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
سامپدوریا ۱ - ۱ تورینو پایان
اینتر ۱ - ۱ کروتونه پایان
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
هلاس ورونا ۰ - ۱ آاس رم پایان
یوونتوس ۷ - ۰ ساسولو پایان
کالیاری ۲ - ۰ اسپال پایان
آتالانتا ۱ - ۰ کیه وو پایان
بولونیا ۱ - ۲ فیورنتینا پایان
اودینزه ۱ - ۱ آث میلان پایان
بنونتو ۰ - ۲ ناپولی پایان
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
لاتزیو ۱ - ۲ جنوا پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و چهارم
جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
فیورنتینا ۰ - ۲ یوونتوس پایان
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
اسپال ۰ - ۴ آث میلان پایان
کروتونه ۱ - ۱ آتالانتا پایان
ناپولی ۴ - ۱ لاتزیو پایان
یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
ساسولو ۰ - ۰ کالیاری پایان
کیه وو ۰ - ۱ جنوا پایان
سامپدوریا ۲ - ۰ هلاس ورونا پایان
تورینو ۲ - ۰ اودینزه پایان
اینتر ۲ - ۱ بولونیا پایان
آاس رم ۵ - ۲ بنونتو پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و پنجم
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
اودینزه ۰ - ۲ آاس رم پایان
کیه وو ۲ - ۱ کالیاری پایان
جنوا ۲ - ۰ اینتر پایان
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تورینو ۰ - ۱ یوونتوس پایان
بنونتو ۳ - ۲ کروتونه پایان
بولونیا ۲ - ۱ ساسولو پایان
ناپولی ۱ - ۰ اسپال پایان
آتالانتا ۱ - ۱ فیورنتینا پایان
آث میلان ۱ - ۰ سامپدوریا پایان
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
لاتزیو ۲ - ۰ هلاس ورونا پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و ششم
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
بولونیا ۲ - ۰ جنوا پایان
اینتر ۲ - ۰ بنونتو پایان
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
کروتونه ۲ - ۳ اسپال پایان
هلاس ورونا ۲ - ۱ تورینو پایان
سامپدوریا ۲ - ۱ اودینزه پایان
فیورنتینا ۱ - ۰ کیه وو پایان
ساسولو ۰ - ۳ لاتزیو پایان
آاس رم ۰ - ۲ آث میلان پایان
دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶
کالیاری ۰ - ۵ ناپولی پایان
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
یوونتوس ۲ - ۰ آتالانتا پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هفتم
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
اسپال ۱ - ۰ بولونیا پایان
لاتزیو ۰ - ۱ یوونتوس پایان
ناپولی ۲ - ۴ آاس رم پایان
ﺳﻪشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
آتالانتا ۱ - ۲ سامپدوریا پایان
جنوا ۲ - ۱ کالیاری پایان
اودینزه ۰ - ۲ فیورنتینا پایان
چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
بنونتو ۳ - ۰ هلاس ورونا پایان
آث میلان ۰ - ۰ اینتر پایان
تورینو ۴ - ۱ کروتونه پایان
کیه وو ۱ - ۱ ساسولو پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هشتم
جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
آاس رم ۳ - ۰ تورینو پایان
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
هلاس ورونا ۱ - ۰ کیه وو پایان
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
فیورنتینا ۱ - ۰ بنونتو پایان
بولونیا ۰ - ۱ آتالانتا پایان
کروتونه ۴ - ۱ سامپدوریا پایان
ساسولو ۱ - ۱ اسپال پایان
کالیاری ۲ - ۲ لاتزیو پایان
یوونتوس ۲ - ۰ اودینزه پایان
جنوا ۰ - ۱ آث میلان پایان
اینتر ۰ - ۰ ناپولی پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و نهم
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
اودینزه ۱ - ۲ ساسولو پایان
اسپال ۰ - ۰ یوونتوس پایان
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
سامپدوریا ۰ - ۵ اینتر پایان
کروتونه ۰ - ۲ آاس رم پایان
هلاس ورونا ۰ - ۵ آتالانتا پایان
بنونتو ۱ - ۲ کالیاری پایان
آث میلان ۳ - ۲ کیه وو پایان
تورینو ۱ - ۲ فیورنتینا پایان
ناپولی ۱ - ۰ جنوا پایان
لاتزیو ۱ - ۱ بولونیا پایان
برنامه و نتایج هفته سی ام
شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷
بولونیا ۱ - ۱ آاس رم پایان
جنوا ۱ - ۱ اسپال پایان
کالیاری ۰ - ۴ تورینو پایان
آتالانتا ۲ - ۰ اودینزه پایان
لاتزیو ۶ - ۲ بنونتو پایان
فیورنتینا ۲ - ۰ کروتونه پایان
اینتر ۳ - ۰ هلاس ورونا پایان
کیه وو ۲ - ۱ سامپدوریا پایان
ساسولو ۱ - ۱ ناپولی پایان
یوونتوس ۳ - ۱ آث میلان پایان
برنامه و نتایج هفته سی و یکم
شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
بنونتو ۲ - ۴ یوونتوس پایان
آاس رم ۰ - ۲ فیورنتینا پایان
اسپال ۱ - ۱ آتالانتا پایان
سامپدوریا ۰ - ۰ جنوا پایان
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
تورینو ۱ - ۰ اینتر پایان
کروتونه ۱ - ۰ بولونیا پایان
هلاس ورونا ۱ - ۰ کالیاری پایان
ناپولی ۲ - ۱ کیه وو پایان
اودینزه ۱ - ۲ لاتزیو پایان
آث میلان ۱ - ۱ ساسولو پایان
برنامه و نتایج هفته سی و دوم
شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
کالیاری - اودینزه ۱۷:۳۰
جنوا - کروتونه ۲۰:۳۰
کیه وو - تورینو ۲۰:۳۰
آتالانتا - اینتر ۲۳:۱۵
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
فیورنتینا - اسپال ۱۵:۰۰
ساسولو - بنونتو ۱۷:۳۰
آث میلان - ناپولی ۱۷:۳۰
بولونیا - هلاس ورونا ۱۷:۳۰
یوونتوس - سامپدوریا ۲۰:۳۰
لاتزیو - آاس رم ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته سی و سوم
ﺳﻪشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
اینتر - کالیاری ۲۳:۱۵
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بنونتو - آتالانتا ۲۰:۳۰
سامپدوریا - بولونیا ۲۳:۱۵
اسپال - کیه وو ۲۳:۱۵
آاس رم - جنوا ۲۳:۱۵
کروتونه - یوونتوس ۲۳:۱۵
فیورنتینا - لاتزیو ۲۳:۱۵
تورینو - آث میلان ۲۳:۱۵
هلاس ورونا - ساسولو ۲۳:۱۵
ناپولی - اودینزه ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته سی و چهارم
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
اسپال - آاس رم ۱۷:۳۰
ساسولو - فیورنتینا ۲۰:۳۰
آث میلان - بنونتو ۲۳:۱۵
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
کالیاری - بولونیا ۱۵:۰۰
اودینزه - کروتونه ۱۷:۳۰
لاتزیو - سامپدوریا ۱۷:۳۰
آتالانتا - تورینو ۱۷:۳۰
کیه وو - اینتر ۱۷:۳۰
یوونتوس - ناپولی ۲۳:۱۵
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
جنوا - هلاس ورونا ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته سی و پنجم
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
آاس رم - کیه وو ۲۰:۳۰
اینتر - یوونتوس ۲۳:۱۵
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
کروتونه - ساسولو ۱۵:۰۰
هلاس ورونا - اسپال ۱۷:۳۰
بنونتو - اودینزه ۱۷:۳۰
بولونیا - آث میلان ۱۷:۳۰
آتالانتا - جنوا ۱۷:۳۰
سامپدوریا - کالیاری ۱۷:۳۰
فیورنتینا - ناپولی ۲۰:۳۰
تورینو - لاتزیو ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته سی و ششم
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
آث میلان - هلاس ورونا ۲۰:۳۰
یوونتوس - بولونیا ۲۳:۱۵
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
اودینزه - اینتر ۱۵:۰۰
ناپولی - تورینو ۱۷:۳۰
کیه وو - کروتونه ۱۷:۳۰
جنوا - فیورنتینا ۱۷:۳۰
لاتزیو - آتالانتا ۱۷:۳۰
اسپال - بنونتو ۱۷:۳۰
ساسولو - سامپدوریا ۲۰:۳۰
کالیاری - آاس رم ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته سی و هفتم
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
فیورنتینا - کالیاری ۱۷:۳۰
بولونیا - کیه وو ۱۷:۳۰
بنونتو - جنوا ۱۷:۳۰
آاس رم - یوونتوس ۱۷:۳۰
کروتونه - لاتزیو ۱۷:۳۰
آتالانتا - آث میلان ۱۷:۳۰
سامپدوریا - ناپولی ۱۷:۳۰
اینتر - ساسولو ۱۷:۳۰
تورینو - اسپال ۱۷:۳۰
هلاس ورونا - اودینزه ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و هشتم
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
کالیاری - آتالانتا ۲۳:۱۵
کیه وو - بنونتو ۲۳:۱۵
اودینزه - بولونیا ۲۳:۱۵
ناپولی - کروتونه ۲۳:۱۵
یوونتوس - هلاس ورونا ۲۳:۱۵
آث میلان - فیورنتینا ۲۳:۱۵
لاتزیو - اینتر ۲۳:۱۵
ساسولو - آاس رم ۲۳:۱۵
اسپال - سامپدوریا ۲۳:۱۵
جنوا - تورینو ۲۳:۱۵

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..