پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ ۱۷ اوت ۲۰۱۷
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج مسابقات فوتبال لیگ ۱ فرانسه (لوشامپیونا) ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ این جدول و نتایج تا پایان مسابقات بروزرسانی می شود.

جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونه)

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ موناکو ۳۸ ۳۰ ۵ ۳ ۱۰۷ ۳۱ ۷۶ ۹۵
۲ پاری سن ژرمن ۳۸ ۲۷ ۶ ۵ ۸۳ ۲۷ ۵۶ ۸۷
۳ نیس ۳۸ ۲۲ ۱۲ ۴ ۶۳ ۳۶ ۲۷ ۷۸
۴ لیون ۳۸ ۲۱ ۴ ۱۳ ۸۰ ۴۸ ۳۲ ۶۷
۵ مارسی ۳۸ ۱۷ ۱۱ ۱۰ ۵۷ ۴۱ ۱۶ ۶۲
۶ بوردو ۳۸ ۱۵ ۱۴ ۹ ۵۳ ۴۳ ۱۰ ۵۹
۷ نانت ۳۸ ۱۴ ۹ ۱۵ ۴۰ ۵۴ -۱۴ ۵۱
۸ سنت اتین ۳۸ ۱۲ ۱۴ ۱۲ ۴۱ ۴۲ ۵۰
۹ رن ۳۸ ۱۲ ۱۴ ۱۲ ۳۶ ۴۲ ۵۰
۱۰ گنگام ۳۸ ۱۴ ۸ ۱۶ ۴۶ ۵۳ ۵۰
۱۱ لیل ۳۸ ۱۳ ۷ ۱۸ ۴۰ ۴۷ ۴۶
۱۲ آنژه ۳۸ ۱۳ ۷ ۱۸ ۴۰ ۴۹ ۴۶
۱۳ تولوز ۳۸ ۱۰ ۱۴ ۱۴ ۳۷ ۴۱ ۴۴
۱۴ متز ۳۸ ۱۱ ۱۰ ۱۷ ۳۹ ۷۲ -۳۳ ۴۳
۱۵ مون پلیه ۳۸ ۱۰ ۹ ۱۹ ۴۸ ۶۶ -۱۸ ۳۹
۱۶ دیژون ۳۸ ۸ ۱۳ ۱۷ ۴۶ ۵۸ -۱۲ ۳۷
۱۷ کان ۳۸ ۱۰ ۷ ۲۱ ۳۶ ۶۵ -۲۹ ۳۷
۱۸ لوریان ۳۸ ۱۰ ۶ ۲۲ ۴۴ ۷۰ -۲۶ ۳۶
۱۹ نانسی ۳۸ ۹ ۸ ۲۱ ۲۹ ۵۲ -۲۳ ۳۵
۲۰ باستیا ۳۸ ۸ ۱۰ ۲۰ ۲۹ ۵۷ -۲۸ ۳۴
برنامه و نتایج هفته اول
جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
باستیا ۰ - ۱ پاری سن ژرمن پایان
موناکو ۲ - ۲ گنگام پایان
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
بوردو ۳ - ۲ سنت اتین پایان
مون پلیه ۱ - ۰ آنژه پایان
دیژون ۰ - ۱ نانت پایان
کان ۳ - ۲ لوریان پایان
متز ۳ - ۲ لیل پایان
یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
نانسی ۰ - ۳ لیون پایان
نیس ۱ - ۰ رن پایان
مارسی ۰ - ۰ تولوز پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵
لیون ۲ - ۰ کان پایان
شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
نانت ۰ - ۱ موناکو پایان
لوریان ۰ - ۳ باستیا پایان
لیل ۱ - ۰ دیژون پایان
تولوز ۴ - ۱ بوردو پایان
آنژه ۰ - ۱ نیس پایان
رن ۲ - ۰ نانسی پایان
یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
گنگام ۲ - ۱ مارسی پایان
سنت اتین ۳ - ۱ مون پلیه پایان
پاری سن ژرمن ۳ - ۰ متز پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵
مارسی ۲ - ۰ لوریان پایان
شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵
دیژون ۴ - ۲ لیون پایان
نانسی ۰ - ۲ گنگام پایان
مون پلیه ۱ - ۱ رن پایان
نیس ۱ - ۱ لیل پایان
کان ۲ - ۰ باستیا پایان
متز ۲ - ۰ آنژه پایان
یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵
بوردو ۱ - ۰ نانت پایان
سنت اتین ۰ - ۰ تولوز پایان
موناکو ۳ - ۱ پاری سن ژرمن پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
پاری سن ژرمن ۱ - ۱ سنت اتین پایان
شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
لیون ۱ - ۳ بوردو پایان
گنگام ۱ - ۱ مون پلیه پایان
لوریان ۰ - ۲ نانسی پایان
لیل ۱ - ۴ موناکو پایان
باستیا ۲ - ۱ تولوز پایان
آنژه ۳ - ۱ دیژون پایان
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
نانت ۰ - ۳ متز پایان
رن ۲ - ۰ کان پایان
نیس ۳ - ۲ مارسی پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵
کان ۰ - ۶ پاری سن ژرمن پایان
شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
موناکو ۳ - ۰ رن پایان
نانسی ۱ - ۱ نانت پایان
لوریان ۱ - ۰ لیل پایان
بوردو ۰ - ۱ آنژه پایان
دیژون ۰ - ۰ متز پایان
تولوز ۲ - ۱ گنگام پایان
یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
مون پلیه ۱ - ۱ نیس پایان
سنت اتین ۱ - ۰ باستیا پایان
مارسی ۰ - ۰ لیون پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
ﺳﻪشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵
لیل ۱ - ۲ تولوز پایان
پاری سن ژرمن ۳ - ۰ دیژون پایان
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
متز ۰ - ۳ بوردو پایان
گنگام ۱ - ۰ لوریان پایان
نانت ۰ - ۰ سنت اتین پایان
آنژه ۲ - ۱ کان پایان
باستیا ۰ - ۰ نانسی پایان
لیون ۵ - ۱ مون پلیه پایان
نیس ۴ - ۰ موناکو پایان
رن ۳ - ۲ مارسی پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵
تولوز ۲ - ۰ پاری سن ژرمن پایان
شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵
لوریان ۱ - ۰ لیون پایان
موناکو ۲ - ۱ آنژه پایان
دیژون ۳ - ۰ رن پایان
باستیا ۱ - ۰ گنگام پایان
مون پلیه ۰ - ۱ متز پایان
بوردو ۰ - ۰ کان پایان
یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵
سنت اتین ۳ - ۱ لیل پایان
نانسی ۰ - ۱ نیس پایان
مارسی ۲ - ۱ نانت پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
جمعه ۹ مهر ۱۳۹۵
رن ۱ - ۰ گنگام پایان
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵
پاری سن ژرمن ۲ - ۰ بوردو پایان
متز ۰ - ۷ موناکو پایان
کان ۱ - ۰ تولوز پایان
نانت ۱ - ۰ باستیا پایان
دیژون ۳ - ۳ مون پلیه پایان
لیل ۱ - ۰ نانسی پایان
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵
آنژه ۱ - ۱ مارسی پایان
نیس ۲ - ۱ لوریان پایان
لیون ۲ - ۰ سنت اتین پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
جمعه ۲۳ مهر ۱۳۹۵
تولوز ۳ - ۱ موناکو پایان
نیس ۲ - ۰ لیون پایان
شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵
نانسی ۱ - ۲ پاری سن ژرمن پایان
لوریان ۱ - ۲ نانت پایان
مون پلیه ۳ - ۲ کان پایان
باستیا ۱ - ۲ آنژه پایان
گنگام ۱ - ۰ لیل پایان
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵
رن ۱ - ۱ بوردو پایان
سنت اتین ۱ - ۱ دیژون پایان
مارسی ۱ - ۰ متز پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
موناکو ۶ - ۲ مون پلیه پایان
شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
لیون ۱ - ۳ گنگام پایان
دیژون ۱ - ۰ لوریان پایان
نانت ۱ - ۲ رن پایان
آنژه ۰ - ۰ تولوز پایان
بوردو ۱ - ۱ نانسی پایان
لیل ۲ - ۱ باستیا پایان
یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
کان ۰ - ۲ سنت اتین پایان
متز ۲ - ۴ نیس پایان
پاری سن ژرمن ۰ - ۰ مارسی پایان
برنامه و نتایج هفته یازدهم
جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵
لیل ۰ - ۱ پاری سن ژرمن پایان
شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵
تولوز ۱ - ۲ لیون پایان
گنگام ۱ - ۰ آنژه پایان
نانسی ۲ - ۰ کان پایان
سنت اتین ۱ - ۱ موناکو پایان
لوریان ۲ - ۲ مون پلیه پایان
باستیا ۰ - ۰ دیژون پایان
یکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵
نیس ۴ - ۱ نانت پایان
رن ۱ - ۰ متز پایان
مارسی ۰ - ۰ بوردو پایان
برنامه و نتایج هفته دوازدهم
جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵
مون پلیه ۳ - ۱ مارسی پایان
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵
موناکو ۶ - ۰ نانسی پایان
نانت ۱ - ۱ تولوز پایان
آنژه ۱ - ۰ لیل پایان
بوردو ۲ - ۱ لوریان پایان
لیون ۲ - ۱ باستیا پایان
دیژون ۳ - ۳ گنگام پایان
یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵
کان ۱ - ۰ نیس پایان
متز ۰ - ۰ سنت اتین پایان
پاری سن ژرمن ۴ - ۰ رن پایان
برنامه و نتایج هفته سیزدهم
جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵
لوریان ۰ - ۳ موناکو پایان
لیل ۰ - ۱ لیون پایان
شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵
پاری سن ژرمن ۲ - ۰ نانت پایان
نانسی ۱ - ۰ دیژون پایان
باستیا ۱ - ۱ مون پلیه پایان
تولوز ۱ - ۲ متز پایان
رن ۱ - ۱ آنژه پایان
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵
گنگام ۱ - ۱ بوردو پایان
مارسی ۱ - ۰ کان پایان
سنت اتین ۰ - ۱ نیس پایان
برنامه و نتایج هفته چهاردهم
جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵
رن ۱ - ۰ تولوز پایان
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵
موناکو ۴ - ۰ مارسی پایان
نانت ۰ - ۰ لیل پایان
کان ۱ - ۱ گنگام پایان
متز ۳ - ۳ لوریان پایان
بوردو ۳ - ۲ دیژون پایان
مون پلیه ۰ - ۰ نانسی پایان
یکشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵
آنژه ۱ - ۲ سنت اتین پایان
نیس ۱ - ۱ باستیا پایان
لیون ۱ - ۲ پاری سن ژرمن پایان
برنامه و نتایج هفته پانزدهم
ﺳﻪشنبه ۹ آذر ۱۳۹۵
لوریان ۲ - ۱ رن پایان
لیل ۴ - ۲ کان پایان
دیژون ۱ - ۱ موناکو پایان
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۵
تولوز ۱ - ۰ مون پلیه پایان
نانت ۰ - ۶ لیون پایان
گنگام ۰ - ۱ نیس پایان
باستیا ۱ - ۱ بوردو پایان
نانسی ۴ - ۰ متز پایان
سنت اتین ۰ - ۰ مارسی پایان
پاری سن ژرمن ۲ - ۰ آنژه پایان
برنامه و نتایج هفته شانزدهم
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵
کان ۳ - ۳ دیژون پایان
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵
مون پلیه ۳ - ۰ پاری سن ژرمن پایان
آنژه ۲ - ۲ لوریان پایان
گنگام ۲ - ۰ نانت پایان
موناکو ۵ - ۰ باستیا پایان
بوردو ۰ - ۱ لیل پایان
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵
رن ۲ - ۰ سنت اتین پایان
مارسی ۳ - ۰ نانسی پایان
نیس ۳ - ۰ تولوز پایان
چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
متز ۰ - ۳ لیون پایان
برنامه و نتایج هفته هفدهم
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
دیژون ۱ - ۲ مارسی پایان
بوردو ۰ - ۴ موناکو پایان
لیل ۲ - ۱ مون پلیه پایان
باستیا ۲ - ۰ متز پایان
تولوز ۳ - ۲ لوریان پایان
نانسی ۲ - ۰ آنژه پایان
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵
لیون ۱ - ۰ رن پایان
سنت اتین ۱ - ۰ گنگام پایان
پاری سن ژرمن ۲ - ۲ نیس پایان
چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
نانت ۱ - ۰ کان پایان
برنامه و نتایج هفته هجدهم
جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵
آنژه ۰ - ۲ نانت پایان
شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵
گنگام ۲ - ۱ پاری سن ژرمن پایان
تولوز ۱ - ۱ نانسی پایان
رن ۱ - ۲ باستیا پایان
لوریان ۲ - ۱ سنت اتین پایان
مون پلیه ۴ - ۰ بوردو پایان
یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵
کان ۳ - ۰ متز پایان
نیس ۲ - ۱ دیژون پایان
مارسی ۲ - ۰ لیل پایان
موناکو ۱ - ۳ لیون پایان
برنامه و نتایج هفته نوزدهم
چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵
دیژون ۲ - ۰ تولوز پایان
موناکو ۲ - ۱ کان پایان
نانت ۱ - ۰ مون پلیه پایان
متز ۲ - ۲ گنگام پایان
باستیا ۱ - ۲ مارسی پایان
سنت اتین ۰ - ۰ نانسی پایان
بوردو ۰ - ۰ نیس پایان
لیل ۱ - ۱ رن پایان
لیون ۲ - ۰ آنژه پایان
پاری سن ژرمن ۵ - ۰ لوریان پایان
برنامه و نتایج هفته بیستم
جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵
لیل ۱ - ۱ سنت اتین پایان
شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
رن ۰ - ۱ پاری سن ژرمن پایان
تولوز ۰ - ۱ نانت پایان
آنژه ۱ - ۱ بوردو پایان
مون پلیه ۱ - ۱ دیژون پایان
لوریان ۳ - ۱ گنگام پایان
نانسی ۱ - ۰ باستیا پایان
یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵
نیس ۰ - ۰ متز پایان
کان ۳ - ۲ لیون پایان
مارسی ۱ - ۴ موناکو پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و یکم
جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
باستیا ۱ - ۱ نیس پایان
شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
نانت ۰ - ۲ پاری سن ژرمن پایان
گنگام ۱ - ۱ رن پایان
متز ۲ - ۰ مون پلیه پایان
دیژون ۰ - ۰ لیل پایان
بوردو ۱ - ۰ تولوز پایان
یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
موناکو ۴ - ۰ لوریان پایان
سنت اتین ۲ - ۱ آنژه پایان
لیون ۳ - ۱ مارسی پایان
ﺳﻪشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
کان ۱ - ۰ نانسی پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و دوم
جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵
مارسی ۵ - ۱ مون پلیه پایان
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
لیون ۱ - ۲ لیل پایان
نانسی ۰ - ۲ بوردو پایان
لوریان ۲ - ۳ دیژون پایان
باستیا ۱ - ۱ کان پایان
آنژه ۲ - ۱ متز پایان
رن ۱ - ۱ نانت پایان
یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
نیس ۳ - ۱ گنگام پایان
تولوز ۰ - ۳ سنت اتین پایان
پاری سن ژرمن ۱ - ۱ موناکو پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و سوم
جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
متز ۱ - ۰ مارسی پایان
شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
موناکو ۳ - ۰ نیس پایان
بوردو ۱ - ۱ رن پایان
لیل ۰ - ۱ لوریان پایان
مون پلیه ۲ - ۱ باستیا پایان
دیژون ۱ - ۳ پاری سن ژرمن پایان
گنگام ۰ - ۱ کان پایان
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
تولوز ۴ - ۰ آنژه پایان
نانت ۰ - ۲ نانسی پایان
سنت اتین ۲ - ۰ لیون پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و چهارم
ﺳﻪشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
کان ۰ - ۴ بوردو پایان
مون پلیه ۱ - ۲ موناکو پایان
پاری سن ژرمن ۲ - ۱ لیل پایان
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
لوریان ۱ - ۱ تولوز پایان
نیس ۱ - ۰ سنت اتین پایان
متز ۲ - ۱ دیژون پایان
آنژه ۰ - ۰ رن پایان
لیون ۴ - ۰ نانسی پایان
مارسی ۲ - ۰ گنگام پایان
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
باستیا ۲ - ۲ نانت پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و پنجم
جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
بوردو ۰ - ۳ پاری سن ژرمن پایان
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
گنگام ۲ - ۱ لیون پایان
تولوز ۴ - ۱ باستیا پایان
نانسی ۰ - ۳ مون پلیه پایان
لیل ۱ - ۲ آنژه پایان
دیژون ۲ - ۰ کان پایان
موناکو ۵ - ۰ متز پایان
یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
رن ۲ - ۲ نیس پایان
سنت اتین ۴ - ۰ لوریان پایان
نانت ۳ - ۲ مارسی پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و ششم
جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
باستیا ۱ - ۱ موناکو پایان
شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
مارسی ۲ - ۰ رن پایان
لوریان ۰ - ۱ نیس پایان
آنژه ۱ - ۰ نانسی پایان
کان ۰ - ۱ لیل پایان
متز ۱ - ۱ نانت پایان
یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵
بوردو ۳ - ۰ گنگام پایان
لیون ۴ - ۲ دیژون پایان
مون پلیه ۲ - ۱ سنت اتین پایان
پاری سن ژرمن ۰ - ۰ تولوز پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هفتم
جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵
نانت ۳ - ۱ دیژون پایان
نیس ۲ - ۱ مون پلیه پایان
شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
گنگام ۱ - ۲ موناکو پایان
آنژه ۳ - ۰ باستیا پایان
رن ۱ - ۰ لوریان پایان
نانسی ۰ - ۰ تولوز پایان
لیل ۲ - ۳ بوردو پایان
یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵
سنت اتین ۰ - ۱ کان پایان
لیون ۵ - ۰ متز پایان
مارسی ۱ - ۵ پاری سن ژرمن پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هشتم
جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
بوردو ۱ - ۱ لیون پایان
شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵
پاری سن ژرمن ۱ - ۰ نانسی پایان
باستیا ۰ - ۰ سنت اتین پایان
مون پلیه ۱ - ۱ گنگام پایان
کان ۲ - ۳ آنژه پایان
متز ۱ - ۱ رن پایان
دیژون ۰ - ۱ نیس پایان
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
لوریان ۱ - ۴ مارسی پایان
تولوز ۱ - ۱ لیل پایان
موناکو ۴ - ۰ نانت پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و نهم
جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
نیس ۲ - ۲ کان پایان
مارسی ۳ - ۰ آنژه پایان
شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
موناکو ۲ - ۱ بوردو پایان
گنگام ۵ - ۰ باستیا پایان
رن ۱ - ۱ دیژون پایان
نانسی ۱ - ۲ لیل پایان
مون پلیه ۲ - ۳ نانت پایان
یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
سنت اتین ۲ - ۲ متز پایان
لیون ۴ - ۰ تولوز پایان
لوریان ۱ - ۲ پاری سن ژرمن پایان
برنامه و نتایج هفته سی ام
جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵
متز ۱ - ۰ باستیا پایان
لیل ۰ - ۰ مارسی پایان
شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
نانت ۱ - ۱ نیس پایان
تولوز ۰ - ۰ رن پایان
نانسی ۲ - ۳ لوریان پایان
بوردو ۵ - ۱ مون پلیه پایان
آنژه ۳ - ۰ گنگام پایان
یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵
کان ۰ - ۳ موناکو پایان
دیژون ۰ - ۱ سنت اتین پایان
پاری سن ژرمن ۲ - ۱ لیون پایان
برنامه و نتایج هفته سی و یکم
جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۹۶
گنگام ۱ - ۰ نانسی پایان
شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
مارسی ۱ - ۱ دیژون پایان
باستیا ۰ - ۱ لیل پایان
یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۶
رن ۱ - ۱ لیون پایان
لوریان ۱ - ۰ کان پایان
مون پلیه ۰ - ۱ تولوز پایان
نانت ۲ - ۱ آنژه پایان
نیس ۲ - ۱ بوردو پایان
ﺳﻪشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶
متز ۲ - ۳ پاری سن ژرمن پایان
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
موناکو ۲ - ۰ سنت اتین پایان
برنامه و نتایج هفته سی و دوم
جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶
لیل ۱ - ۲ نیس پایان
شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
آنژه ۰ - ۱ موناکو پایان
کان ۰ - ۲ مون پلیه پایان
دیژون ۱ - ۲ باستیا پایان
لیون ۱ - ۴ لوریان پایان
نانسی ۳ - ۰ رن پایان
بوردو ۳ - ۰ متز پایان
یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
تولوز ۰ - ۰ مارسی پایان
سنت اتین ۱ - ۱ نانت پایان
پاری سن ژرمن ۴ - ۰ گنگام پایان
برنامه و نتایج هفته سی و سوم
جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۶
آنژه ۰ - ۲ پاری سن ژرمن پایان
شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
نیس ۳ - ۱ نانسی پایان
گنگام ۲ - ۱ تولوز پایان
متز ۲ - ۲ کان پایان
رن ۲ - ۰ لیل پایان
مون پلیه ۲ - ۰ لوریان پایان
موناکو ۲ - ۱ دیژون پایان
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
نانت ۰ - ۱ بوردو پایان
باستیا ۰ - ۳ لیون پایان
مارسی ۴ - ۰ سنت اتین پایان
برنامه و نتایج هفته سی و چهارم
جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
نانسی ۰ - ۰ مارسی پایان
شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
پاری سن ژرمن ۲ - ۰ مون پلیه پایان
دیژون ۳ - ۲ آنژه پایان
کان ۰ - ۲ نانت پایان
لوریان ۵ - ۱ متز پایان
بوردو ۲ - ۰ باستیا پایان
لیل ۳ - ۰ گنگام پایان
یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
تولوز ۱ - ۱ نیس پایان
سنت اتین ۱ - ۱ رن پایان
لیون ۱ - ۲ موناکو پایان
برنامه و نتایج هفته سی و پنجم
جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
آنژه ۱ - ۲ لیون پایان
شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
موناکو ۳ - ۱ تولوز پایان
مون پلیه ۰ - ۳ لیل پایان
باستیا ۱ - ۰ رن پایان
نانت ۱ - ۰ لوریان پایان
گنگام ۰ - ۲ سنت اتین پایان
متز ۲ - ۱ نانسی پایان
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
کان ۱ - ۵ مارسی پایان
دیژون ۰ - ۰ بوردو پایان
نیس ۳ - ۱ پاری سن ژرمن پایان
برنامه و نتایج هفته سی و ششم
جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
سنت اتین ۲ - ۲ بوردو پایان
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
پاری سن ژرمن ۵ - ۰ باستیا پایان
تولوز ۰ - ۱ کان پایان
گنگام ۴ - ۰ دیژون پایان
لوریان ۱ - ۱ آنژه پایان
لیل ۰ - ۲ متز پایان
نانسی ۰ - ۳ موناکو پایان
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
رن ۱ - ۰ مون پلیه پایان
لیون ۳ - ۲ نانت پایان
مارسی ۲ - ۱ نیس پایان
برنامه و نتایج هفته سی و هفتم
یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
موناکو ۴ - ۰ لیل پایان
نانت ۴ - ۱ گنگام پایان
کان ۰ - ۱ رن پایان
متز ۱ - ۱ تولوز پایان
دیژون ۲ - ۰ نانسی پایان
سنت اتین ۰ - ۵ پاری سن ژرمن پایان
بوردو ۱ - ۱ مارسی پایان
مون پلیه ۱ - ۳ لیون پایان
نیس ۰ - ۲ آنژه پایان
باستیا ۲ - ۰ لوریان پایان
برنامه و نتایج هفته سی و هشتم
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
پاری سن ژرمن ۱ - ۱ کان پایان
تولوز ۰ - ۰ دیژون پایان
آنژه ۲ - ۰ مون پلیه پایان
رن ۲ - ۳ موناکو پایان
لیون ۳ - ۳ نیس پایان
مارسی ۱ - ۰ باستیا پایان
لیل ۳ - ۰ نانت پایان
لوریان ۱ - ۱ بوردو پایان
نانسی ۳ - ۱ سنت اتین پایان
گنگام ۱ - ۰ متز پایان

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..