شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ۲۱ اکتبر ۲۰۱۷
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج مسابقات فوتبال لیگ ۱ فرانسه (لوشامپیونا) ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ این جدول و نتایج تا پایان مسابقات بروزرسانی می شود.

جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونه)

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پاری سن ژرمن ۹ ۸ ۱ ۰ ۲۹ ۶ ۲۳ ۲۵
۲ موناکو ۹ ۶ ۱ ۲ ۲۴ ۱۲ ۱۲ ۱۹
۳ مارسی ۹ ۵ ۲ ۲ ۱۸ ۱۵ ۳ ۱۷
۴ سنت اتین ۱۰ ۵ ۲ ۳ ۱۳ ۱۰ ۳ ۱۷
۵ نانت ۹ ۵ ۲ ۲ ۷ ۶ ۱ ۱۷
۶ لیون ۹ ۴ ۴ ۱ ۲۰ ۱۵ ۵ ۱۶
۷ بوردو ۹ ۴ ۴ ۱ ۱۶ ۱۴ ۲ ۱۶
۸ مون پلیه ۱۰ ۴ ۳ ۳ ۸ ۶ ۲ ۱۵
۹ کان ۹ ۵ ۰ ۴ ۷ ۶ ۱ ۱۵
۱۰ گنگام ۹ ۴ ۱ ۴ ۱۱ ۱۲ ۱۳
۱۱ آنژه ۹ ۲ ۶ ۱ ۱۴ ۱۱ ۳ ۱۲
۱۲ تروا ۹ ۳ ۳ ۳ ۹ ۹ ۰ ۱۲
۱۳ تولوز ۹ ۳ ۲ ۴ ۱۰ ۱۵ ۱۱
۱۴ نیس ۹ ۳ ۱ ۵ ۱۲ ۱۴ ۱۰
۱۵ رن ۹ ۱ ۳ ۵ ۱۱ ۱۵ ۶
۱۶ لیل ۸ ۱ ۳ ۴ ۶ ۱۳ ۶
۱۷ آمیان ۸ ۲ ۰ ۶ ۴ ۱۱ ۶
۱۸ دیژون ۹ ۱ ۳ ۵ ۱۱ ۱۹ ۶
۱۹ استراسبورگ ۹ ۱ ۳ ۵ ۹ ۱۷ ۶
۲۰ متز ۹ ۱ ۰ ۸ ۴ ۱۷ -۱۳ ۳
برنامه و نتایج هفته اول
جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶
موناکو ۳ - ۲ تولوز پایان
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
پاری سن ژرمن ۲ - ۰ آمیان پایان
لیون ۴ - ۰ استراسبورگ پایان
متز ۱ - ۳ گنگام پایان
سنت اتین ۱ - ۰ نیس پایان
تروا ۱ - ۱ رن پایان
مون پلیه ۱ - ۰ کان پایان
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
لیل ۳ - ۰ نانت پایان
آنژه ۲ - ۲ بوردو پایان
مارسی ۳ - ۰ دیژون پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
نیس ۱ - ۲ تروا پایان
رن ۱ - ۲ لیون پایان
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
نانت ۰ - ۱ مارسی پایان
تولوز ۱ - ۰ مون پلیه پایان
آمیان ۰ - ۲ آنژه پایان
بوردو ۲ - ۰ متز پایان
کان ۰ - ۱ سنت اتین پایان
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
استراسبورگ ۳ - ۰ لیل پایان
دیژون ۱ - ۴ موناکو پایان
گنگام ۰ - ۳ پاری سن ژرمن پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
متز ۰ - ۱ موناکو پایان
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
لیون ۳ - ۳ بوردو پایان
رن ۲ - ۲ دیژون پایان
سنت اتین ۳ - ۰ آمیان پایان
تروا ۰ - ۱ نانت پایان
مون پلیه ۱ - ۱ استراسبورگ پایان
نیس ۲ - ۰ گنگام پایان
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
لیل ۰ - ۲ کان پایان
مارسی ۱ - ۱ آنژه پایان
پاری سن ژرمن ۶ - ۲ تولوز پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶
پاری سن ژرمن ۳ - ۰ سنت اتین پایان
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶
نانت ۰ - ۰ لیون پایان
تولوز ۳ - ۲ رن پایان
آمیان ۳ - ۰ نیس پایان
بوردو ۲ - ۱ تروا پایان
کان ۱ - ۰ متز پایان
دیژون ۲ - ۱ مون پلیه پایان
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶
گنگام ۲ - ۰ استراسبورگ پایان
آنژه ۱ - ۱ لیل پایان
موناکو ۶ - ۱ مارسی پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶
لیل ۰ - ۰ بوردو پایان
متز ۱ - ۵ پاری سن ژرمن پایان
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
نیس ۴ - ۰ موناکو پایان
استراسبورگ ۰ - ۱ آمیان پایان
تروا ۰ - ۰ تولوز پایان
مون پلیه ۰ - ۱ نانت پایان
کان ۲ - ۱ دیژون پایان
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
سنت اتین ۱ - ۱ آنژه پایان
لیون ۲ - ۱ گنگام پایان
مارسی ۱ - ۳ رن پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
تولوز ۰ - ۱ بوردو پایان
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
موناکو ۳ - ۰ استراسبورگ پایان
گنگام ۱ - ۰ لیل پایان
دیژون ۰ - ۱ سنت اتین پایان
تروا ۰ - ۱ مون پلیه پایان
نانت ۱ - ۰ کان پایان
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
آمیان ۰ - ۲ مارسی پایان
رن ۰ - ۱ نیس پایان
آنژه ۰ - ۱ متز پایان
پاری سن ژرمن ۲ - ۰ لیون پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
نیس ۲ - ۲ آنژه پایان
لیل ۰ - ۴ موناکو پایان
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
مون پلیه ۰ - ۰ پاری سن ژرمن پایان
متز ۰ - ۱ تروا پایان
لیون ۳ - ۳ دیژون پایان
کان ۱ - ۰ آمیان پایان
بوردو ۳ - ۱ گنگام پایان
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
سنت اتین ۲ - ۲ رن پایان
استراسبورگ ۱ - ۲ نانت پایان
مارسی ۲ - ۰ تولوز پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
جمعه ۷ مهر ۱۳۹۶
موناکو ۱ - ۱ مون پلیه پایان
شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶
پاری سن ژرمن ۶ - ۲ بوردو پایان
رن ۰ - ۱ کان پایان
نانت ۱ - ۰ متز پایان
آمیان - لیل ۲۱:۳۰
دیژون ۱ - ۱ استراسبورگ پایان
گنگام ۱ - ۱ تولوز پایان
یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶
تروا ۲ - ۱ سنت اتین پایان
آنژه ۳ - ۳ لیون پایان
نیس ۲ - ۴ مارسی پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶
لیون ۳ - ۲ موناکو پایان
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
دیژون ۱ - ۲ پاری سن ژرمن پایان
گنگام ۲ - ۰ رن پایان
لیل ۲ - ۲ تروا پایان
کان ۰ - ۲ آنژه پایان
سنت اتین ۳ - ۱ متز پایان
تولوز ۱ - ۰ آمیان پایان
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
بوردو ۱ - ۱ نانت پایان
مون پلیه ۲ - ۰ نیس پایان
استراسبورگ ۳ - ۳ مارسی پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
سنت اتین ۰ - ۱ مون پلیه پایان
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
موناکو - کان ۱۸:۳۰
متز - دیژون ۲۱:۳۰
آنژه - تولوز ۲۱:۳۰
رن - لیل ۲۱:۳۰
آمیان - بوردو ۲۱:۳۰
نانت - گنگام ۲۱:۳۰
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
نیس - استراسبورگ ۱۶:۳۰
تروا - لیون ۱۸:۳۰
مارسی - پاری سن ژرمن ۲۲:۳۰
برنامه و نتایج هفته یازدهم
جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶
پاری سن ژرمن - نیس ۲۲:۱۵
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
بوردو - موناکو ۱۸:۳۰
گنگام - آمیان ۲۱:۳۰
دیژون - نانت ۲۱:۳۰
کان - تروا ۲۱:۳۰
مون پلیه - رن ۲۱:۳۰
استراسبورگ - آنژه ۲۱:۳۰
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶
لیون - متز ۱۷:۳۰
تولوز - سنت اتین ۱۹:۳۰
لیل - مارسی ۲۳:۳۰
برنامه و نتایج هفته دوازدهم
جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶
رن - بوردو ۲۳:۱۵
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
آنژه - پاری سن ژرمن ۱۹:۳۰
تروا - استراسبورگ ۲۲:۳۰
متز - لیل ۲۲:۳۰
موناکو - گنگام ۲۲:۳۰
مون پلیه - آمیان ۲۲:۳۰
نانت - تولوز ۲۲:۳۰
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
نیس - دیژون ۱۷:۳۰
مارسی - کان ۱۹:۳۰
سنت اتین - لیون ۲۳:۳۰
برنامه و نتایج هفته سیزدهم
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
آمیان - موناکو ۲۲:۳۰
بوردو - مارسی ۲۲:۳۰
کان - نیس ۲۲:۳۰
دیژون - تروا ۲۲:۳۰
گنگام - آنژه ۲۲:۳۰
لیل - سنت اتین ۲۲:۳۰
لیون - مون پلیه ۲۲:۳۰
پاری سن ژرمن - نانت ۲۲:۳۰
استراسبورگ - رن ۲۲:۳۰
تولوز - متز ۲۲:۳۰
برنامه و نتایج هفته چهاردهم
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
کان - بوردو ۲۲:۳۰
دیژون - تولوز ۲۲:۳۰
مارسی - گنگام ۲۲:۳۰
متز - آمیان ۲۲:۳۰
مون پلیه - لیل ۲۲:۳۰
نیس - لیون ۲۲:۳۰
رن - نانت ۲۲:۳۰
سنت اتین - استراسبورگ ۲۲:۳۰
تروا - آنژه ۲۲:۳۰
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
موناکو - پاری سن ژرمن ۲۲:۳۰
برنامه و نتایج هفته پانزدهم
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
آمیان - دیژون ۲۲:۳۰
آنژه - رن ۲۲:۳۰
بوردو - سنت اتین ۲۲:۳۰
گنگام - مون پلیه ۲۲:۳۰
لیون - لیل ۲۲:۳۰
متز - مارسی ۲۲:۳۰
نانت - موناکو ۲۲:۳۰
پاری سن ژرمن - تروا ۲۲:۳۰
استراسبورگ - کان ۲۲:۳۰
تولوز - نیس ۲۲:۳۰
برنامه و نتایج هفته شانزدهم
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
کان - لیون ۲۲:۳۰
دیژون - بوردو ۲۲:۳۰
لیل - تولوز ۲۲:۳۰
موناکو - آنژه ۲۲:۳۰
مون پلیه - مارسی ۲۲:۳۰
نیس - متز ۲۲:۳۰
رن - آمیان ۲۲:۳۰
سنت اتین - نانت ۲۲:۳۰
استراسبورگ - پاری سن ژرمن ۲۲:۳۰
تروا - گنگام ۲۲:۳۰
برنامه و نتایج هفته هفدهم
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
آمیان - لیون ۲۲:۳۰
آنژه - مون پلیه ۲۲:۳۰
بوردو - استراسبورگ ۲۲:۳۰
گنگام - دیژون ۲۲:۳۰
مارسی - سنت اتین ۲۲:۳۰
متز - رن ۲۲:۳۰
موناکو - تروا ۲۲:۳۰
نانت - نیس ۲۲:۳۰
پاری سن ژرمن - لیل ۲۲:۳۰
تولوز - کان ۲۲:۳۰

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..