جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ۱۹ آوریل ۲۰۱۹
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج مسابقات فوتبال لیگ ۱ فرانسه (لوشامپیونا) ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ این جدول و نتایج تا پایان مسابقات بروزرسانی می شود.

جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونه)

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پاری سن ژرمن ۳۲ ۲۷ ۳ ۲ ۹۶ ۲۲ ۷۴ ۸۴
۲ موناکو ۳۲ ۲۱ ۷ ۴ ۷۷ ۳۴ ۴۳ ۷۰
۳ لیون ۳۲ ۱۸ ۹ ۵ ۶۹ ۳۶ ۳۳ ۶۳
۴ مارسی ۳۲ ۱۸ ۹ ۵ ۶۴ ۳۸ ۲۶ ۶۳
۵ رن ۳۲ ۱۳ ۸ ۱۱ ۴۱ ۳۸ ۳ ۴۷
۶ مون پلیه ۳۲ ۱۰ ۱۶ ۶ ۳۱ ۲۶ ۵ ۴۶
۷ نیس ۳۲ ۱۳ ۷ ۱۲ ۴۳ ۴۴ ۴۶
۸ نانت ۳۲ ۱۲ ۸ ۱۲ ۳۱ ۳۵ ۴۴
۹ سنت اتین ۳۲ ۱۱ ۱۰ ۱۱ ۳۷ ۴۵ ۴۳
۱۰ گنگام ۳۲ ۱۱ ۸ ۱۳ ۳۶ ۴۶ -۱۰ ۴۱
۱۱ دیژون ۳۲ ۱۱ ۸ ۱۳ ۴۵ ۶۰ -۱۵ ۴۱
۱۲ بوردو ۳۲ ۱۱ ۷ ۱۴ ۳۶ ۴۲ ۴۰
۱۳ آمیان ۳۲ ۱۰ ۷ ۱۵ ۲۹ ۳۴ ۳۷
۱۴ آنژه ۳۲ ۸ ۱۲ ۱۲ ۳۷ ۴۳ ۳۶
۱۵ کان ۳۲ ۱۰ ۵ ۱۷ ۲۳ ۴۲ -۱۹ ۳۵
۱۶ استراسبورگ ۳۲ ۸ ۱۰ ۱۴ ۳۸ ۵۷ -۱۹ ۳۴
۱۷ تولوز ۳۲ ۷ ۹ ۱۶ ۲۹ ۴۴ -۱۵ ۳۰
۱۸ تروا ۳۲ ۸ ۵ ۱۹ ۲۵ ۴۶ -۲۱ ۲۹
۱۹ لیل ۳۲ ۷ ۷ ۱۸ ۳۰ ۵۱ -۲۱ ۲۸
۲۰ متز ۳۲ ۵ ۷ ۲۰ ۲۹ ۶۳ -۳۴ ۲۲
برنامه و نتایج هفته اول
جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶
موناکو ۳ - ۲ تولوز پایان
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
پاری سن ژرمن ۲ - ۰ آمیان پایان
لیون ۴ - ۰ استراسبورگ پایان
متز ۱ - ۳ گنگام پایان
سنت اتین ۱ - ۰ نیس پایان
تروا ۱ - ۱ رن پایان
مون پلیه ۱ - ۰ کان پایان
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
لیل ۳ - ۰ نانت پایان
آنژه ۲ - ۲ بوردو پایان
مارسی ۳ - ۰ دیژون پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
نیس ۱ - ۲ تروا پایان
رن ۱ - ۲ لیون پایان
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
نانت ۰ - ۱ مارسی پایان
تولوز ۱ - ۰ مون پلیه پایان
آمیان ۰ - ۲ آنژه پایان
بوردو ۲ - ۰ متز پایان
کان ۰ - ۱ سنت اتین پایان
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
استراسبورگ ۳ - ۰ لیل پایان
دیژون ۱ - ۴ موناکو پایان
گنگام ۰ - ۳ پاری سن ژرمن پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
متز ۰ - ۱ موناکو پایان
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
لیون ۳ - ۳ بوردو پایان
رن ۲ - ۲ دیژون پایان
سنت اتین ۳ - ۰ آمیان پایان
تروا ۰ - ۱ نانت پایان
مون پلیه ۱ - ۱ استراسبورگ پایان
نیس ۲ - ۰ گنگام پایان
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
لیل ۰ - ۲ کان پایان
مارسی ۱ - ۱ آنژه پایان
پاری سن ژرمن ۶ - ۲ تولوز پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶
پاری سن ژرمن ۳ - ۰ سنت اتین پایان
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶
نانت ۰ - ۰ لیون پایان
تولوز ۳ - ۲ رن پایان
آمیان ۳ - ۰ نیس پایان
بوردو ۲ - ۱ تروا پایان
کان ۱ - ۰ متز پایان
دیژون ۲ - ۱ مون پلیه پایان
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶
گنگام ۲ - ۰ استراسبورگ پایان
آنژه ۱ - ۱ لیل پایان
موناکو ۶ - ۱ مارسی پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶
لیل ۰ - ۰ بوردو پایان
متز ۱ - ۵ پاری سن ژرمن پایان
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
نیس ۴ - ۰ موناکو پایان
استراسبورگ ۰ - ۱ آمیان پایان
تروا ۰ - ۰ تولوز پایان
مون پلیه ۰ - ۱ نانت پایان
کان ۲ - ۱ دیژون پایان
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
سنت اتین ۱ - ۱ آنژه پایان
لیون ۲ - ۱ گنگام پایان
مارسی ۱ - ۳ رن پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
تولوز ۰ - ۱ بوردو پایان
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
موناکو ۳ - ۰ استراسبورگ پایان
گنگام ۱ - ۰ لیل پایان
دیژون ۰ - ۱ سنت اتین پایان
تروا ۰ - ۱ مون پلیه پایان
نانت ۱ - ۰ کان پایان
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
آمیان ۰ - ۲ مارسی پایان
رن ۰ - ۱ نیس پایان
آنژه ۰ - ۱ متز پایان
پاری سن ژرمن ۲ - ۰ لیون پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
نیس ۲ - ۲ آنژه پایان
لیل ۰ - ۴ موناکو پایان
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
مون پلیه ۰ - ۰ پاری سن ژرمن پایان
متز ۰ - ۱ تروا پایان
لیون ۳ - ۳ دیژون پایان
کان ۱ - ۰ آمیان پایان
بوردو ۳ - ۱ گنگام پایان
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
سنت اتین ۲ - ۲ رن پایان
استراسبورگ ۱ - ۲ نانت پایان
مارسی ۲ - ۰ تولوز پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
جمعه ۷ مهر ۱۳۹۶
موناکو ۱ - ۱ مون پلیه پایان
شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶
پاری سن ژرمن ۶ - ۲ بوردو پایان
رن ۰ - ۱ کان پایان
نانت ۱ - ۰ متز پایان
دیژون ۱ - ۱ استراسبورگ پایان
گنگام ۱ - ۱ تولوز پایان
یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶
تروا ۲ - ۱ سنت اتین پایان
آنژه ۳ - ۳ لیون پایان
نیس ۲ - ۴ مارسی پایان
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
آمیان ۳ - ۰ لیل پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶
لیون ۳ - ۲ موناکو پایان
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
دیژون ۱ - ۲ پاری سن ژرمن پایان
گنگام ۲ - ۰ رن پایان
لیل ۲ - ۲ تروا پایان
کان ۰ - ۲ آنژه پایان
سنت اتین ۳ - ۱ متز پایان
تولوز ۱ - ۰ آمیان پایان
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
بوردو ۱ - ۱ نانت پایان
مون پلیه ۲ - ۰ نیس پایان
استراسبورگ ۳ - ۳ مارسی پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
سنت اتین ۰ - ۱ مون پلیه پایان
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
موناکو ۲ - ۰ کان پایان
متز ۱ - ۲ دیژون پایان
آنژه ۰ - ۱ تولوز پایان
رن ۱ - ۰ لیل پایان
آمیان ۱ - ۰ بوردو پایان
نانت ۲ - ۱ گنگام پایان
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
نیس ۱ - ۲ استراسبورگ پایان
تروا ۰ - ۵ لیون پایان
مارسی ۲ - ۲ پاری سن ژرمن پایان
برنامه و نتایج هفته یازدهم
جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶
پاری سن ژرمن ۳ - ۰ نیس پایان
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
بوردو ۰ - ۲ موناکو پایان
گنگام ۱ - ۱ آمیان پایان
دیژون ۱ - ۰ نانت پایان
کان ۱ - ۰ تروا پایان
مون پلیه ۰ - ۱ رن پایان
استراسبورگ ۲ - ۲ آنژه پایان
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶
لیون ۲ - ۰ متز پایان
تولوز ۰ - ۰ سنت اتین پایان
لیل ۰ - ۱ مارسی پایان
برنامه و نتایج هفته دوازدهم
جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶
رن ۱ - ۰ بوردو پایان
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
آنژه ۰ - ۵ پاری سن ژرمن پایان
تروا ۳ - ۰ استراسبورگ پایان
موناکو ۶ - ۰ گنگام پایان
مون پلیه ۱ - ۱ آمیان پایان
نانت ۲ - ۱ تولوز پایان
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
نیس ۱ - ۰ دیژون پایان
مارسی ۵ - ۰ کان پایان
متز ۰ - ۳ لیل پایان
سنت اتین ۰ - ۵ لیون پایان
برنامه و نتایج هفته سیزدهم
جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶
لیل ۳ - ۱ سنت اتین پایان
آمیان ۱ - ۱ موناکو پایان
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
پاری سن ژرمن ۴ - ۱ نانت پایان
استراسبورگ ۲ - ۱ رن پایان
تولوز ۰ - ۰ متز پایان
دیژون ۳ - ۱ تروا پایان
گنگام ۱ - ۱ آنژه پایان
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
کان ۱ - ۱ نیس پایان
لیون ۰ - ۰ مون پلیه پایان
بوردو ۱ - ۱ مارسی پایان
برنامه و نتایج هفته چهاردهم
جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶
سنت اتین ۲ - ۲ استراسبورگ پایان
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
رن ۲ - ۱ نانت پایان
تروا ۳ - ۰ آنژه پایان
کان ۱ - ۰ بوردو پایان
دیژون ۳ - ۱ تولوز پایان
متز ۰ - ۲ آمیان پایان
مون پلیه ۳ - ۰ لیل پایان
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
نیس ۰ - ۵ لیون پایان
مارسی ۱ - ۰ گنگام پایان
موناکو ۱ - ۲ پاری سن ژرمن پایان
برنامه و نتایج هفته پانزدهم
ﺳﻪشنبه ۷ آذر ۱۳۹۶
آمیان ۲ - ۱ دیژون پایان
استراسبورگ ۰ - ۰ کان پایان
بوردو ۳ - ۰ سنت اتین پایان
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
گنگام ۰ - ۰ مون پلیه پایان
لیون ۱ - ۲ لیل پایان
متز ۰ - ۳ مارسی پایان
نانت ۱ - ۰ موناکو پایان
تولوز ۱ - ۲ نیس پایان
آنژه ۱ - ۲ رن پایان
پاری سن ژرمن ۲ - ۰ تروا پایان
برنامه و نتایج هفته شانزدهم
جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶
دیژون ۳ - ۲ بوردو پایان
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
استراسبورگ ۲ - ۱ پاری سن ژرمن پایان
تروا ۰ - ۱ گنگام پایان
نیس ۳ - ۱ متز پایان
رن ۲ - ۰ آمیان پایان
لیل ۱ - ۰ تولوز پایان
موناکو ۱ - ۰ آنژه پایان
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
سنت اتین ۱ - ۱ نانت پایان
کان ۱ - ۲ لیون پایان
مون پلیه ۱ - ۱ مارسی پایان
برنامه و نتایج هفته هفدهم
جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶
بوردو ۰ - ۳ استراسبورگ پایان
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
پاری سن ژرمن ۳ - ۱ لیل پایان
تولوز ۲ - ۰ کان پایان
متز ۱ - ۱ رن پایان
موناکو ۳ - ۲ تروا پایان
گنگام ۴ - ۰ دیژون پایان
آنژه ۱ - ۱ مون پلیه پایان
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
آمیان ۱ - ۲ لیون پایان
نانت ۱ - ۲ نیس پایان
مارسی ۳ - ۰ سنت اتین پایان
برنامه و نتایج هفته هجدهم
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶
سنت اتین ۰ - ۴ موناکو پایان
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
رن ۱ - ۴ پاری سن ژرمن پایان
کان ۰ - ۰ گنگام پایان
دیژون ۳ - ۰ لیل پایان
مون پلیه ۱ - ۳ متز پایان
استراسبورگ ۲ - ۱ تولوز پایان
تروا ۱ - ۰ آمیان پایان
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
نانت ۱ - ۰ آنژه پایان
نیس ۱ - ۰ بوردو پایان
لیون ۲ - ۰ مارسی پایان
برنامه و نتایج هفته نوزدهم
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶
آمیان ۰ - ۱ نانت پایان
آنژه ۲ - ۱ دیژون پایان
بوردو ۰ - ۲ مون پلیه پایان
گنگام ۲ - ۱ سنت اتین پایان
لیل ۱ - ۱ نیس پایان
مارسی ۳ - ۱ تروا پایان
متز ۳ - ۰ استراسبورگ پایان
موناکو ۲ - ۱ رن پایان
پاری سن ژرمن ۳ - ۱ کان پایان
تولوز ۱ - ۲ لیون پایان
برنامه و نتایج هفته بیستم
جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶
استراسبورگ ۰ - ۲ گنگام پایان
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
رن ۰ - ۳ مارسی پایان
تروا ۰ - ۱ بوردو پایان
کان ۰ - ۱ لیل پایان
دیژون ۱ - ۱ متز پایان
مون پلیه ۰ - ۰ موناکو پایان
نیس ۱ - ۰ آمیان پایان
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
سنت اتین ۲ - ۰ تولوز پایان
لیون ۱ - ۱ آنژه پایان
نانت ۰ - ۱ پاری سن ژرمن پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و یکم
ﺳﻪشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶
بوردو ۰ - ۲ کان پایان
مارسی ۲ - ۰ استراسبورگ پایان
موناکو ۲ - ۲ نیس پایان
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
متز ۳ - ۰ سنت اتین پایان
گنگام ۰ - ۲ لیون پایان
لیل ۱ - ۲ رن پایان
آمیان ۱ - ۱ مون پلیه پایان
آنژه ۳ - ۱ تروا پایان
تولوز ۱ - ۱ نانت پایان
پاری سن ژرمن ۸ - ۰ دیژون پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و دوم
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶
کان ۰ - ۲ مارسی پایان
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
نانت ۰ - ۱ بوردو پایان
رن ۱ - ۰ آنژه پایان
استراسبورگ ۳ - ۲ دیژون پایان
تروا ۱ - ۰ لیل پایان
آمیان ۳ - ۱ گنگام پایان
مون پلیه ۲ - ۱ تولوز پایان
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
نیس ۱ - ۰ سنت اتین پایان
موناکو ۳ - ۱ متز پایان
لیون ۲ - ۱ پاری سن ژرمن پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و سوم
جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶
دیژون ۲ - ۱ رن پایان
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶
پاری سن ژرمن ۴ - ۰ مون پلیه پایان
سنت اتین ۲ - ۱ کان پایان
تولوز ۱ - ۰ تروا پایان
گنگام ۰ - ۳ نانت پایان
آنژه ۱ - ۰ آمیان پایان
متز ۲ - ۱ نیس پایان
یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶
لیل ۲ - ۱ استراسبورگ پایان
بوردو ۳ - ۱ لیون پایان
مارسی ۲ - ۲ موناکو پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و چهارم
جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
مارسی ۶ - ۳ متز پایان
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
لیل ۰ - ۳ پاری سن ژرمن پایان
مون پلیه ۲ - ۱ آنژه پایان
نیس ۰ - ۱ تولوز پایان
آمیان ۰ - ۲ سنت اتین پایان
استراسبورگ ۰ - ۲ بوردو پایان
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
رن ۰ - ۱ گنگام پایان
کان ۳ - ۲ نانت پایان
موناکو ۳ - ۲ لیون پایان
ﺳﻪشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶
تروا ۰ - ۰ دیژون پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و پنجم
جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
سنت اتین ۲ - ۲ مارسی پایان
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
تولوز ۰ - ۱ پاری سن ژرمن پایان
متز ۰ - ۱ مون پلیه پایان
آنژه ۰ - ۴ موناکو پایان
بوردو ۳ - ۲ آمیان پایان
دیژون ۳ - ۲ نیس پایان
گنگام ۰ - ۰ کان پایان
یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
استراسبورگ ۲ - ۱ تروا پایان
نانت ۲ - ۲ لیل پایان
لیون ۰ - ۲ رن پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و ششم
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶
موناکو ۴ - ۰ دیژون پایان
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
پاری سن ژرمن ۵ - ۲ استراسبورگ پایان
تروا ۱ - ۰ متز پایان
مون پلیه ۱ - ۱ گنگام پایان
آمیان ۰ - ۰ تولوز پایان
آنژه ۰ - ۱ سنت اتین پایان
کان ۲ - ۲ رن پایان
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
نیس ۱ - ۱ نانت پایان
لیل ۲ - ۲ لیون پایان
مارسی ۱ - ۰ بوردو پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هفتم
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶
استراسبورگ ۰ - ۰ مون پلیه پایان
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
تولوز ۳ - ۳ موناکو پایان
نانت ۰ - ۱ آمیان پایان
رن ۲ - ۰ تروا پایان
دیژون ۲ - ۰ کان پایان
گنگام ۲ - ۲ متز پایان
لیل ۱ - ۲ آنژه پایان
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
بوردو ۰ - ۰ نیس پایان
لیون ۱ - ۱ سنت اتین پایان
پاری سن ژرمن ۳ - ۰ مارسی پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هشتم
جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
نیس ۲ - ۱ لیل پایان
موناکو ۲ - ۱ بوردو پایان
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
تروا ۰ - ۲ پاری سن ژرمن پایان
متز ۱ - ۱ تولوز پایان
سنت اتین ۲ - ۲ دیژون پایان
آمیان ۰ - ۲ رن پایان
آنژه ۳ - ۰ گنگام پایان
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
کان ۲ - ۰ استراسبورگ پایان
مون پلیه ۱ - ۱ لیون پایان
مارسی ۱ - ۱ نانت پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و نهم
جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
استراسبورگ ۱ - ۳ موناکو پایان
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
پاری سن ژرمن ۵ - ۰ متز پایان
رن ۱ - ۱ سنت اتین پایان
بوردو ۰ - ۰ آنژه پایان
دیژون ۱ - ۱ آمیان پایان
لیل ۱ - ۱ مون پلیه پایان
نانت ۱ - ۰ تروا پایان
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
گنگام ۲ - ۵ نیس پایان
لیون ۱ - ۰ کان پایان
تولوز ۱ - ۲ مارسی پایان
برنامه و نتایج هفته سی ام
جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶
موناکو ۲ - ۱ لیل پایان
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
بوردو ۰ - ۲ رن پایان
آمیان ۱ - ۱ تروا پایان
آنژه ۳ - ۰ کان پایان
مون پلیه ۲ - ۲ دیژون پایان
تولوز ۲ - ۲ استراسبورگ پایان
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
نیس ۱ - ۲ پاری سن ژرمن پایان
متز ۱ - ۱ نانت پایان
سنت اتین ۲ - ۰ گنگام پایان
مارسی ۲ - ۳ لیون پایان
برنامه و نتایج هفته سی و یکم
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
پاری سن ژرمن ۲ - ۱ آنژه پایان
شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷
دیژون ۱ - ۳ مارسی پایان
یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷
گنگام ۲ - ۱ بوردو پایان
لیل ۰ - ۱ آمیان پایان
کان ۱ - ۳ مون پلیه پایان
نانت ۰ - ۳ سنت اتین پایان
استراسبورگ ۲ - ۲ متز پایان
تروا ۰ - ۲ نیس پایان
لیون ۲ - ۰ تولوز پایان
چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
رن ۱ - ۱ موناکو پایان
برنامه و نتایج هفته سی و دوم
جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷
سنت اتین ۱ - ۱ پاری سن ژرمن پایان
شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
موناکو ۲ - ۱ نانت پایان
تولوز ۰ - ۱ دیژون پایان
آمیان ۳ - ۰ کان پایان
آنژه ۱ - ۱ استراسبورگ پایان
بوردو ۲ - ۱ لیل پایان
گنگام ۴ - ۰ تروا پایان
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
نیس ۱ - ۱ رن پایان
متز ۰ - ۵ لیون پایان
مارسی ۰ - ۰ مون پلیه پایان
برنامه و نتایج هفته سی و سوم
جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
آنژه - نیس ۲۳:۱۵
شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
لیون - آمیان ۱۹:۳۰
کان - تولوز ۲۲:۳۰
لیل - گنگام ۲۲:۳۰
نانت - دیژون ۲۲:۳۰
رن - متز ۲۲:۳۰
استراسبورگ - سنت اتین ۲۲:۳۰
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
مون پلیه - بوردو ۱۷:۳۰
تروا - مارسی ۱۹:۳۰
پاری سن ژرمن - موناکو ۲۳:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و چهارم
جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
نانت - رن ۲۲:۰۰
دیژون - لیون ۲۳:۳۰
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
مارسی - لیل ۱۹:۳۰
متز - کان ۲۲:۳۰
گنگام - موناکو ۲۲:۳۰
آمیان - استراسبورگ ۲۲:۳۰
تولوز - آنژه ۲۲:۳۰
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
نیس - مون پلیه ۱۷:۳۰
سنت اتین - تروا ۱۹:۳۰
بوردو - پاری سن ژرمن ۲۳:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و پنجم
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
آنژه - مارسی ۲۲:۳۰
بوردو - دیژون ۲۲:۳۰
لیل - متز ۲۲:۳۰
لیون - نانت ۲۲:۳۰
موناکو - آمیان ۲۲:۳۰
مون پلیه - سنت اتین ۲۲:۳۰
پاری سن ژرمن - گنگام ۲۲:۳۰
رن - تولوز ۲۲:۳۰
استراسبورگ - نیس ۲۲:۳۰
تروا - کان ۲۲:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و ششم
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
آمیان - پاری سن ژرمن ۲۲:۳۰
کان - موناکو ۲۲:۳۰
دیژون - گنگام ۲۲:۳۰
لیون - تروا ۲۲:۳۰
مارسی - نیس ۲۲:۳۰
متز - آنژه ۲۲:۳۰
نانت - مون پلیه ۲۲:۳۰
رن - استراسبورگ ۲۲:۳۰
سنت اتین - بوردو ۲۲:۳۰
تولوز - لیل ۲۲:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و هفتم
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
آمیان - متز ۲۲:۳۰
آنژه - نانت ۲۲:۳۰
بوردو - تولوز ۲۲:۳۰
گنگام - مارسی ۲۲:۳۰
لیل - دیژون ۲۲:۳۰
موناکو - سنت اتین ۲۲:۳۰
مون پلیه - تروا ۲۲:۳۰
نیس - کان ۲۲:۳۰
پاری سن ژرمن - رن ۲۲:۳۰
استراسبورگ - رن ۲۲:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و هشتم
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
کان - پاری سن ژرمن ۲۲:۳۰
دیژون - آنژه ۲۲:۳۰
لیون - نیس ۲۲:۳۰
مارسی - آمیان ۲۲:۳۰
متز - بوردو ۲۲:۳۰
نانت - استراسبورگ ۲۲:۳۰
رن - مون پلیه ۲۲:۳۰
سنت اتین - لیل ۲۲:۳۰
تولوز - گنگام ۲۲:۳۰
تروا - موناکو ۲۲:۳۰

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..