یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۱ آوریل ۲۰۱۹
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

گروه A باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز ۱ برزیل ۱۴ ۱۰ ۳ ۱ ۳۵ ۱۰ ۲۵ ۳۳ ۲ کلمبیا ۱۴ ۷ ۳ ۴ ۱۸ ۱۵ ۳ ۲۴ ۳ اروگوئه ۱۴ ۷ ۲ ۵ ۲۶ ۱۷ ۹ ۲۳ ۴ شیلی ۱۴ ۷ ۲ ۵ ۲۴ ۱۹ ۵ ۲۳ ۵ […]

گروه A

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ برزیل ۱۴ ۱۰ ۳ ۱ ۳۵ ۱۰ ۲۵ ۳۳
۲ کلمبیا ۱۴ ۷ ۳ ۴ ۱۸ ۱۵ ۳ ۲۴
۳ اروگوئه ۱۴ ۷ ۲ ۵ ۲۶ ۱۷ ۹ ۲۳
۴ شیلی ۱۴ ۷ ۲ ۵ ۲۴ ۱۹ ۵ ۲۳
۵ آرژانتین ۱۴ ۶ ۴ ۴ ۱۵ ۱۴ ۱ ۲۲
۶ اکوادور ۱۴ ۶ ۲ ۶ ۲۳ ۲۰ ۳ ۲۰
۷ پرو ۱۴ ۵ ۳ ۶ ۲۲ ۲۳ ۱۸
۸ پاراگوئه ۱۴ ۵ ۳ ۶ ۱۳ ۲۱ ۱۸
۹ بولیوی ۱۴ ۳ ۱ ۱۰ ۱۲ ۳۲ -۲۰ ۱۰
۱۰ ونزوئلا ۱۴ ۱ ۳ ۱۰ ۱۷ ۳۴ -۱۷ ۶
برنامه و نتایج هفته اول
جمعه ۱۷ مهر ۱۳۹۴
کلمبیا ۲ - ۰ پرو پایان
ونزوئلا ۰ - ۱ پاراگوئه پایان
شیلی ۲ - ۰ برزیل پایان
آرژانتین ۰ - ۲ اکوادور پایان
بولیوی ۰ - ۲ اروگوئه پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴
اکوادور ۲ - ۰ بولیوی پایان
اروگوئه ۳ - ۰ کلمبیا پایان
پاراگوئه ۰ - ۰ آرژانتین پایان
برزیل ۳ - ۱ ونزوئلا پایان
پرو ۳ - ۴ شیلی پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۴
بولیوی ۴ - ۲ ونزوئلا پایان
جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۴
اکوادور ۲ - ۱ اروگوئه پایان
شیلی ۱ - ۱ کلمبیا پایان
شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴
آرژانتین ۱ - ۱ برزیل پایان
پرو ۱ - ۰ پاراگوئه پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴
کلمبیا ۰ - ۱ آرژانتین پایان
ونزوئلا ۱ - ۳ اکوادور پایان
اروگوئه ۳ - ۰ شیلی پایان
پاراگوئه ۲ - ۱ بولیوی پایان
برزیل ۳ - ۰ پرو پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
جمعه ۶ فروردین ۱۳۹۵
بولیوی ۲ - ۳ کلمبیا پایان
اکوادور ۲ - ۲ پاراگوئه پایان
شیلی ۱ - ۲ آرژانتین پایان
پرو ۲ - ۲ ونزوئلا پایان
شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۵
برزیل ۲ - ۲ اروگوئه پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵
کلمبیا ۳ - ۱ اکوادور پایان
اروگوئه ۱ - ۰ پرو پایان
ونزوئلا ۱ - ۴ شیلی پایان
آرژانتین ۲ - ۰ بولیوی پایان
پاراگوئه ۲ - ۲ برزیل پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
جمعه ۱۲ شهریور ۱۳۹۵
بولیوی ۰ - ۳ پرو پایان
کلمبیا ۲ - ۰ ونزوئلا پایان
اکوادور ۰ - ۳ برزیل پایان
آرژانتین ۱ - ۰ اروگوئه پایان
پاراگوئه ۲ - ۱ شیلی پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
اروگوئه ۴ - ۰ پاراگوئه پایان
شیلی ۳ - ۰ بولیوی پایان
ونزوئلا ۲ - ۲ آرژانتین پایان
برزیل ۲ - ۱ کلمبیا پایان
پرو ۲ - ۱ اکوادور پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵
اکوادور ۳ - ۰ شیلی پایان
اروگوئه ۳ - ۰ ونزوئلا پایان
پاراگوئه ۰ - ۱ کلمبیا پایان
برزیل ۵ - ۰ بولیوی پایان
پرو ۲ - ۲ آرژانتین پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
ﺳﻪشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵
بولیوی ۲ - ۲ اکوادور پایان
چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۵
کلمبیا ۲ - ۲ اروگوئه پایان
شیلی ۲ - ۱ پرو پایان
آرژانتین ۰ - ۱ پاراگوئه پایان
ونزوئلا ۰ - ۲ برزیل پایان
برنامه و نتایج هفته یازدهم
جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵
کلمبیا ۰ - ۰ شیلی پایان
اروگوئه ۲ - ۱ اکوادور پایان
پاراگوئه ۱ - ۴ پرو پایان
ونزوئلا ۵ - ۰ بولیوی پایان
برزیل ۳ - ۰ آرژانتین پایان
برنامه و نتایج هفته دوازدهم
ﺳﻪشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵
بولیوی ۱ - ۰ پاراگوئه پایان
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵
اکوادور ۳ - ۰ ونزوئلا پایان
شیلی ۳ - ۱ اروگوئه پایان
آرژانتین ۳ - ۰ کلمبیا پایان
پرو ۰ - ۲ برزیل پایان
برنامه و نتایج هفته سیزدهم
جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶
کلمبیا ۱ - ۰ بولیوی پایان
پاراگوئه ۲ - ۱ اکوادور پایان
اروگوئه ۱ - ۴ برزیل پایان
ونزوئلا ۲ - ۲ پرو پایان
آرژانتین ۱ - ۰ شیلی پایان
برنامه و نتایج هفته چهاردهم
چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶
بولیوی ۲ - ۰ آرژانتین پایان
اکوادور ۰ - ۲ کلمبیا پایان
شیلی ۳ - ۱ ونزوئلا پایان
برزیل ۳ - ۰ پاراگوئه پایان
پرو ۲ - ۱ اروگوئه پایان
برنامه و نتایج هفته پانزدهم
جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
برزیل - اکوادور ۰۳:۰۰
ونزوئلا - کلمبیا ۰۳:۰۰
اروگوئه - آرژانتین ۰۳:۰۰
پرو - بولیوی ۰۳:۰۰
شیلی - پاراگوئه ۰۳:۰۰
برنامه و نتایج هفته شانزدهم
چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
کلمبیا - برزیل ۰۳:۰۰
آرژانتین - ونزوئلا ۰۳:۰۰
بولیوی - شیلی ۰۳:۰۰
اکوادور - پرو ۰۳:۰۰
پاراگوئه - اروگوئه ۰۳:۰۰
برنامه و نتایج هفته هفدهم
جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶
کلمبیا - پاراگوئه ۰۳:۰۰
آرژانتین - پرو ۰۳:۰۰
بولیوی - برزیل ۰۳:۰۰
ونزوئلا - اروگوئه ۰۳:۰۰
شیلی - اکوادور ۰۳:۰۰
برنامه و نتایج هفته هجدهم
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶
اروگوئه - بولیوی ۰۳:۰۰
پاراگوئه - ونزوئلا ۰۳:۰۰
پرو - کلمبیا ۰۳:۰۰
اکوادور - آرژانتین ۰۳:۰۰
برزیل - شیلی ۰۳:۰۰

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..