پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ ۱۷ اوت ۲۰۱۷
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

گروه A باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز ۱ سوئد ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۲ ۴ ۸ ۱۳ ۲ فرانسه ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۱ ۵ ۶ ۱۳ ۳ هلند ۶ ۳ ۱ ۲ ۱۳ ۶ ۷ ۱۰ ۴ بلغارستان ۶ ۳ ۰ ۳ ۹ ۱۲ -۳ ۹ ۵ […]

گروه A

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ سوئد ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۲ ۴ ۸ ۱۳
۲ فرانسه ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۱ ۵ ۶ ۱۳
۳ هلند ۶ ۳ ۱ ۲ ۱۳ ۶ ۷ ۱۰
۴ بلغارستان ۶ ۳ ۰ ۳ ۹ ۱۲ ۹
۵ بلاروس ۶ ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۱ ۵
۶ لوکزامبورگ ۶ ۰ ۱ ۵ ۶ ۱۷ -۱۱ ۱
برنامه و نتایج هفته اول
ﺳﻪشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
بلغارستان ۴ - ۳ لوکزامبورگ پایان
سوئد ۱ - ۱ هلند پایان
بلاروس ۰ - ۰ فرانسه پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵
هلند ۴ - ۱ بلاروس پایان
فرانسه ۴ - ۱ بلغارستان پایان
لوکزامبورگ ۰ - ۱ سوئد پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵
هلند ۰ - ۱ فرانسه پایان
سوئد ۳ - ۰ بلغارستان پایان
بلاروس ۱ - ۱ لوکزامبورگ پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵
فرانسه ۲ - ۱ سوئد پایان
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵
بلغارستان ۱ - ۰ بلاروس پایان
لوکزامبورگ ۱ - ۳ هلند پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
سوئد ۴ - ۰ بلاروس پایان
یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶
بلغارستان ۲ - ۰ هلند پایان
لوکزامبورگ ۱ - ۳ فرانسه پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶
سوئد ۲ - ۱ فرانسه پایان
بلاروس ۲ - ۱ بلغارستان پایان
هلند ۵ - ۰ لوکزامبورگ پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶
بلغارستان - سوئد ۲۳:۱۵
فرانسه - هلند ۲۳:۱۵
لوکزامبورگ - بلاروس ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته هشتم
یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
بلاروس - سوئد ۲۰:۳۰
هلند - بلغارستان ۲۰:۳۰
فرانسه - لوکزامبورگ ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته نهم
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶
سوئد - لوکزامبورگ ۱۹:۳۰
بلاروس - هلند ۲۲:۱۵
بلغارستان - فرانسه ۲۲:۱۵
برنامه و نتایج هفته دهم
ﺳﻪشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
هلند - سوئد ۲۲:۱۵
لوکزامبورگ - بلغارستان ۲۲:۱۵
فرانسه - بلاروس ۲۲:۱۵

گروه B

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ سوئیس ۶ ۶ ۰ ۰ ۱۲ ۳ ۹ ۱۸
۲ پرتغال ۶ ۵ ۰ ۱ ۲۲ ۳ ۱۹ ۱۵
۳ مجارستان ۶ ۲ ۱ ۳ ۸ ۷ ۱ ۷
۴ جزایر فارو ۶ ۱ ۲ ۳ ۲ ۱۰ ۵
۵ آندورا ۶ ۱ ۱ ۴ ۲ ۱۳ -۱۱ ۴
۶ لتونی ۶ ۱ ۰ ۵ ۲ ۱۲ -۱۰ ۳
برنامه و نتایج هفته اول
ﺳﻪشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
سوئیس ۲ - ۰ پرتغال پایان
جزایر فارو ۰ - ۰ مجارستان پایان
آندورا ۰ - ۱ لتونی پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵
پرتغال ۶ - ۰ آندورا پایان
مجارستان ۲ - ۳ سوئیس پایان
لتونی ۰ - ۲ جزایر فارو پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵
جزایر فارو ۰ - ۶ پرتغال پایان
لتونی ۰ - ۲ مجارستان پایان
آندورا ۱ - ۲ سوئیس پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵
سوئیس ۲ - ۰ جزایر فارو پایان
مجارستان ۴ - ۰ آندورا پایان
پرتغال ۴ - ۱ لتونی پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
سوئیس ۱ - ۰ لتونی پایان
آندورا ۰ - ۰ جزایر فارو پایان
یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶
پرتغال ۳ - ۰ مجارستان پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶
جزایر فارو ۰ - ۲ سوئیس پایان
لتونی ۰ - ۳ پرتغال پایان
آندورا ۱ - ۰ مجارستان پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶
پرتغال - جزایر فارو ۲۳:۱۵
سوئیس - آندورا ۲۳:۱۵
مجارستان - لتونی ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته هشتم
یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
جزایر فارو - آندورا ۲۰:۳۰
لتونی - سوئیس ۲۳:۱۵
مجارستان - پرتغال ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته نهم
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶
جزایر فارو - لتونی ۱۹:۳۰
سوئیس - مجارستان ۲۲:۱۵
آندورا - پرتغال ۲۲:۱۵
برنامه و نتایج هفته دهم
ﺳﻪشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
مجارستان - جزایر فارو ۲۲:۱۵
پرتغال - سوئیس ۲۲:۱۵
لتونی - آندورا ۲۲:۱۵

گروه C

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ آلمان ۶ ۶ ۰ ۰ ۲۷ ۱ ۲۶ ۱۸
۲ ایرلند شمالی ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۱ ۲ ۹ ۱۳
۳ جمهوری چک ۶ ۲ ۳ ۱ ۹ ۵ ۴ ۹
۴ آذربایجان ۶ ۲ ۱ ۳ ۳ ۹ ۷
۵ نروژ ۶ ۱ ۱ ۴ ۶ ۱۰ ۴
۶ سن مارینو ۶ ۰ ۰ ۶ ۱ ۳۰ -۲۹ ۰
برنامه و نتایج هفته اول
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
سن مارینو ۰ - ۱ آذربایجان پایان
جمهوری چک ۰ - ۰ ایرلند شمالی پایان
نروژ ۰ - ۳ آلمان پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵
آذربایجان ۱ - ۰ نروژ پایان
آلمان ۳ - ۰ جمهوری چک پایان
ایرلند شمالی ۴ - ۰ سن مارینو پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
ﺳﻪشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵
آلمان ۲ - ۰ ایرلند شمالی پایان
جمهوری چک ۰ - ۰ آذربایجان پایان
نروژ ۴ - ۱ سن مارینو پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵
جمهوری چک ۲ - ۱ نروژ پایان
ایرلند شمالی ۴ - ۰ آذربایجان پایان
سن مارینو ۰ - ۸ آلمان پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶
آذربایجان ۱ - ۴ آلمان پایان
سن مارینو ۰ - ۶ جمهوری چک پایان
ایرلند شمالی ۲ - ۰ نروژ پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
آذربایجان ۰ - ۱ ایرلند شمالی پایان
آلمان ۷ - ۰ سن مارینو پایان
نروژ ۱ - ۱ جمهوری چک پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
جمهوری چک - آلمان ۲۳:۱۵
نروژ - آذربایجان ۲۳:۱۵
سن مارینو - ایرلند شمالی ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته هشتم
دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
آذربایجان - سن مارینو ۲۰:۳۰
آلمان - نروژ ۲۳:۱۵
ایرلند شمالی - جمهوری چک ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته نهم
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶
آذربایجان - جمهوری چک ۱۹:۳۰
سن مارینو - نروژ ۲۲:۱۵
ایرلند شمالی - آلمان ۲۲:۱۵
برنامه و نتایج هفته دهم
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶
نروژ - ایرلند شمالی ۲۲:۱۵
آلمان - آذربایجان ۲۲:۱۵
جمهوری چک - سن مارینو ۲۲:۱۵

گروه D

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ صربستان ۶ ۳ ۳ ۰ ۱۳ ۷ ۶ ۱۲
۲ جمهوری ایرلند ۶ ۳ ۳ ۰ ۸ ۴ ۴ ۱۲
۳ ولز ۶ ۱ ۵ ۰ ۹ ۵ ۴ ۸
۴ اتریش ۶ ۲ ۲ ۲ ۹ ۸ ۱ ۸
۵ گرجستان ۶ ۰ ۳ ۳ ۶ ۱۰ ۳
۶ مولداوی ۶ ۰ ۲ ۴ ۴ ۱۵ -۱۱ ۲
برنامه و نتایج هفته اول
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
گرجستان ۱ - ۲ اتریش پایان
ولز ۴ - ۰ مولداوی پایان
صربستان ۲ - ۲ جمهوری ایرلند پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵
اتریش ۲ - ۲ ولز پایان
جمهوری ایرلند ۱ - ۰ گرجستان پایان
مولداوی ۰ - ۳ صربستان پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵
ولز ۱ - ۱ گرجستان پایان
صربستان ۳ - ۲ اتریش پایان
مولداوی ۱ - ۳ جمهوری ایرلند پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵
اتریش ۰ - ۱ جمهوری ایرلند پایان
گرجستان ۱ - ۱ مولداوی پایان
ولز ۱ - ۱ صربستان پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶
گرجستان ۱ - ۳ صربستان پایان
شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
اتریش ۲ - ۰ مولداوی پایان
جمهوری ایرلند ۰ - ۰ ولز پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
جمهوری ایرلند ۱ - ۱ اتریش پایان
مولداوی ۲ - ۲ گرجستان پایان
صربستان ۱ - ۱ ولز پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
صربستان - مولداوی ۲۰:۳۰
گرجستان - جمهوری ایرلند ۲۰:۳۰
ولز - اتریش ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته هشتم
ﺳﻪشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
اتریش - گرجستان ۲۳:۱۵
جمهوری ایرلند - صربستان ۲۳:۱۵
مولداوی - ولز ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته نهم
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶
اتریش - گرجستان ۲۳:۱۵
جمهوری ایرلند - صربستان ۲۳:۱۵
مولداوی - ولز ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته دهم
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶
گرجستان - ولز ۲۰:۳۰
اتریش - صربستان ۲۳:۱۵
جمهوری ایرلند - مولداوی ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته یازدهم
پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶
ولز - جمهوری ایرلند ۲۳:۱۵
صربستان - گرجستان ۲۳:۱۵
مولداوی - اتریش ۲۳:۱۵

گروه E

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ لهستان ۶ ۵ ۱ ۰ ۱۵ ۷ ۸ ۱۶
۲ مونته نگرو ۶ ۳ ۱ ۲ ۱۴ ۷ ۷ ۱۰
۳ دانمارک ۶ ۳ ۱ ۲ ۱۰ ۶ ۴ ۱۰
۴ رومانی ۶ ۱ ۳ ۲ ۷ ۷ ۰ ۶
۵ ارمنستان ۶ ۲ ۰ ۴ ۷ ۱۴ ۶
۶ قزاقستان ۶ ۰ ۲ ۴ ۴ ۱۶ -۱۲ ۲
برنامه و نتایج هفته اول
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
دانمارک ۱ - ۰ ارمنستان پایان
قزاقستان ۲ - ۲ لهستان پایان
رومانی ۱ - ۱ مونته نگرو پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵
مونته نگرو ۵ - ۰ قزاقستان پایان
ارمنستان ۰ - ۵ رومانی پایان
لهستان ۳ - ۲ دانمارک پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
ﺳﻪشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵
قزاقستان ۰ - ۰ رومانی پایان
دانمارک ۰ - ۱ مونته نگرو پایان
لهستان ۲ - ۱ ارمنستان پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵
ارمنستان ۳ - ۲ مونته نگرو پایان
رومانی ۰ - ۳ لهستان پایان
دانمارک ۴ - ۱ قزاقستان پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶
ارمنستان ۲ - ۰ قزاقستان پایان
رومانی ۰ - ۰ دانمارک پایان
مونته نگرو ۱ - ۲ لهستان پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
قزاقستان ۱ - ۳ دانمارک پایان
لهستان ۳ - ۱ رومانی پایان
مونته نگرو ۴ - ۱ ارمنستان پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
قزاقستان - مونته نگرو ۲۰:۳۰
رومانی - ارمنستان ۲۳:۱۵
دانمارک - لهستان ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته هشتم
دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
ارمنستان - دانمارک ۲۰:۳۰
لهستان - قزاقستان ۲۳:۱۵
مونته نگرو - رومانی ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته نهم
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶
ارمنستان - لهستان ۲۰:۳۰
رومانی - قزاقستان ۲۳:۱۵
مونته نگرو - دانمارک ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته دهم
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶
دانمارک - رومانی ۱۹:۳۰
لهستان - مونته نگرو ۱۹:۳۰
قزاقستان - ارمنستان ۱۹:۳۰

گروه F

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ انگلیس ۶ ۴ ۲ ۰ ۱۰ ۲ ۸ ۱۴
۲ اسلواکی ۶ ۴ ۰ ۲ ۱۲ ۴ ۸ ۱۲
۳ اسلوونی ۶ ۳ ۲ ۱ ۶ ۳ ۳ ۱۱
۴ اسکاتلند ۶ ۲ ۲ ۲ ۹ ۱۰ ۸
۵ لیتوانی ۶ ۱ ۲ ۳ ۶ ۱۱ ۵
۶ مالت ۶ ۰ ۰ ۶ ۲ ۱۵ -۱۳ ۰
برنامه و نتایج هفته اول
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
اسلواکی ۰ - ۱ انگلیس پایان
لیتوانی ۲ - ۲ اسلوونی پایان
مالت ۱ - ۵ اسکاتلند پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵
انگلیس ۲ - ۰ مالت پایان
اسکاتلند ۱ - ۱ لیتوانی پایان
اسلوونی ۱ - ۰ اسلواکی پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
ﺳﻪشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵
اسلواکی ۳ - ۰ اسکاتلند پایان
اسلوونی ۰ - ۰ انگلیس پایان
لیتوانی ۲ - ۰ مالت پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵
انگلیس ۳ - ۰ اسکاتلند پایان
اسلواکی ۴ - ۰ لیتوانی پایان
مالت ۰ - ۱ اسلوونی پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶
انگلیس ۲ - ۰ لیتوانی پایان
اسکاتلند ۱ - ۰ اسلوونی پایان
مالت ۱ - ۳ اسلواکی پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
اسکاتلند ۲ - ۲ انگلیس پایان
اسلوونی ۲ - ۰ مالت پایان
لیتوانی ۱ - ۲ اسلواکی پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
اسلواکی - اسلوونی ۲۳:۱۵
لیتوانی - اسکاتلند ۲۳:۱۵
مالت - انگلیس ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته هشتم
دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
انگلیس - اسلواکی ۲۳:۱۵
اسکاتلند - مالت ۲۳:۱۵
اسلوونی - لیتوانی ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته نهم
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶
انگلیس - اسلوونی ۲۲:۱۵
اسکاتلند - اسلواکی ۲۲:۱۵
مالت - لیتوانی ۲۲:۱۵
برنامه و نتایج هفته دهم
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶
اسلواکی - مالت ۱۹:۳۰
اسلوونی - اسکاتلند ۱۹:۳۰
لیتوانی - انگلیس ۱۹:۳۰

گروه G

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ اسپانیا ۶ ۵ ۱ ۰ ۲۱ ۳ ۱۸ ۱۶
۲ ایتالیا ۶ ۵ ۱ ۰ ۱۸ ۴ ۱۴ ۱۶
۳ آلبانی ۶ ۳ ۰ ۳ ۷ ۸ ۹
۴ رژیم اشغالگر قدس ۶ ۳ ۰ ۳ ۹ ۱۲ ۹
۵ مقدونیه ۶ ۱ ۰ ۵ ۸ ۱۳ ۳
۶ لیختن اشتاین ۶ ۰ ۰ ۶ ۱ ۲۴ -۲۳ ۰
برنامه و نتایج هفته اول
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
اسپانیا ۸ - ۰ لیختن اشتاین پایان
رژیم اشغالگر قدس ۱ - ۳ ایتالیا پایان
ﺳﻪشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
آلبانی ۲ - ۱ مقدونیه پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵
لیختن اشتاین ۰ - ۲ آلبانی پایان
ایتالیا ۱ - ۱ اسپانیا پایان
مقدونیه ۱ - ۲ رژیم اشغالگر قدس پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵
رژیم اشغالگر قدس ۲ - ۱ لیختن اشتاین پایان
آلبانی ۰ - ۲ اسپانیا پایان
مقدونیه ۲ - ۳ ایتالیا پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵
اسپانیا ۴ - ۰ مقدونیه پایان
آلبانی ۰ - ۳ رژیم اشغالگر قدس پایان
لیختن اشتاین ۰ - ۴ ایتالیا پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
اسپانیا ۴ - ۱ رژیم اشغالگر قدس پایان
ایتالیا ۲ - ۰ آلبانی پایان
لیختن اشتاین ۰ - ۳ مقدونیه پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
ایتالیا ۵ - ۰ لیختن اشتاین پایان
رژیم اشغالگر قدس ۰ - ۳ آلبانی پایان
مقدونیه ۱ - ۲ اسپانیا پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
آلبانی - لیختن اشتاین ۲۰:۳۰
اسپانیا - ایتالیا ۲۳:۱۵
رژیم اشغالگر قدس - مقدونیه ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته هشتم
ﺳﻪشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
ایتالیا - رژیم اشغالگر قدس ۲۳:۱۵
مقدونیه - آلبانی ۲۳:۱۵
لیختن اشتاین - اسپانیا ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته نهم
جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶
اسپانیا - آلبانی ۲۲:۱۵
ایتالیا - مقدونیه ۲۲:۱۵
لیختن اشتاین - رژیم اشغالگر قدس ۲۲:۱۵
برنامه و نتایج هفته دهم
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶
آلبانی - ایتالیا ۲۲:۱۵
رژیم اشغالگر قدس - اسپانیا ۲۲:۱۵
مقدونیه - لیختن اشتاین ۲۲:۱۵

گروه H

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ بلژیک ۶ ۵ ۱ ۰ ۲۴ ۲ ۲۲ ۱۶
۲ یونان ۶ ۳ ۳ ۰ ۱۰ ۳ ۷ ۱۲
۳ بوسنی ۶ ۳ ۲ ۱ ۱۳ ۵ ۸ ۱۱
۴ قبرس ۶ ۲ ۱ ۳ ۵ ۹ ۷
۵ استونی ۶ ۱ ۱ ۴ ۵ ۱۷ -۱۲ ۴
۶ جبل الطارق ۶ ۰ ۰ ۶ ۳ ۲۴ -۲۱ ۰
برنامه و نتایج هفته اول
ﺳﻪشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
بوسنی ۵ - ۰ استونی پایان
قبرس ۰ - ۳ بلژیک پایان
جبل الطارق ۱ - ۴ یونان پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵
بلژیک ۴ - ۰ بوسنی پایان
یونان ۲ - ۰ قبرس پایان
استونی ۴ - ۰ جبل الطارق پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵
بوسنی ۲ - ۰ قبرس پایان
استونی ۰ - ۲ یونان پایان
جبل الطارق ۰ - ۶ بلژیک پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵
قبرس ۳ - ۱ جبل الطارق پایان
بلژیک ۸ - ۱ استونی پایان
یونان ۱ - ۱ بوسنی پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
قبرس ۰ - ۰ استونی پایان
بوسنی ۵ - ۰ جبل الطارق پایان
یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶
بلژیک ۱ - ۱ یونان پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶
بوسنی ۰ - ۰ یونان پایان
استونی ۰ - ۲ بلژیک پایان
جبل الطارق ۱ - ۲ قبرس پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶
بلژیک - جبل الطارق ۲۳:۱۵
یونان - استونی ۲۳:۱۵
قبرس - بوسنی ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته هشتم
یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
استونی - قبرس ۲۰:۳۰
جبل الطارق - بوسنی ۲۳:۱۵
یونان - بلژیک ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته نهم
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶
جبل الطارق - استونی ۱۹:۳۰
بوسنی - بلژیک ۲۰:۳۰
قبرس - یونان ۲۲:۱۵
برنامه و نتایج هفته دهم
ﺳﻪشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
بلژیک - قبرس ۲۲:۱۵
استونی - بوسنی ۲۲:۱۵
یونان - جبل الطارق ۲۲:۱۵

گروه I

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ کرواسی ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۱ ۲ ۹ ۱۳
۲ ایسلند ۶ ۴ ۱ ۱ ۹ ۶ ۳ ۱۳
۳ ترکیه ۶ ۳ ۲ ۱ ۱۱ ۶ ۵ ۱۱
۴ اوکراین ۶ ۳ ۲ ۱ ۹ ۵ ۴ ۱۱
۵ فنلاند ۶ ۰ ۱ ۵ ۴ ۱۰ ۱
۶ کوزوو ۶ ۰ ۱ ۵ ۳ ۱۸ -۱۵ ۱
برنامه و نتایج هفته اول
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
فنلاند ۱ - ۱ کوزوو پایان
کرواسی ۱ - ۱ ترکیه پایان
اوکراین ۱ - ۱ ایسلند پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵
کوزوو ۰ - ۶ کرواسی پایان
ایسلند ۳ - ۲ فنلاند پایان
ترکیه ۲ - ۲ اوکراین پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵
اوکراین ۳ - ۰ کوزوو پایان
فنلاند ۰ - ۱ کرواسی پایان
ایسلند ۲ - ۰ ترکیه پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵
کرواسی ۲ - ۰ ایسلند پایان
ترکیه ۲ - ۰ کوزوو پایان
اوکراین ۱ - ۰ فنلاند پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶
ترکیه ۲ - ۰ فنلاند پایان
شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
کوزوو ۱ - ۲ ایسلند پایان
کرواسی ۱ - ۰ اوکراین پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
فنلاند ۱ - ۲ اوکراین پایان
ایسلند ۱ - ۰ کرواسی پایان
کوزوو ۱ - ۴ ترکیه پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
فنلاند - ایسلند ۲۰:۳۰
اوکراین - ترکیه ۲۳:۱۵
کرواسی - کوزوو ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته هشتم
ﺳﻪشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
ایسلند - اوکراین ۲۳:۱۵
ترکیه - کرواسی ۲۳:۱۵
کوزوو - فنلاند ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته نهم
جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶
کوزوو - اوکراین ۲۲:۱۵
کرواسی - فنلاند ۲۲:۱۵
ترکیه - ایسلند ۲۲:۱۵
برنامه و نتایج هفته دهم
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶
ایسلند - کوزوو ۲۲:۱۵
اوکراین - کرواسی ۲۲:۱۵
فنلاند - ترکیه ۲۲:۱۵

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..