یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۱ آوریل ۲۰۱۹
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

گروه A باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز ۱ فرانسه ۱۰ ۷ ۲ ۱ ۱۸ ۶ ۱۲ ۲۳ ۲ سوئد ۱۰ ۶ ۱ ۳ ۲۶ ۹ ۱۷ ۱۹ ۳ هلند ۱۰ ۶ ۱ ۳ ۲۱ ۱۲ ۹ ۱۹ ۴ بلغارستان ۱۰ ۴ ۱ ۵ ۱۴ ۱۹ -۵ ۱۳ ۵ […]

گروه A

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ فرانسه ۱۰ ۷ ۲ ۱ ۱۸ ۶ ۱۲ ۲۳
۲ سوئد ۱۰ ۶ ۱ ۳ ۲۶ ۹ ۱۷ ۱۹
۳ هلند ۱۰ ۶ ۱ ۳ ۲۱ ۱۲ ۹ ۱۹
۴ بلغارستان ۱۰ ۴ ۱ ۵ ۱۴ ۱۹ ۱۳
۵ لوکزامبورگ ۱۰ ۱ ۳ ۶ ۸ ۲۶ -۱۸ ۶
۶ بلاروس ۱۰ ۱ ۲ ۷ ۶ ۲۱ -۱۵ ۵
برنامه و نتایج هفته اول
ﺳﻪشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
بلغارستان ۴ - ۳ لوکزامبورگ پایان
سوئد ۱ - ۱ هلند پایان
بلاروس ۰ - ۰ فرانسه پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵
هلند ۴ - ۱ بلاروس پایان
فرانسه ۴ - ۱ بلغارستان پایان
لوکزامبورگ ۰ - ۱ سوئد پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵
هلند ۰ - ۱ فرانسه پایان
سوئد ۳ - ۰ بلغارستان پایان
بلاروس ۱ - ۱ لوکزامبورگ پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵
فرانسه ۲ - ۱ سوئد پایان
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵
بلغارستان ۱ - ۰ بلاروس پایان
لوکزامبورگ ۱ - ۳ هلند پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
سوئد ۴ - ۰ بلاروس پایان
یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶
بلغارستان ۲ - ۰ هلند پایان
لوکزامبورگ ۱ - ۳ فرانسه پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶
سوئد ۲ - ۱ فرانسه پایان
بلاروس ۲ - ۱ بلغارستان پایان
هلند ۵ - ۰ لوکزامبورگ پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶
بلغارستان ۳ - ۲ سوئد پایان
فرانسه ۴ - ۰ هلند پایان
لوکزامبورگ ۱ - ۰ بلاروس پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
بلاروس ۰ - ۴ سوئد پایان
هلند ۳ - ۱ بلغارستان پایان
فرانسه ۰ - ۰ لوکزامبورگ پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶
سوئد ۸ - ۰ لوکزامبورگ پایان
بلاروس ۱ - ۳ هلند پایان
بلغارستان ۰ - ۱ فرانسه پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
ﺳﻪشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
هلند ۲ - ۰ سوئد پایان
لوکزامبورگ ۱ - ۱ بلغارستان پایان
فرانسه ۲ - ۱ بلاروس پایان

گروه B

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پرتغال ۱۰ ۹ ۰ ۱ ۳۲ ۴ ۲۸ ۲۷
۲ سوئیس ۱۰ ۹ ۰ ۱ ۲۳ ۷ ۱۶ ۲۷
۳ مجارستان ۱۰ ۴ ۱ ۵ ۱۴ ۱۴ ۰ ۱۳
۴ جزایر فارو ۱۰ ۲ ۳ ۵ ۴ ۱۶ -۱۲ ۹
۵ لتونی ۱۰ ۲ ۱ ۷ ۷ ۱۸ -۱۱ ۷
۶ آندورا ۱۰ ۱ ۱ ۸ ۲ ۲۳ -۲۱ ۴
برنامه و نتایج هفته اول
ﺳﻪشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
سوئیس ۲ - ۰ پرتغال پایان
جزایر فارو ۰ - ۰ مجارستان پایان
آندورا ۰ - ۱ لتونی پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵
پرتغال ۶ - ۰ آندورا پایان
مجارستان ۲ - ۳ سوئیس پایان
لتونی ۰ - ۲ جزایر فارو پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵
جزایر فارو ۰ - ۶ پرتغال پایان
لتونی ۰ - ۲ مجارستان پایان
آندورا ۱ - ۲ سوئیس پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵
سوئیس ۲ - ۰ جزایر فارو پایان
مجارستان ۴ - ۰ آندورا پایان
پرتغال ۴ - ۱ لتونی پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
سوئیس ۱ - ۰ لتونی پایان
آندورا ۰ - ۰ جزایر فارو پایان
یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶
پرتغال ۳ - ۰ مجارستان پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶
جزایر فارو ۰ - ۲ سوئیس پایان
لتونی ۰ - ۳ پرتغال پایان
آندورا ۱ - ۰ مجارستان پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶
پرتغال ۵ - ۱ جزایر فارو پایان
سوئیس ۳ - ۰ آندورا پایان
مجارستان ۳ - ۱ لتونی پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
جزایر فارو ۱ - ۰ آندورا پایان
لتونی ۰ - ۳ سوئیس پایان
مجارستان ۰ - ۱ پرتغال پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶
جزایر فارو ۰ - ۰ لتونی پایان
سوئیس ۵ - ۲ مجارستان پایان
آندورا ۰ - ۲ پرتغال پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
ﺳﻪشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
مجارستان ۱ - ۰ جزایر فارو پایان
پرتغال ۲ - ۰ سوئیس پایان
لتونی ۴ - ۰ آندورا پایان

گروه C

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ آلمان ۱۰ ۱۰ ۰ ۰ ۴۳ ۴ ۳۹ ۳۰
۲ ایرلند شمالی ۱۰ ۶ ۱ ۳ ۱۷ ۶ ۱۱ ۱۹
۳ جمهوری چک ۱۰ ۴ ۳ ۳ ۱۷ ۱۰ ۷ ۱۵
۴ نروژ ۱۰ ۴ ۱ ۵ ۱۷ ۱۶ ۱ ۱۳
۵ آذربایجان ۱۰ ۳ ۱ ۶ ۱۰ ۱۹ ۱۰
۶ سن مارینو ۱۰ ۰ ۰ ۱۰ ۲ ۵۱ -۴۹ ۰
برنامه و نتایج هفته اول
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
سن مارینو ۰ - ۱ آذربایجان پایان
جمهوری چک ۰ - ۰ ایرلند شمالی پایان
نروژ ۰ - ۳ آلمان پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵
آذربایجان ۱ - ۰ نروژ پایان
آلمان ۳ - ۰ جمهوری چک پایان
ایرلند شمالی ۴ - ۰ سن مارینو پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
ﺳﻪشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵
آلمان ۲ - ۰ ایرلند شمالی پایان
جمهوری چک ۰ - ۰ آذربایجان پایان
نروژ ۴ - ۱ سن مارینو پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵
جمهوری چک ۲ - ۱ نروژ پایان
ایرلند شمالی ۴ - ۰ آذربایجان پایان
سن مارینو ۰ - ۸ آلمان پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶
آذربایجان ۱ - ۴ آلمان پایان
سن مارینو ۰ - ۶ جمهوری چک پایان
ایرلند شمالی ۲ - ۰ نروژ پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
آذربایجان ۰ - ۱ ایرلند شمالی پایان
آلمان ۷ - ۰ سن مارینو پایان
نروژ ۱ - ۱ جمهوری چک پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
جمهوری چک ۱ - ۲ آلمان پایان
نروژ ۲ - ۰ آذربایجان پایان
سن مارینو ۰ - ۳ ایرلند شمالی پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
آذربایجان ۵ - ۱ سن مارینو پایان
آلمان ۶ - ۰ نروژ پایان
ایرلند شمالی ۲ - ۰ جمهوری چک پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶
آذربایجان ۱ - ۲ جمهوری چک پایان
سن مارینو ۰ - ۸ نروژ پایان
ایرلند شمالی ۱ - ۳ آلمان پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶
نروژ ۱ - ۰ ایرلند شمالی پایان
آلمان ۵ - ۱ آذربایجان پایان
جمهوری چک ۵ - ۰ سن مارینو پایان

گروه D

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ صربستان ۱۰ ۶ ۳ ۱ ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۲۱
۲ جمهوری ایرلند ۱۰ ۵ ۴ ۱ ۱۲ ۶ ۶ ۱۹
۳ ولز ۱۰ ۴ ۵ ۱ ۱۳ ۶ ۷ ۱۷
۴ اتریش ۱۰ ۴ ۳ ۳ ۱۴ ۱۲ ۲ ۱۵
۵ گرجستان ۱۰ ۰ ۵ ۵ ۸ ۱۴ ۵
۶ مولداوی ۱۰ ۰ ۲ ۸ ۴ ۲۳ -۱۹ ۲
برنامه و نتایج هفته اول
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
گرجستان ۱ - ۲ اتریش پایان
ولز ۴ - ۰ مولداوی پایان
صربستان ۲ - ۲ جمهوری ایرلند پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵
اتریش ۲ - ۲ ولز پایان
جمهوری ایرلند ۱ - ۰ گرجستان پایان
مولداوی ۰ - ۳ صربستان پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵
ولز ۱ - ۱ گرجستان پایان
صربستان ۳ - ۲ اتریش پایان
مولداوی ۱ - ۳ جمهوری ایرلند پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵
اتریش ۰ - ۱ جمهوری ایرلند پایان
گرجستان ۱ - ۱ مولداوی پایان
ولز ۱ - ۱ صربستان پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶
گرجستان ۱ - ۳ صربستان پایان
شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
اتریش ۲ - ۰ مولداوی پایان
جمهوری ایرلند ۰ - ۰ ولز پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
جمهوری ایرلند ۱ - ۱ اتریش پایان
مولداوی ۲ - ۲ گرجستان پایان
صربستان ۱ - ۱ ولز پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
صربستان ۳ - ۰ مولداوی پایان
گرجستان ۱ - ۱ جمهوری ایرلند پایان
ولز ۱ - ۰ اتریش پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
ﺳﻪشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
اتریش ۱ - ۱ گرجستان پایان
جمهوری ایرلند ۰ - ۱ صربستان پایان
مولداوی ۰ - ۲ ولز پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶
گرجستان ۰ - ۱ ولز پایان
اتریش ۳ - ۲ صربستان پایان
جمهوری ایرلند ۲ - ۰ مولداوی پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶
ولز ۰ - ۱ جمهوری ایرلند پایان
صربستان ۱ - ۰ گرجستان پایان
مولداوی ۰ - ۱ اتریش پایان

گروه E

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ لهستان ۱۰ ۸ ۱ ۱ ۲۸ ۱۴ ۱۴ ۲۵
۲ دانمارک ۱۰ ۶ ۲ ۲ ۲۰ ۸ ۱۲ ۲۰
۳ مونته نگرو ۱۰ ۵ ۱ ۴ ۲۰ ۱۲ ۸ ۱۶
۴ رومانی ۱۰ ۳ ۴ ۳ ۱۲ ۱۰ ۲ ۱۳
۵ ارمنستان ۱۰ ۲ ۱ ۷ ۱۰ ۲۶ -۱۶ ۷
۶ قزاقستان ۱۰ ۰ ۳ ۷ ۶ ۲۶ -۲۰ ۳
برنامه و نتایج هفته اول
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
دانمارک ۱ - ۰ ارمنستان پایان
قزاقستان ۲ - ۲ لهستان پایان
رومانی ۱ - ۱ مونته نگرو پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵
مونته نگرو ۵ - ۰ قزاقستان پایان
ارمنستان ۰ - ۵ رومانی پایان
لهستان ۳ - ۲ دانمارک پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
ﺳﻪشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵
قزاقستان ۰ - ۰ رومانی پایان
دانمارک ۰ - ۱ مونته نگرو پایان
لهستان ۲ - ۱ ارمنستان پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵
ارمنستان ۳ - ۲ مونته نگرو پایان
رومانی ۰ - ۳ لهستان پایان
دانمارک ۴ - ۱ قزاقستان پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶
ارمنستان ۲ - ۰ قزاقستان پایان
رومانی ۰ - ۰ دانمارک پایان
مونته نگرو ۱ - ۲ لهستان پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
قزاقستان ۱ - ۳ دانمارک پایان
لهستان ۳ - ۱ رومانی پایان
مونته نگرو ۴ - ۱ ارمنستان پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
قزاقستان ۰ - ۳ مونته نگرو پایان
رومانی ۱ - ۰ ارمنستان پایان
دانمارک ۴ - ۰ لهستان پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
ارمنستان ۱ - ۴ دانمارک پایان
لهستان ۳ - ۰ قزاقستان پایان
مونته نگرو ۱ - ۰ رومانی پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶
ارمنستان ۱ - ۶ لهستان پایان
رومانی ۳ - ۱ قزاقستان پایان
مونته نگرو ۰ - ۱ دانمارک پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶
دانمارک ۱ - ۱ رومانی پایان
لهستان ۴ - ۲ مونته نگرو پایان
قزاقستان ۱ - ۱ ارمنستان پایان

گروه F

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ انگلیس ۱۰ ۸ ۲ ۰ ۱۸ ۳ ۱۵ ۲۶
۲ اسلواکی ۱۰ ۶ ۰ ۴ ۱۷ ۷ ۱۰ ۱۸
۳ اسکاتلند ۱۰ ۵ ۳ ۲ ۱۷ ۱۲ ۵ ۱۸
۴ اسلوونی ۱۰ ۴ ۳ ۳ ۱۲ ۷ ۵ ۱۵
۵ لیتوانی ۱۰ ۱ ۳ ۶ ۷ ۲۰ -۱۳ ۶
۶ مالت ۱۰ ۰ ۱ ۹ ۳ ۲۵ -۲۲ ۱
برنامه و نتایج هفته اول
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
اسلواکی ۰ - ۱ انگلیس پایان
لیتوانی ۲ - ۲ اسلوونی پایان
مالت ۱ - ۵ اسکاتلند پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵
انگلیس ۲ - ۰ مالت پایان
اسکاتلند ۱ - ۱ لیتوانی پایان
اسلوونی ۱ - ۰ اسلواکی پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
ﺳﻪشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵
اسلواکی ۳ - ۰ اسکاتلند پایان
اسلوونی ۰ - ۰ انگلیس پایان
لیتوانی ۲ - ۰ مالت پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵
انگلیس ۳ - ۰ اسکاتلند پایان
اسلواکی ۴ - ۰ لیتوانی پایان
مالت ۰ - ۱ اسلوونی پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶
انگلیس ۲ - ۰ لیتوانی پایان
اسکاتلند ۱ - ۰ اسلوونی پایان
مالت ۱ - ۳ اسلواکی پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
اسکاتلند ۲ - ۲ انگلیس پایان
اسلوونی ۲ - ۰ مالت پایان
لیتوانی ۱ - ۲ اسلواکی پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
اسلواکی ۱ - ۰ اسلوونی پایان
لیتوانی ۰ - ۳ اسکاتلند پایان
مالت ۰ - ۴ انگلیس پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
انگلیس ۲ - ۱ اسلواکی پایان
اسکاتلند ۲ - ۰ مالت پایان
اسلوونی ۴ - ۰ لیتوانی پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶
انگلیس ۱ - ۰ اسلوونی پایان
اسکاتلند ۱ - ۰ اسلواکی پایان
مالت ۱ - ۱ لیتوانی پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶
اسلواکی ۳ - ۰ مالت پایان
اسلوونی ۲ - ۲ اسکاتلند پایان
لیتوانی ۰ - ۱ انگلیس پایان

گروه G

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ اسپانیا ۱۰ ۹ ۱ ۰ ۳۶ ۳ ۳۳ ۲۸
۲ ایتالیا ۱۰ ۷ ۲ ۱ ۲۱ ۸ ۱۳ ۲۳
۳ آلبانی ۱۰ ۴ ۱ ۵ ۱۰ ۱۳ ۱۳
۴ رژیم اشغالگر قدس ۱۰ ۴ ۰ ۶ ۱۰ ۱۵ ۱۲
۵ مقدونیه ۱۰ ۳ ۲ ۵ ۱۵ ۱۵ ۰ ۱۱
۶ لیختن اشتاین ۱۰ ۰ ۰ ۱۰ ۱ ۳۹ -۳۸ ۰
برنامه و نتایج هفته اول
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
اسپانیا ۸ - ۰ لیختن اشتاین پایان
رژیم اشغالگر قدس ۱ - ۳ ایتالیا پایان
ﺳﻪشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
آلبانی ۲ - ۱ مقدونیه پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵
لیختن اشتاین ۰ - ۲ آلبانی پایان
ایتالیا ۱ - ۱ اسپانیا پایان
مقدونیه ۱ - ۲ رژیم اشغالگر قدس پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵
رژیم اشغالگر قدس ۲ - ۱ لیختن اشتاین پایان
آلبانی ۰ - ۲ اسپانیا پایان
مقدونیه ۲ - ۳ ایتالیا پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵
اسپانیا ۴ - ۰ مقدونیه پایان
آلبانی ۰ - ۳ رژیم اشغالگر قدس پایان
لیختن اشتاین ۰ - ۴ ایتالیا پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
اسپانیا ۴ - ۱ رژیم اشغالگر قدس پایان
ایتالیا ۲ - ۰ آلبانی پایان
لیختن اشتاین ۰ - ۳ مقدونیه پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
ایتالیا ۵ - ۰ لیختن اشتاین پایان
رژیم اشغالگر قدس ۰ - ۳ آلبانی پایان
مقدونیه ۱ - ۲ اسپانیا پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
آلبانی ۲ - ۰ لیختن اشتاین پایان
اسپانیا ۳ - ۰ ایتالیا پایان
رژیم اشغالگر قدس ۰ - ۱ مقدونیه پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
ﺳﻪشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
ایتالیا ۱ - ۰ رژیم اشغالگر قدس پایان
مقدونیه ۱ - ۱ آلبانی پایان
لیختن اشتاین ۰ - ۸ اسپانیا پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶
اسپانیا ۳ - ۰ آلبانی پایان
ایتالیا ۱ - ۱ مقدونیه پایان
لیختن اشتاین ۰ - ۱ رژیم اشغالگر قدس پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶
آلبانی ۰ - ۱ ایتالیا پایان
رژیم اشغالگر قدس ۰ - ۱ اسپانیا پایان
مقدونیه ۴ - ۰ لیختن اشتاین پایان

گروه H

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ بلژیک ۱۰ ۹ ۱ ۰ ۴۳ ۶ ۳۷ ۲۸
۲ یونان ۱۰ ۵ ۴ ۱ ۱۷ ۶ ۱۱ ۱۹
۳ بوسنی ۱۰ ۵ ۲ ۳ ۲۴ ۱۳ ۱۱ ۱۷
۴ استونی ۱۰ ۳ ۲ ۵ ۱۳ ۱۹ ۱۱
۵ قبرس ۱۰ ۳ ۱ ۶ ۹ ۱۸ ۱۰
۶ جبل الطارق ۱۰ ۰ ۰ ۱۰ ۳ ۴۷ -۴۴ ۰
برنامه و نتایج هفته اول
ﺳﻪشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
بوسنی ۵ - ۰ استونی پایان
قبرس ۰ - ۳ بلژیک پایان
جبل الطارق ۱ - ۴ یونان پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵
بلژیک ۴ - ۰ بوسنی پایان
یونان ۲ - ۰ قبرس پایان
استونی ۴ - ۰ جبل الطارق پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵
بوسنی ۲ - ۰ قبرس پایان
استونی ۰ - ۲ یونان پایان
جبل الطارق ۰ - ۶ بلژیک پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵
قبرس ۳ - ۱ جبل الطارق پایان
بلژیک ۸ - ۱ استونی پایان
یونان ۱ - ۱ بوسنی پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
قبرس ۰ - ۰ استونی پایان
بوسنی ۵ - ۰ جبل الطارق پایان
یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶
بلژیک ۱ - ۱ یونان پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶
بوسنی ۰ - ۰ یونان پایان
استونی ۰ - ۲ بلژیک پایان
جبل الطارق ۱ - ۲ قبرس پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶
بلژیک ۹ - ۰ جبل الطارق پایان
یونان ۰ - ۰ استونی پایان
قبرس ۳ - ۲ بوسنی پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
استونی ۱ - ۰ قبرس پایان
جبل الطارق ۰ - ۴ بوسنی پایان
یونان ۱ - ۲ بلژیک پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶
جبل الطارق ۰ - ۶ استونی پایان
بوسنی ۳ - ۴ بلژیک پایان
قبرس ۱ - ۲ یونان پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
ﺳﻪشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
بلژیک ۴ - ۰ قبرس پایان
استونی ۱ - ۲ بوسنی پایان
یونان ۴ - ۰ جبل الطارق پایان

گروه I

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ ایسلند ۱۰ ۷ ۱ ۲ ۱۶ ۷ ۹ ۲۲
۲ کرواسی ۱۰ ۶ ۲ ۲ ۱۵ ۴ ۱۱ ۲۰
۳ اوکراین ۱۰ ۵ ۲ ۳ ۱۳ ۹ ۴ ۱۷
۴ ترکیه ۱۰ ۴ ۳ ۳ ۱۴ ۱۳ ۱ ۱۵
۵ فنلاند ۱۰ ۲ ۳ ۵ ۹ ۱۳ ۹
۶ کوزوو ۱۰ ۰ ۱ ۹ ۳ ۲۴ -۲۱ ۱
برنامه و نتایج هفته اول
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
فنلاند ۱ - ۱ کوزوو پایان
کرواسی ۱ - ۱ ترکیه پایان
اوکراین ۱ - ۱ ایسلند پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵
کوزوو ۰ - ۶ کرواسی پایان
ایسلند ۳ - ۲ فنلاند پایان
ترکیه ۲ - ۲ اوکراین پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵
اوکراین ۳ - ۰ کوزوو پایان
فنلاند ۰ - ۱ کرواسی پایان
ایسلند ۲ - ۰ ترکیه پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵
کرواسی ۲ - ۰ ایسلند پایان
ترکیه ۲ - ۰ کوزوو پایان
اوکراین ۱ - ۰ فنلاند پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶
ترکیه ۲ - ۰ فنلاند پایان
شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
کوزوو ۱ - ۲ ایسلند پایان
کرواسی ۱ - ۰ اوکراین پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
فنلاند ۱ - ۲ اوکراین پایان
ایسلند ۱ - ۰ کرواسی پایان
کوزوو ۱ - ۴ ترکیه پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
فنلاند ۱ - ۰ ایسلند پایان
اوکراین ۲ - ۰ ترکیه پایان
یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
کرواسی ۱ - ۰ کوزوو پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
ﺳﻪشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
ایسلند ۲ - ۰ اوکراین پایان
ترکیه ۱ - ۰ کرواسی پایان
کوزوو ۰ - ۱ فنلاند پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶
کوزوو ۰ - ۲ اوکراین پایان
کرواسی ۱ - ۱ فنلاند پایان
ترکیه ۰ - ۳ ایسلند پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶
ایسلند ۲ - ۰ کوزوو پایان
اوکراین ۰ - ۲ کرواسی پایان
فنلاند ۲ - ۲ ترکیه پایان

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..