دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۶ ، ۱۱:۲۲:۴۶
تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۳۸۹,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴۴۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۵۲۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۶۲۵,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۸۰۸,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۹۴۳,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱,۱۰۳,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۳۰۸,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۶۵۶,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۲,۴۷۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷٫۵ ۲,۱۴۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲,۱۴۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲,۲۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲,۲۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲,۲۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲,۲۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲,۲۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰
پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲٫۴۴ ۲,۸۱۰ (‎-0.35%‏)-10
هر کیلو قوطی ۲۰x10 ایرانی شاخه ۴٫۵ ۲,۹۱۰ (‎-0.34%‏)-10
هر کیلو قوطی ۲۵x10 ایرانی شاخه ۵٫۵ ۲,۹۱۰ (‎-0.34%‏)-10
هر کیلو قوطی ۳۰x10 ایرانی شاخه ۶٫۵ ۲,۹۱۰ (‎-0.34%‏)-10
هر کیلو قوطی ۲۰x20 ایرانی - ۷ ۲,۸۴۰ (‎-0.35%‏)-10
هر کیلو قوطی ۲۵x25 ایرانی شاخه ۹ ۲,۹۰۰ (‎-0.34%‏)-10
هر کیلو قوطی ۳۰x20 ایرانی شاخه ۹٫۵ ۲,۸۵۰ (‎-0.35%‏)-10
هر کیلو قوطی ۳۰x50 ایرانی شاخه ۱۶ ۲,۸۱۰ (‎-0.35%‏)-10
هر کیلو قوطی ۳۰x60 ایرانی شاخه ۱۷ ۲,۸۱۰ (‎-0.35%‏)-10
هر کیلو قوطی ۴۰x40 ایرانی شاخه ۱۵ ۲,۸۱۰ (‎-0.35%‏)-10
هر کیلو قوطی ۶۰x40 ایرانی شاخه ۱۹ ۲,۸۱۰ (‎-0.35%‏)-10
هر کیلو قوطی ۴۰x100 ایرانی شاخه ۲۸ ۲,۸۶۰ (‎-0.35%‏)-10
هر کیلو قوطی ۷۰x70 ایرانی شاخه ۲۷ ۲,۸۱۰ (‎-0.35%‏)-10
هر کیلو قوطی ۸۰x40 ایرانی شاخه ۲۳ ۲,۸۱۰ (‎-0.35%‏)-10
ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۶ متری ۴۲ ۲,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۲,۲۸۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۲,۲۸۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۲,۲۸۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۳۳۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۲,۳۳۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۲,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۲,۹۰۰ (۰٫۰۰%)۰
صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۵۴۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۵۴۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۵۴۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۴۷۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۴۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۴۷۰ (۰٫۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰
ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲,۸۳۰ (‎-0.35%‏)-10
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۲۲۰ ۲,۹۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۲۹۰ ۳,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۳۶۰ ۲,۶۵۰ (‎1.15%‏)30
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۴۳۵ ۲,۶۸۰ (‎1.52%‏)40
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۵۸۰ ۲,۶۰۰ (‎2.16%‏)55
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۷۲۰ ۲,۶۰۰ (‎2.36%‏)60
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۸۶۵ ۲,۶۰۰ (‎1.96%‏)50
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۱۰۸۰ ۲,۵۳۰ (‎1.61%‏)40
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶x1/5 ۱۴۴۵ ۲,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶x1/5 ۱۸۰۵ ۲,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶x1/5 ۲۱۶۵ ۲,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰
تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو تسمه ۲۰x5 ایرانی ۱۲ متری ۲ ۲,۱۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۲۵x5 ایرانی ۱۲ متری - ۲,۱۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۳۰x5 ایرانی ۱۲ متری - ۲,۱۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۴۰x5 ایرانی ۱۲ متری - ۲,۱۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵۰x5 ایرانی ۱۲ متری - ۲,۱۰۰ (۰٫۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۸۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۵۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۵۷۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۵۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۵۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰