چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ۱۶ اوت ۲۰۱۷
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ، ۱۵:۲۳:۱۱
تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۳۷۳,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴۳۸,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۵۲۵,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۶۹۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۸۵۵,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۹۶۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱,۱۳۵,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۳۷۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۲,۵۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲,۵۷۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷٫۵ ۲,۴۱۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲,۴۱۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲,۳۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲,۳۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲,۳۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲,۳۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲,۳۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲,۳۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲,۳۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲,۳۸۰ (۰٫۰۰%)۰
پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲٫۴۴ ۳,۱۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰x10 ایرانی شاخه ۴٫۵ ۳,۲۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۵x10 ایرانی شاخه ۵٫۵ ۳,۲۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x10 ایرانی شاخه ۶٫۵ ۳,۲۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۵x25 ایرانی شاخه ۹ ۳,۲۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰x20 ایرانی - ۷ ۳,۱۶۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x20 ایرانی شاخه ۹٫۵ ۳,۱۶۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x50 ایرانی شاخه ۱۶ ۳,۱۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x60 ایرانی شاخه ۱۷ ۳,۱۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰x40 ایرانی شاخه ۱۵ ۳,۱۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۶۰x40 ایرانی شاخه ۱۹ ۳,۱۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰x100 ایرانی شاخه ۲۸ ۳,۱۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۷۰x70 ایرانی شاخه ۲۷ ۳,۱۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۸۰x40 ایرانی شاخه ۲۳ ۳,۱۲۰ (۰٫۰۰%)۰
ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۶ متری ۴۲ ۲,۴۶۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۲,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۲,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۲,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۲,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۲,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۲,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۶۱۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۶۳۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲,۴۴۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲,۴۴۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲,۴۴۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲,۴۴۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲,۴۴۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲,۴۴۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲,۴۴۰ (۰٫۰۰%)۰
ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۳,۰۶۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۲۲۰ ۲,۷۳۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۲۹۰ ۲,۷۳۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۳۶۰ ۲,۷۳۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۴۳۵ ۲,۶۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۵۸۰ ۲,۶۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۷۲۰ ۲,۶۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۸۶۵ ۲,۶۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۱۰۸۰ ۲,۶۳۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶x1/5 ۱۴۴۵ ۲,۵۹۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶x1/5 ۱۸۰۵ ۲,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶x1/5 ۲۱۶۵ ۲,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو تسمه ۲۰x5 ایرانی ۱۲ متری ۲ ۲,۱۳۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۲۵x5 ایرانی ۱۲ متری - ۲,۱۳۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۳۰x5 ایرانی ۱۲ متری - ۲,۱۳۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۴۰x5 ایرانی ۱۲ متری - ۲,۱۳۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵۰x5 ایرانی ۱۲ متری - ۲,۱۳۰ (۰٫۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۴۴۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۷۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۱۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۱۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰