شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ۲۳ مارس ۲۰۱۹
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ، ۱۳:۲۸:۰۱
تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۳۹۳,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴۷۴,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۵۶۲,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۶۹۸,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۸۶۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۱,۰۰۳,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱,۱۵۴,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۳۷۵,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۷۲۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۳,۱۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲,۷۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷٫۵ ۲,۶۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲,۶۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲,۷۳۰ (۰٫۰۰%)۰
پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲٫۴۴ ۳,۱۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۰x10 ایرانی شاخه ۴٫۵ ۳,۲۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۵x10 ایرانی شاخه ۵٫۵ ۳,۲۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰x10 ایرانی شاخه ۶٫۵ ۳,۲۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۵x25 ایرانی شاخه ۹ ۳,۱۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۰x20 ایرانی - ۷ ۳,۱۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰x20 ایرانی شاخه ۹٫۵ ۳,۱۴۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰x50 ایرانی شاخه ۱۶ ۳,۱۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰x60 ایرانی شاخه ۱۷ ۳,۱۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰x40 ایرانی شاخه ۱۵ ۳,۱۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۶۰x40 ایرانی شاخه ۱۹ ۳,۱۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰x100 ایرانی شاخه ۲۸ ۳,۱۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۷۰x70 ایرانی شاخه ۲۷ ۳,۱۶۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۸۰x40 ایرانی شاخه ۲۳ ۳,۱۲۰ (۰٫۰۰%)۰
ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۶ متری ۴۲ ۲,۶۳۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۲,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۲,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۲,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۷۳۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۲,۷۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۳,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۳,۳۶۰ (۰٫۰۰%)۰
صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
  هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۸۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۸۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۸۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۸۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۹۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۹۵۰ (۰٫۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
  هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰
ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
  هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۳,۰۴۵ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۲۲۰ ۲,۹۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۲۹۰ ۲,۹۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۳۶۰ ۲,۹۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۴۳۵ ۲,۹۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۵۸۰ ۲,۹۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۷۲۰ ۲,۹۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۸۶۵ ۲,۹۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۱۰۸۰ ۲,۹۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶x1/5 ۱۴۴۵ ۳,۰۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶x1/5 ۱۸۰۵ ۳,۰۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶x1/5 ۲۱۶۵ ۳,۰۵۰ (۰٫۰۰%)۰
تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
  هر کیلو تسمه ۲۰x5 ایرانی ۱۲ متری ۲ ۲,۴۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۲۵x5 ایرانی ۱۲ متری - ۲,۴۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۳۰x5 ایرانی ۱۲ متری - ۲,۴۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۴۰x5 ایرانی ۱۲ متری - ۲,۴۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵۰x5 ایرانی ۱۲ متری - ۲,۴۷۰ (۰٫۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۴,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۴,۰۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۹۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۸۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۸۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۸۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۸۴۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۸۴۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۹۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۹۹۰ (۰٫۰۰%)۰