جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶ ۲۴ مارس ۲۰۱۷
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ، ۱۳:۱۰:۵۵
تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲۴۴,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۲۸۶,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۳۴۶,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۴۱۲,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۶۵۱,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۷۴۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۸۸۹,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۰۳۴,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۱,۶۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۱,۵۳۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷٫۵ ۱,۴۶۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۱,۴۶۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۱,۵۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۱,۵۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۱,۵۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۱,۵۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۱,۵۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۱,۵۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۱,۵۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۱,۵۲۵ (۰٫۰۰%)۰
پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲٫۴۴ ۲,۲۶۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰x10 ایرانی شاخه ۴٫۵ ۲,۳۶۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۵x10 ایرانی شاخه ۵٫۵ ۲,۳۶۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x10 ایرانی شاخه ۶٫۵ ۲,۳۶۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۵x25 ایرانی شاخه ۹ ۲,۳۳۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰x20 ایرانی - ۷ ۲,۲۹۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x20 ایرانی شاخه ۹٫۵ ۲,۲۹۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x50 ایرانی شاخه ۱۶ ۲,۲۶۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x60 ایرانی شاخه ۱۷ ۲,۲۶۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰x40 ایرانی شاخه ۱۵ ۲,۲۶۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۶۰x40 ایرانی شاخه ۱۹ ۲,۲۶۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰x100 ایرانی شاخه ۲۸ ۲,۲۶۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۷۰x70 ایرانی شاخه ۲۷ ۲,۲۶۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۸۰x40 ایرانی شاخه ۲۳ ۲,۲۶۰ (۰٫۰۰%)۰
ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۶ متری ۴۲ ۱,۵۶۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۱,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۱,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۱,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۱,۶۱۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۱,۶۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۲,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۲,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰
صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۳۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۴۴۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۳۴۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۵۲۰ (۰٫۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۱,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۱,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۱,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۱,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۱,۶۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۱,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۱,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰
ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲,۲۱۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۲۲۰ ۲,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۲۹۰ ۲,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۳۶۰ ۲,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۴۳۵ ۲,۳۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۵۸۰ ۲,۴۱۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۷۲۰ ۲,۳۶۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۸۶۵ ۲,۴۵۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۱۰۸۰ ۲,۳۱۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶x1/5 ۱۴۴۵ ۲,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶x1/5 ۱۸۰۵ ۲,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶x1/5 ۲۱۶۵ ۲,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو تسمه ۲۰x5 ایرانی ۱۲ متری ۲ ۱,۴۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۲۵x5 ایرانی ۱۲ متری - ۱,۴۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۳۰x5 ایرانی ۱۲ متری - ۱,۴۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۴۰x5 ایرانی ۱۲ متری - ۱,۴۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵۰x5 ایرانی ۱۲ متری - ۱,۴۸۰ (۰٫۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۰۷۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۰۶۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۰۵۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۰۵۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۰۲۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۰۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۰۳۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۰۳۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۰۵۰ (۰٫۰۰%)۰