سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۷
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۶ ، ۱۱:۴۹:۳۱
تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲۷۹,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۳۱۵,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۳۸۸,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۴۵۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۸۱۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۸۱۶,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۹۹۵,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۱۳۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۲۲۸,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۱,۷۱۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۱,۷۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷٫۵ ۱,۶۳۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۱,۶۳۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۱,۶۲۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۱,۶۲۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۱,۶۲۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۱,۶۲۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۱,۶۲۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۱,۶۲۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۱,۶۲۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۱,۶۲۵ (۰٫۰۰%)۰
پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲٫۴۴ ۲,۳۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰x10 ایرانی شاخه ۴٫۵ ۲,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۵x10 ایرانی شاخه ۵٫۵ ۲,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x10 ایرانی شاخه ۶٫۵ ۲,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۵x25 ایرانی شاخه ۹ ۲,۴۲۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰x20 ایرانی - ۷ ۲,۳۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x20 ایرانی شاخه ۹٫۵ ۲,۳۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x50 ایرانی شاخه ۱۶ ۲,۳۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x60 ایرانی شاخه ۱۷ ۲,۳۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰x40 ایرانی شاخه ۱۵ ۲,۳۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۶۰x40 ایرانی شاخه ۱۹ ۲,۳۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰x100 ایرانی شاخه ۲۸ ۲,۳۹۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۷۰x70 ایرانی شاخه ۲۷ ۲,۳۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۸۰x40 ایرانی شاخه ۲۳ ۲,۳۵۰ (۰٫۰۰%)۰
ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۶ متری ۴۲ ۱,۶۳۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۱,۸۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۱,۸۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۱,۸۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۱,۸۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۱,۸۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۲,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۲,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰
صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۲۲۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۲۲۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۲۱۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۲۱۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۱۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۱۶۰ (۰٫۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۱,۷۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۱,۷۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۱,۷۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۱,۷۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۱,۷۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۱,۷۶۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۱,۷۶۰ (۰٫۰۰%)۰
ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲,۳۱۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۲۲۰ ۲,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۲۹۰ ۲,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۳۶۰ ۲,۲۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۴۳۵ ۲,۲۰۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۵۸۰ ۲,۲۰۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۷۲۰ ۲,۲۴۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۸۶۵ ۲,۲۱۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۱۰۸۰ ۲,۲۴۵ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶x1/5 ۱۴۴۵ ۲,۲۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶x1/5 ۱۸۰۵ ۲,۲۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶x1/5 ۲۱۶۵ ۲,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰
تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو تسمه ۲۰x5 ایرانی ۱۲ متری ۲ ۱,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۲۵x5 ایرانی ۱۲ متری - ۱,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۳۰x5 ایرانی ۱۲ متری - ۱,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۴۰x5 ایرانی ۱۲ متری - ۱,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵۰x5 ایرانی ۱۲ متری - ۱,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۱۶۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۱۵۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۱۱۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۰۶۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۰۱۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۲,۹۷۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۲,۹۸۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۲,۹۷۰ (۰٫۰۰%)۰