جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۷ آوریل ۲۰۱۸
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ، ۱۴:۵۸:۳۰
تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۳۹۱,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴۷۸,۰۰۰ (‎-0.21%‏)-1,000
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۵۶۸,۰۰۰ (‎-0.35%‏)-2,000
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۷۰۶,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۸۷۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۱,۰۱۳,۰۰۰ (‎-0.39%‏)-4,000
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱,۱۷۰,۰۰۰ (‎-0.43%‏)-5,000
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۳۸۸,۰۰۰ (‎-0.29%‏)-4,000
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۷۲۴,۰۰۰ (‎0.12%‏)2,000
میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۳,۱۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲,۶۷۰ (‎-0.74%‏)-20
  هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷٫۵ ۲,۵۸۰ (‎-0.77%‏)-20
  هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲,۵۸۰ (‎-0.77%‏)-20
  هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲,۶۳۰ (‎-0.75%‏)-20
  هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲,۶۳۰ (‎-0.75%‏)-20
  هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲,۶۳۰ (‎-0.75%‏)-20
  هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲,۶۳۰ (‎-0.75%‏)-20
  هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲,۶۳۰ (‎-0.75%‏)-20
  هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲,۶۳۰ (‎-0.75%‏)-20
  هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲,۶۳۰ (‎-0.75%‏)-20
  هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲,۶۳۰ (‎-0.75%‏)-20
پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲٫۴۴ ۳,۰۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۰x10 ایرانی شاخه ۴٫۵ ۳,۱۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۵x10 ایرانی شاخه ۵٫۵ ۳,۲۱۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰x10 ایرانی شاخه ۶٫۵ ۳,۱۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۰x20 ایرانی - ۷ ۳,۱۱۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۵x25 ایرانی شاخه ۹ ۳,۱۱۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰x20 ایرانی شاخه ۹٫۵ ۳,۱۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰x50 ایرانی شاخه ۱۶ ۳,۰۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰x60 ایرانی شاخه ۱۷ ۳,۰۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰x40 ایرانی شاخه ۱۵ ۳,۰۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۶۰x40 ایرانی شاخه ۱۹ ۳,۰۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰x100 ایرانی شاخه ۲۸ ۳,۱۳۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۷۰x70 ایرانی شاخه ۲۷ ۳,۱۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۸۰x40 ایرانی شاخه ۲۳ ۳,۰۸۰ (۰٫۰۰%)۰
ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۶ متری ۴۲ ۲,۶۴۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۲,۷۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۲,۷۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۲,۷۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۷۳۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۲,۷۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۳,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۳,۳۶۰ (۰٫۰۰%)۰
صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
  هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۸۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۸۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۸۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۸۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۹۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۹۵۰ (۰٫۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
  هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲,۷۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲,۷۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲,۷۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲,۷۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲,۷۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲,۷۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲,۷۰۰ (۰٫۰۰%)۰
ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
  هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۳,۰۵۰ (‎-0.65%‏)-20
  هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۲۲۰ ۲,۹۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۲۹۰ ۲,۹۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۳۶۰ ۲,۸۷۰ (‎-1.03%‏)-30
  هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۴۳۵ ۲,۸۷۰ (‎-1.03%‏)-30
  هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۵۸۰ ۲,۸۲۰ (‎-1.40%‏)-40
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۷۲۰ ۲,۸۳۰ (‎-1.05%‏)-30
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۸۶۵ ۲,۸۴۰ (‎-0.70%‏)-20
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۱۰۸۰ ۲,۸۴۰ (‎-0.70%‏)-20
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶x1/5 ۱۴۴۵ ۲,۹۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶x1/5 ۱۸۰۵ ۲,۹۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶x1/5 ۲۱۶۵ ۲,۹۵۰ (۰٫۰۰%)۰
تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
  هر کیلو تسمه ۲۰x5 ایرانی ۱۲ متری ۲ ۲,۴۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۲۵x5 ایرانی ۱۲ متری - ۲,۴۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۳۰x5 ایرانی ۱۲ متری - ۲,۴۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۴۰x5 ایرانی ۱۲ متری - ۲,۴۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵۰x5 ایرانی ۱۲ متری - ۲,۴۷۰ (۰٫۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت
(تومان)
تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۴,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۴,۰۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۹۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۸۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۸۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۸۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۸۴۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۸۴۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۹۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۹۹۰ (۰٫۰۰%)۰