چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۹
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول مسابقات والیبال المپیک ۲۰۱۶ ریو
جدول مسابقات والیبال المپیک ۲۰۱۶ ریو

به گزارش امروز آنلاین جداول زیر شامل دو جدول مقدماتی گروه های A و B مسابقات والیبال المپیک و جدول یک چهارم نهایی است.

نهایی

jadval-volleyball-emruzonline

نیمه نهایی

jadval-volleyball-emruzonline

یک چهارم نهایی

المپیک ۲۰۱۶ ریو (۲۰۱۶) - یک چهارم نهایی
نتیجه ۱st ۲nd ۳rd ۴th ۵th ساعت شروع
چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
کانادا کانادا ۰ ۱۵ ۲۰ ۱۸ نتیجه نهایی
روسیه روسیه ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵
آمریکا آمریکا ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
لهستان لهستان ۰ ۲۳ ۲۲ ۲۰
پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۵
ایتالیا ایتالیا ۳ ۳۱ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
ایران ایران ۰ ۲۹ ۱۹ ۱۷
برزیل برزیل ۳ ۲۵ ۱۷ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
آرژانتین آرژانتین ۱ ۲۲ ۲۵ ۱۹ ۲۳

گروه B

جدول گروه B
تیم امتیاز مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
بازی برد باخت ۳
۰
۳
۱
۳
۲
۲
۳
۱
۳
۰
۳
برده باخته معدل برده باخته معدل
۱ آرژانتین آرژانتین ۱۲ ۵ ۴ ۱ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۲ ۴ ۳ ۳۹۴ ۳۳۵ ۱٫۱۷۶
۲ لهستان لهستان ۱۲ ۵ ۴ ۱ ۳ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱۴ ۵ ۲٫۸ ۴۴۷ ۳۸۹ ۱٫۱۴۹
۳ روسیه روسیه ۱۱ ۵ ۴ ۱ ۲ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱۳ ۶ ۲٫۱۶۷ ۴۳۲ ۳۶۷ ۱٫۱۷۷
۴ ایران ایران ۷ ۵ ۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۸ ۹ ۰٫۸۸۹ ۳۸۹ ۳۹۲ ۰٫۹۹۲
۵ مصر مصر ۳ ۵ ۱ ۴ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۳ ۱۲ ۰٫۲۵ ۲۸۶ ۳۶۲ ۰٫۷۹
۶ کوبا کوبا ۰ ۵ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴ ۱ ۱۵ ۰٫۰۶۷ ۳۰۰ ۴۰۳ ۰٫۷۴۴
المپیک ۲۰۱۶ ریو (۲۰۱۶) - گروه B
نتیجه ۱st ۲nd ۳rd ۴th ۵th ساعت شروع
یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
لهستان لهستان ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
مصر مصر ۰ ۱۸ ۲۰ ۱۷
دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
روسیه روسیه ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۲ ۲۵ نتیجه نهایی
کوبا کوبا ۱ ۱۷ ۱۹ ۲۵ ۱۸
آرژانتین آرژانتین ۳ ۲۵ ۲۶ ۲۵ نتیجه نهایی
ایران ایران ۰ ۲۳ ۲۴ ۱۸
ﺳﻪشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
روسیه روسیه ۱ ۱۸ ۲۵ ۱۸ ۲۱ نتیجه نهایی
آرژانتین آرژانتین ۳ ۲۵ ۱۸ ۲۵ ۲۵
چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
لهستان لهستان ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۳ ۲۰ ۱۸ نتیجه نهایی
ایران ایران ۲ ۱۷ ۲۳ ۲۵ ۲۵ ۱۶
کوبا کوبا ۰ ۲۲ ۱۵ ۲۲ نتیجه نهایی
مصر مصر ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵
پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
ایران ایران ۳ ۲۵ ۳۱ ۲۵ نتیجه نهایی
کوبا کوبا ۰ ۲۱ ۲۹ ۱۶
روسیه روسیه ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
مصر مصر ۰ ۱۱ ۱۷ ۹
لهستان لهستان ۳ ۲۵ ۲۵ ۳۷ نتیجه نهایی
آرژانتین آرژانتین ۰ ۲۱ ۱۹ ۳۵
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
ایران ایران ۳ ۲۸ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
مصر مصر ۰ ۲۶ ۲۲ ۱۶
آرژانتین آرژانتین ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
کوبا کوبا ۰ ۱۶ ۱۴ ۱۶
لهستان لهستان ۲ ۱۸ ۲۵ ۱۸ ۲۵ ۱۳ نتیجه نهایی
روسیه روسیه ۳ ۲۵ ۱۶ ۲۵ ۲۲ ۱۵
دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
آرژانتین آرژانتین ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
مصر مصر ۰ ۱۶ ۱۹ ۲۰
روسیه روسیه ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
ایران ایران ۰ ۲۳ ۱۶ ۲۰
ﺳﻪشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
لهستان لهستان ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
کوبا کوبا ۰ ۱۸ ۱۵ ۱۷

گروه A

جدول گروه A
تیم امتیاز مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
بازی برد باخت ۳
۰
۳
۱
۳
۲
۲
۳
۱
۳
۰
۳
برده باخته معدل برده باخته معدل
۱ ایتالیا ایتالیا ۱۲ ۵ ۴ ۱ ۲ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱۳ ۵ ۲٫۶ ۴۳۱ ۳۷۵ ۱٫۱۴۹
۲ کانادا کانادا ۹ ۵ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱۰ ۷ ۱٫۴۲۹ ۳۷۸ ۳۷۸ ۱
۳ آمریکا آمریکا ۹ ۵ ۳ ۲ ۱ ۲ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱۰ ۸ ۱٫۲۵ ۴۱۹ ۴۰۴ ۱٫۰۳۷
۴ برزیل برزیل ۹ ۵ ۳ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱۱ ۹ ۱٫۲۲۲ ۴۶۷ ۴۴۲ ۱٫۰۵۷
۵ فرانسه فرانسه ۶ ۵ ۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱ ۸ ۹ ۰٫۸۸۹ ۳۸۶ ۳۶۷ ۱٫۰۵۲
۶ مکزیک مکزیک ۰ ۵ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴ ۱ ۱۵ ۰٫۰۶۷ ۲۸۳ ۳۹۸ ۰٫۷۱۱
المپیک ۲۰۱۶ ریو (۲۰۱۶) - گروه A
نتیجه ۱st ۲nd ۳rd ۴th ۵th ساعت شروع
یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
ایتالیا ایتالیا ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
فرانسه فرانسه ۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵
برزیل برزیل ۳ ۲۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
مکزیک مکزیک ۱ ۲۵ ۱۹ ۱۴ ۱۸
دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
آمریکا آمریکا ۰ ۲۳ ۱۷ ۲۳ نتیجه نهایی
کانادا کانادا ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵
ﺳﻪشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
فرانسه فرانسه ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
مکزیک مکزیک ۰ ۱۸ ۱۲ ۲۲
ایتالیا ایتالیا ۳ ۲۷ ۲۰ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
آمریکا آمریکا ۱ ۲۶ ۲۵ ۲۳ ۲۳
چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
برزیل برزیل ۳ ۲۴ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
کانادا کانادا ۱ ۲۶ ۱۸ ۲۲ ۱۷
جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
کانادا کانادا ۰ ۱۹ ۱۶ ۱۹ نتیجه نهایی
فرانسه فرانسه ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵
ایتالیا ایتالیا ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
مکزیک مکزیک ۰ ۱۷ ۱۳ ۱۷
برزیل برزیل ۱ ۲۰ ۲۳ ۲۵ ۲۰ نتیجه نهایی
آمریکا آمریکا ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۰ ۲۵
یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
آمریکا آمریکا ۳ ۲۵ ۲۵ ۱۴ ۲۵ نتیجه نهایی
فرانسه فرانسه ۱ ۲۲ ۲۲ ۲۵ ۲۲
کانادا کانادا ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
مکزیک مکزیک ۰ ۲۰ ۱۳ ۲۲
برزیل برزیل ۱ ۲۵ ۲۳ ۲۲ ۱۵ نتیجه نهایی
ایتالیا ایتالیا ۳ ۲۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵
دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
آمریکا آمریکا ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
مکزیک مکزیک ۰ ۲۳ ۱۱ ۱۹
ﺳﻪشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
ایتالیا ایتالیا ۱ ۲۳ ۱۷ ۲۵ ۲۱ نتیجه نهایی
کانادا کانادا ۳ ۲۵ ۲۵ ۱۶ ۲۵
برزیل برزیل ۳ ۲۵ ۲۲ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
فرانسه فرانسه ۱ ۲۲ ۲۵ ۲۰ ۲۳

دیدگاه ها:

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..