نقدی بر واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛

چرا واژه‌های ابداعی فرهنگستان زبان و ادب فارسی غریب است؟

گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، کلمات معادل با واژگان بیگانه در زبان فارسی را جستجو و جایگزین می‌کند.